BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SIWZ

Świadczenie usług przewozowych w miejskiej komunikacji autobusowej na terenie powiatu żorskiego oraz miast i gmin ościennych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 W postępowaniu o wartości przedmiotu zamówienia powyżej 206 000 EURO.
 

Podstawa prawna:

Art. 36 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007roku Nr 223, poz. 1655 tekst jednolity).

Informacje ogólne:

Zamawiający:                   Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju

Adres zamawiającego:       44 – 335 Jastrzębie Zdrój,  ul. Przemysłowa 1

tel./fax:                          0 32/ 47 634 74

e-mail:                             sekretariat_mzk@wp.pl

adres strony internetowej : www.mzkjastrzebie.com

 Temat przetargu:  świadczenie usług przewozowych w miejskiej komunikacji autobusowej na terenie powiatu żorskiego oraz miast i gmin ościennych

 Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozu osób w autobusowej komunikacji miejskiejna terenie powiatu żorskiego oraz miast i gmin ościennych organizowanej przez Zamawiającego wg ustalonych rozkładów jazdy, na liniach 105, 301A, 301B, 301C, 302, 303, 304, 305, 306A, 306B, 306C, 307, 308A, 308B, 308C, 309, 310, 311A, 311B, 311C, 312 i 313 o parametrach określonych w załączniku nr 1 i 1Ado SIWZ.

Wspólny słownik zamówień: CPV 60.11.22.00 – 8, CPA/CPC: 71211, 71213.

 2. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Oferta powinna obejmować całość zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

 Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się możliwości składania oferty alternatywnej lub wariantowej pod rygorem wykluczenia
z przetargu.

 5. Termin realizacji zamówienia.

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 01 luty 2009r. do dnia 31stycznia 2013r. – tj. 48 miesięcy,

6. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

6.1 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., a ponadto spełniający następujące warunki dodatkowe:

a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania usługi, wynikające z ustawy z dnia     06 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2001r. Nr 125, poz. 1371)
z późniejszymi zmianami.

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonej przez Wykonawcę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób w zakresie przewozu osób autobusem.

b) wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania usługi  w zakresie przewozów regularnych odpowiadających przedmiotowi zamówienia wraz
      z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie (np. referencje).

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania usług w zakresie przewozów regularnych zgodnie z załącznikiem nr 1 do Oferty.

 c) na dzień 14 stycznia 2009 r. dysponują taborem autobusowym niezbędnym  do realizacji niniejszego zamówienia oraz spełniającym następujące wymagania:

 ilość autobusów:    

     Dla realizacji zamówienia wymagane są minimum 23 autobusy w tym:

  2 autobusy rezerwowe typu B,

 2) pojemność autobusów:         – typ „A” - powyżej     115 miejsc               

                                                    – typ „B” - powyżej       81 miejsc          

                                                    – typ „C” - powyżej       25 miejsc

3) stan techniczny autobusów – aktualne badania techniczne wszystkich pojazdów.

4) wiek autobusów:       

-     autobusy typu „A”   -  nie starsze niż wyprodukowane w roku 1995;

-     autobusy typu „B”   i „C” - nie starsze niż wyprodukowane w 1997 roku.

  5) normy ekologiczne autobusów :

 wszystkie autobusy powinny spełniać co najmniej normę czystości spalin EURO 1;

    Dla potwierdzenia tego wymogu Wykonawca winien przedłożyć stosowny dokument  (certyfikat),

6) co najmniej 10 autobusów realizujących zamówienie powinny mieć całkowicie lub częściowo niską podłogę, w tym cały tabor typu „A”   .

7) autobusy do realizacji zamówienia powinny być wyposażone w następujące tablice kierunkowe :

-  wszystkie autobusy wyposażone w zestaw elektronicznych tablic kierunkowych trwale zamocowanych w autobusie, obejmujący:

 • tablicę umieszczoną z przodu pojazdu (min. 1 szt.) umożliwiającą wyświetlenie następujących informacji: numer linii, przystanek końcowy i ważniejsze przystanki pośrednie;
 •  tablicę boczną (min.1 szt.), umożliwiającą wyświetlanie następujących informacji numer linii, przystanek początkowy i końcowy;
 •  tablicę tylną (1 szt.), umożliwiającą wyświetlenie co najmniej numeru linii.

