BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Statut MZK

Statut MZK

 

STATUT

Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 4 kwietnia 1991 roku 

 

- Czerwionka–Leszczyny
- Jastrzębie-Zdrój
- Jejkowice
- Mszana
- Pawłowice
- Rybnik
- Rydułtowy
- Suszec
- Świerklany
- Wodzisław Śląski
- Zebrzydowice
- Żory

 

- 1 -

STATUT

Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
z dnia 04 kwietnia 1991 r.

Celem wspólnego realizowania wybranych zadań o charakterze publicznym, reprezentowania i obrony wspólnych interesów w tym zakresie oraz działając na podstawie postanowień art. 10 i rozdziału 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z późniejszymi ), gminy wymienione w § 2 postanawiają przyjąć i stosować postanowienia niniejszego statutu.

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Tworzy się związek Międzygminny pod nazwą „Międzygminny Związek Komunikacyjny” zwany dalej Związkiem.

§ 2

Członkami – założycielami związku są gminy: Gaszowice, Leszczyny, Mszana, Rybnik, Suszec, Świerklany, Wodzisław Śl., Zebrzydowice, Żory.

§ 3

Siedzibą Związku jest miasto Jastrzębie-Zdrój.

§ 4

 1. Związek posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu w własnym i na własną odpowiedzialność.
 2. Związek jako komunalna osoba prawna podlega zgodnie z art. 86 i 99 ustawy o samorządzie terytorialnym nadzorowi prawnemu Wojewody i budżetowemu regionalnej izby obrachunkowej.

§ 5

Związek został utworzony na czas nieoznaczony.

§ 6

Zadania związku obejmują:

 1. Organizacja i realizacja komunikacji zbiorowej:

- określanie potrzeb przewozowych,
- opracowywanie rozkładów jazdy i ich publikacja,
- zawieranie umów z przewoźnikami,
- integracja systemu transportu pasażerskiego,

 1. Prowadzenie gospodarki finansowej

- ustalanie systemu taryfowego,
- dystrybucja biletów,
- prowadzenie rozliczeń z gminami i przewoźnikami,

 1. Prowadzenie działalności kontrolnej

- prowadzenie realizacji zadań przewozowych,
- kontrola biletów,
- kontrola funkcjonowania jednostek organizacyjnych związku,

 1. Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej związku

- utrzymanie dworców i przystanków,
- utrzymanie i rozwój innego mienia związku nie powierzonego przedsiębiorstwom komunikacyjnym,
- planowanie i prowadzenie działalności inwestycyjnej.

Zasady korzystania z obiektów i urządzeń związku ustala Zgromadzenie Związku.

§ 7

 1. Dla realizacji zadań związku może on tworzyć odpowiednie jednostki organizacyjne oraz zawierać umowy z innymi podmiotami.
 2. W nadanym przez Zgromadzenie Związku statucie lub regulaminie organizacyjnym jednostkom o których mowa w p. 1 określa się m.in. nazwę, zakres działania i uprawnień, zakres wyposażenia w majątek jak również zakres uprawnień dotyczących rozporządzania tym majątkiem.

 

II. Organy Związku

§ 8

Organami związku są: zgromadzenie związku i zarząd związku.

§ 9

Organem stanowiącym i kontrolnym związku jest zgromadzenie związku, a organem wykonawczym zarząd związku.

§ 10

 1. W skład zgromadzenia wchodzą prezydenci i burmistrzowie lub ich zastępcy gmin będących członkami związku oraz po jednym przedstawicielu spośród radnych wybranych przez Radę Gminy.
 2. Odwołanie przedstawicieli gmin w związku następuje w tym samym trybie jak wyznaczenie.

§ 11