8) wszystkie autobusy winne być oznakowane dwustronnie zgodnie z projektem graficznym, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

9) wszystkie autobusy powinny mieć elektroniczne kasowniki o minimum  dziesięciocyfrowym systemie kasowania, w ilości co najmniej równej liczbie drzwi w autobusie,

10) wszystkie autobusy powinny posiadać łączność telefoniczną lub radiową pomiędzy  kursującym autobusem a punktem dyspozytorskim Wykonawcy, z policją
       i pogotowiem ratunkowym.

11) liczba drzwi w pojazdach powinna wynosić w taborze „C” minimumjedne drzwi,   w taborze „B” minimum dwoje drzwi, a w taborze „A” co najmniej troje drzwi. Wszystkie drzwi w każdym pojeździe otwierane automatycznie ze stanowiska  kierowcy.

12) wszystkie autobusy powinny mieć w pełni   sprawny system wentylacji  przestrzeni  pasażerskiej.

 13) wszystkie autobusy powinny mieć w pełni sprawny system ogrzewania.

 14) dla spełnienia wymagań standardów komunikacji miejskiej wszystkie autobusy   powinny mieć co najmniej jedne drzwi o szerokości umożliwiającej swobodne 
         przejście wózka dziecięcego, a także  wózka inwalidzkiego.

15) nie dopuszcza się w trakcie realizacji zamówienia oklejania w całości szyb  bocznych autobusów reklamą .

 6.2 Realizacja zamówienia.

 -     na  liniach dopuszcza się realizowanie zadań komunikacyjnych autobusami o wyższej pojemności w miejsce autobusów o niższej pojemności. W takim przypadku zadania komunikacyjne realizowane będą za cenę 1 wozokilometra określonego dla autobusów o niższej pojemności,

-      nie dopuszcza się realizacji zadań komunikacyjnych autobusami o niższej pojemności w miejsce autobusów o wyższej pojemności za wyjątkiem zadań przeznaczonych dla autobusów typu „A”, które można realizować dwoma autobusami typu „B”. ykonawca za zgodą Związkumoże podmienić typ „A” autobusu w obsłudze linii na obsługę dwoma autobusami typu „B”.

-      w przypadku takiej zamiany taboru wartość usługi się nie zmieni i stanowić będzie iloczyn wozokilometrów zamówionych na tabor A” i stawki taboru typu „A”.

-      Zakład w trakcie realizacji umowy w godzinach kursowania autobusów winien prowadzić punkt dyspozytorski w celu umożliwienia przepływu bieżącej informacji o komunikacji pomiędzy kierowcą, Zakładem oraz Związkiem.

 Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia przez Wykonawcę wybranego w drodze niniejszego postępowania Zamawiający przeprowadzi oględziny autobusów zaproponowanych do realizacji zamówienia w dniu 14 stycznia  2009 roku.

 7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć  wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  w postępowaniu.

 7.1 Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24.
        ust. 1 i 2 tej ustawy (załącznik nr 2 do Oferty).

 7.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie  do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 7.3 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób autobusem, wydana na podstawie ustawy z dnia 06 września 2001r. o transporcie
       drogowym (Dz. U. z 2001r. Nr 125, poz. 1371) obejmująca obszar zamówienia.

 7.4 Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług w zakresie przewozów regularnych
       zgodnie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. (załącznik nr 1 do Oferty).

 7.5  Dokumenty potwierdzające, że usługi wymienione w załączniku nr 1 do Oferty  zostały wykonane należycie.

 7.6 Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
       gospodarczej. 

 7.7 Zobowiązanie Wykonawcy do posiadania tytułu prawnego do dysponowania  taborem przeznaczonym do obsługi linii objętych postępowaniem, czyli wypełniony
      
załącznik nr 3 do Oferty.

 7.8 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy pzp, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 7.9 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
 składania ofert.

 7.10 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające,  że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał
    przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległe  płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego urzędu  
     skarbowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7.11 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

7.12 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.2, 7.9, 
        7.10 i 7.11 niniejszej SIWZ, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju,  w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

 7.13. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.12 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

7.14  Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

 UWAGI :

 1. W przypadku, gdy składane przez Wykonawcę oryginalne dokumenty lub ich kopie     zostały sporządzone w języku obcym, Zamawiający wymaga, aby były one złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

2. Dokumenty wymienione w punktach 7.2, 7.3, 7.5, 7.6, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11 powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez osoby podpisujące ofertę (formularz ofertowy).

3. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie któregokolwiek dokumentu w niewłaściwej formie (dokument nie podpisany lub kopia nie poświadczona za zgodność z oryginałem) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

4. Złożenie nieprawdziwych informacji dostarczonych przez Wykonawcę spowoduje jego wykluczenie (art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych).

5. Jeżeli wykonawca zastrzega sobie prawo utajnienia dokumentów stanowiących  tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
       konkurencji, winien dokładnie określić w ofercie – sporządzić wykaz tych dokumentów – lub tak przygotować ofertę, by uniemożliwić wgląd do tych dokumentów pozostałym
       uczestnikom postępowania.

 8. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

 Zamawiający dopuszcza prowadzenie korespondencji zawierającej oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje w sprawie zamówienia publicznego,
w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną.

 
Jeżeli korespondencja przekazana będzie faksem lub drogą elektroniczną, to  Zamawiający żąda w każdym przypadku, potwierdzenia otrzymania wiadomości.

 Korespondencję należy kierować na adres:

Międzygminny Związek Komunikacyjny 44 – 335 Jastrzębie Zdrój ul. Przemysłowa 1
Telefon i fax: 0 32 476 34 74, e-mail: sekretariat_mzk@wp.pl

 Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji do 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

 Zamawiający udzieli odpowiedzi zainteresowanemu Wykonawcy niezwłocznie.

 Analogiczna w treści odpowiedź, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29. stycznia 2004 r. tekst jednolity (Dz.U. z 2006 roku Nr 164, poz. 1163 – tekst jednolity ze zmianami) udzielona będzie wykonawcom, którzy pobrali specyfikację bezpośrednio od Zamawiającego oraz będzie ona opublikowana na stronie www.mzkjastrzebie.bip-e.pl

9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

 Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Piotr Pruciak – Kierownik Referatu Planowania i Organizacji Komunikacji

Krystyna Fila – Podinspektor Referatu Planowania i Organizacji Komunikacji
 

Dokumentacja przetargowa będzie udostępniana uczestnikom postępowania w siedzibie Zamawiającego w godzinach od 1000 do 1400 w każdym dniu roboczym.

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 1000 do 1400 telefonicznie lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.

 10. Wymagania dotyczące wadium.

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 400 000,00 zł. (słownie: czterysta tysięcy złotych).

Gwarancja ubezpieczeniowa, gwarancja bankowa i poręczenie złożone jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z postępowania.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy pzp.

 

Informacje dodatkowe:

10.1. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.

10.2. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na konto:

    Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój nr rachunku 04 8470 0001 2001 0014 4094 0004

 10.3. Oryginał wadium wniesionego w innej formie niż pieniężna można zdeponować w siedzibie Zamawiającego w pokoju 38 (w kasie).

10.4. Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ust. 1 ustawy pzp. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu zwrot nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na piśmie przez Wykonawcę, a wniesione w innej formie – zostanie zwrócone zgodnie z zapisem np. w gwarancji.

10.5. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

10.6. Zwrot wadium nastąpi, jeśli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:

a) upłynął termin związania ofertą,

b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy,

c) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

10.7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:

     a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

     b) który został wykluczony z postępowania;

     c) którego oferta została odrzucona.

10.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko­nania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

10.9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 2 pkt 2 i 3, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

 11. Termin związania ofertą.

 Termin związania ofertą upływa po 60 dniach od daty terminu składania ofert lub po podpisaniu umowy.

 12. Opis sposobu przygotowania oferty.

 12.1 Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej  przy pomocy komputera, na maszynie do pisania lub ręcznie, czytelnie, drukowanymi literami oraz powinna być własnoręcznie podpisana (czytelny podpis albo pieczęć imienna i podpis) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z wpisem w stosownym dokumencie uprawniającym  do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Jeżeli oferta będzie podpisana przez osoby inne, niż wymienione w tym dokumencie, Wykonawca powinien dołączyć pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w jego imieniu dla osób podpisujących ofertę. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być  ponumerowane i podpisane przez osoby, o których mowa wyżej.Oferta powinna być umieszczona w trwale zaklejonej kopercie, uniemożliwiającej jej bezśladowe otworzenie (np. opieczętowana na wszystkich połączeniach), oznaczonej napisem: „Przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozowych w miejskiej komunikacji autobusowej na terenie powiatu żorskiego oraz miast i gmin ościennych.” Koperta powinna być opatrzona nazwą i adresem Zamawiającego, jak również napisem „Nie otwierać przed dniem 12 sierpnia 2008r. godzina 1200”.

 12.2 Jeżeli koperta nie będzie opisana i oznakowana jak wyżej, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe lub przedwczesne otwarcie oferty.

 12.3 Wszystkie oświadczenia i wykazy powinny być podpisane przez osoby, o których  mowa w punkcie 12.1.

 12.4 Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane  przez osoby podpisujące ofertę. Zmiany mogą być dokonane jedynie przez czytelne 
        przekreślenie istniejącego zapisu i wstawienie obok zapisu innego.

 12.5 Wszystkie strony oferty włącznie z załącznikami powinny być trwale spięte  w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek ze stron.

 12.6 Oferta winna zawierać następujące dokumenty:

a) spis treści;

b) Formularz Ofertowy (załącznik nr 2 do SIWZ),

cdokumenty i oświadczenia wymagane w niniejszej specyfikacji.

 12.7 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana oferty lub jej wycofanie mogą nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy.

 

 12.8 Zmiana oferty lub jej wycofanie powinny być złożone w kopercie zawierającej oprócz oznaczeń wymienionych w punkcie 12.1 również dopisek „Modyfikacja”
lub „Wycofanie”.

 12.9 Oferty składane przez podmioty występujące wspólnie, pod postacią spółki bądź konsorcjum, założone w celu realizacji niniejszego zamówienia, winny spełniać następujące wymagania:

12.9.1 ofertę może złożyć spółka/konsorcjum, w skład których będzie wchodzić przynajmniej jeden podmiot, który pobrał SIWZ.

12.9.2 oferta winna zawierać dokumenty wymienione w pkt. 7 ppkt. 2, 8, 9, 10, 11 od każdego podmiotu, natomiast pozostałe dokumenty wymienione w pkt.7 od co najmniej jednego z podmiotów.

12.9.3 jeden z partnerów konsorcjum winien być wyznaczony jako wiodący, a pełnomocnictwo (na druku własnym) do pełnienia takiej funkcji łącznie  ze wskazaniem upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów załączone do oferty. Wszelkie czynności związane z procedurą niniejszego przetargu będą prowadzone ze strony Zamawiającego tylko z wyznaczonym pełnomocnikiem i Zamawiający będzie uważał za ważne tylko te czynności Wykonawcy, które wykona pełnomocnik (dotyczy to szczególnie zapytań i protestów),

12.9.4 oferta winna być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli spółki lub konsorcjum, tj. osoby wymienione w ppkt. 12.9.3.

12.9.5 pełnomocnik konsorcjum winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu, dotyczy to także płatności,

12.9.6 Spółka lub wszyscy partnerzy konsorcjum będą odpowiedzialni solidarnie za wypełnienie zobowiązań kontraktowych. Takie oświadczenie złożone przez każdego z partnerów winno być załączone do pełnomocnictwa, o którym mowa w ppkt. 12.9.3. W przypadku wygrania przetargu oświadczenia takie będą jednym z dokumentów Umowy.

12.9.7 Od Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda umowy regulującej współpracę tych wykonawców na czas nie krótszy niż termin wykonania zamówienia podpisane przez wszystkich partnerów.

12.9.8 Dane i informacje dotyczące poszczególnych partnerów spółki lub konsorcjum takie jak: finansowe, przeroby, posiadany sprzęt, dotyczące personelu, będą sumowane.

12.10 Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne. W związku z jawnością postępowania zobowiązującą zamawiającego do udostępnienia ofert uczestnikom postępowania, Wykonawcy powinni zaznaczyć w ofercie, które z jej części stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
W związku z powyższym w nagłówku każdego z dokumentów uznanego za niejawny należy umieścić duży, rzucający się w oczy napis „NIEJAWNE” (najlepiej pieczęć) oraz umieścić je w odrębnej kopercie oznaczonej napisem „NIEJAWNE” wraz ze spisem zawartości. Zakwalifikowanie dokumentu (-ów) jako niejawnych, które na podstawie innych przepisów są dokumentami jawnymi spowoduje odrzucenie oferty.

 13. Miejsce oraz termin składania ofert.

 13.1 Ofertę należy złożyć w sekretariacie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, Jastrzębie Zdrój ulica Przemysłowa 1, pokój 35
w godzinach od 800 do 1400. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, a jej treść musi odpowiadać treści SIWZ.

 13.2 Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień i godzina), a ofercie zostanie nadany kolejny numer.

 13.3 Termin składania ofert upływa w dniu 12 sierpnia  2008r. o godz. 1000

 13.4 Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską), to o terminie złożenia oferty decyduje termin jej dostarczenia do Zamawiającego , a nie termin jej wysłania.

 13.5 Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie, zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na złożenie protestu.

 13.6 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 sierpnia 2008r. o godz. 1200 w siedzibie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju.

 13.7 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 13.8 Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

 13.9 Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert Zamawiający przekaże niezwłocznie informacje, o których mowa w punkcie  13.7 i 13.8.

 14. Opis sposobu obliczania ceny oferty.

14.1 Przewidywana łączna praca eksploatacyjna w ciągu 4 lat na wszystkich liniach objętych zamówieniem wyniesie około 5 606 800,0 wozokilometrów w tym:

 • taborem typu „A”   -  około        423 000,0 wozokilometrów
 • taborem typu „B”   -  około     4 131 300,0 wozokilometrów
 • taborem typu „C”   -  około     1 052 500,0 wozokilometrów

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszania lub zwiększania wielkości zadań przewozowych w trakcie realizacji zamówienia w przypadkach zmiany potoków pasażerskich, zmiany liczby gmin członkowskich Związku bądź w innych uzasadnionych ekonomicznie przypadkach.

14.2 Do obliczania ceny oferty należy podać ceny jednostkowe netto CA, CB, i CC za jeden wozokilometr (wozokm) usług wykonanych taborem typu „A”, „B” i  „C”.

 Następnie należy pomnożyć odpowiednio cenę jednostkową CA przez ilość wozokm. wykonywanych taborem „A”, Cprzez ilość wozokm. wykonywanych taborem „B”, oraz  CC przez ilość wozokm. wykonywanych taborem „C”.       

Otrzymane w ten sposób wielkości zsumować tj.;

        CA x wozokm. A + CB x wozokm. B + CC x wozokm. C

 Otrzymaną wartość należy podzielić przez 4 lata trwania umowy  i tą wartość przyjąć za wartość jednostkową. Następnie wartość jednostkową należy waloryzować począwszy od  1 roku o wskaźnik inflacji  w wysokości  3%   a  od  drugiego roku o wskaźnik inflacji rocznej w wysokości 5 %  przez  kolejne  3  lata.

        Wartość  ostateczna jest sumą wartości czterech waloryzowanych narastająco lat.

        Tak obliczona wartość stanowi ostateczną cenę oferty netto.

 Ostateczną ceną oferty brutto jest cena oferty netto powiększona o podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 7%.

       Cena ta będzie przyjęta wyłącznie do oceny oferty.

14.3 Podstawą rozliczeń za wykonanie usługi będzie cena netto za jeden wozokilometr powiększona o podatek od towarów i usług VAT ustalony wg stawki obowiązującej w momencie rozliczenia.

14.4 Jeżeli oferta zawierać będzie omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie  można poprawić na podstawie art. 88 ustawy – Prawo zamówień publicznych lub błędy w obliczeniu ceny, oferta zostanie odrzucona (art. 89 ust.1punkt 6 ustawy pzp).

 15. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

  Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą w tym postępowaniu przetargowym prowadzone będą tylko w walucie PLN.

 16. Opis wszystkich kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

 16.1 Zamawiający ustala jedno kryterium oceny ofert i jego znaczenie;
     

Cena      :                 100 %

 

Ocena oferty.

Ocenie podlegać będzie cena wyliczona zgodnie z punktem 14.2 SIWZ .Ceny poszczególnych ofert zostaną porównane. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów, zaś oferta z ceną wyższą liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą. Punkty obliczone będą z dokładnością do trzech miejsc po przecinku według wzoru:   

CN

CX    =   ------------------------- x      100%

CBO

gdzie:

Cx   -   ilość punktów dla badanej oferty

CN   -   najniższa cena spośród cen wszystkich ofert

CBO -   cena badanej oferty

16.3 Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą to jest ofertę z najniższą ceną.

16.4 Jeżeli w postępowaniu zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

17. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

 17.1 Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy poda Zamawiającemu:

 •           aktualny numer konta
 •           nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie zamówień publicznych
 •           adres poczty elektronicznej i strony internetowej (o ile taką posiada)

 17.2 Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą.

17.3 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybiera ofertę spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy pzp.

18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

18.1  Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w  wysokości   2 %  ceny  całkowitej  podanej  w  ofercie.

18.2 Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewyko­nania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca jest jedno­cześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

18.3 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w jednej lub kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy pzp.

18.4 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w  Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju nr konta:

04 8470 0001 2001 0014 4094 0004

18.5 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Zamawiający może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

18.6 Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pie­niędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

18.7 Zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

18.8 W przypadku nienależytego wykonania umowy, zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do pokrycia roszczeń za nienależycie wykonane usługi.

18.9 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowych winno być wystawione przez bank działający w Polsce i akceptowane przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. Wymóg ten dotyczy odpowiednio również gwarancji ubezpieczeniowych.

19. Istotne dla stron postanowienia zawarte w projekcie umowy

 Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosownie do istotnych jej warunków zawartych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt Umowy.

20. Wykluczenie z postępowania, odrzucenie ofert i unieważnienie przetargu.

20.1 Przed szczegółową oceną ofert Zamawiający ustali, czy każda z ofert spełnia wymogi formalne tzn.:

 •          została prawidłowo podpisana;
 •          jest kompletna zgodnie z wymogami SIWZ;
 •          spełnia wymagania określone w SIWZ.

20.2 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców na zasadzie Art. 24 ustawy pzp. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

20.3 Zamawiający odrzuci ofertę na zasadzie Art. 89 ustawy pzp.

20.4 Zamawiający unieważni przetarg o udzielenie na zasadzie Art. 93 ustawy pzp.

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Zgodnie zdziałem VI - rozdz. 1, 2, 3, 4 protesty, odwołania i skarga, ustawy pzp, środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, zjednoczesnym obowiązkiem powiadomienia Zamawiającego.

Odwołanie można wnieść w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu.

22. Podwykonawcy.

      Zezwala się na realizację części usług przez podwykonawców w czasie trwania umowy wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.

23. Załączniki do SIWZ.

ZAŁĄCZNIK NR 1    – WYKAZ LINII 

ZAŁĄCZNIK NR 1A – ROZKŁADY JAZDY

ZAŁĄCZNIK NR 2    – FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3    – PROJEKT GRAFICZNY OZNAKOWANIA AUTOBUSÓW

ZAŁĄCZNIK NR 4    – PROJEKT UMOWY

 

 

 

 

Z A T W I E R D Z A M

 

 

Jastrzębie Zdrój, dnia 19.06.2008r.                                                                                                                                                                                                                                           ................................

(podpis)

 

 

 

 

 


Dokumenty

Załącznik nr 1 do SIWZ   Pobierz plik

Załącznik nr 1A SIWZ- część 1   Pobierz plik

Załącznik nr 1A SIWZ-część 2   Pobierz plik

Załącznik nr 1A SIWZ-część 3   Pobierz plik

Załącznik nr 1A SIWZ- część 4   Pobierz plik

Załącznik nr 1A SIWZ-część 5   Pobierz plik

Załącznik nr 1A SIWZ-część 6   Pobierz plik

Załącznik nr 2 do SIWZ   Pobierz plik

Załącznik nr 1 do Oferty   Pobierz plik

Załącznik nr 2 do Oferty   Pobierz plik

Załącznik nr 3 do Oferty   Pobierz plik

Załącznik nr 4 do Oferty   Pobierz plik

Załącznik nr 3 SIWZ dla taboru typu A i B   Pobierz plik

Załącznik nr 3 SIWZ dla taboru typu C   Pobierz plik

Załącznik nr 4 do SIWZ   Pobierz plik

Załącznik nr 2 do Umowy   Pobierz plik

załącznik nr 3A do umowy nr   Pobierz plik

załącznik nr 3B do umowy nr   Pobierz plik

załącznik nr 3C do umowy nr   Pobierz plik

Załącznik nr 4 do umowy dla taboru typu A i B   Pobierz plik

Załącznik nr 4 do umowy dla taboru typu C   Pobierz plik


Meta dane

Data publikacji: 2008-06-27
Data modyfikacji: 2008-06-30

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Pruciak
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek referat Planowania i Organizacji Komunikacji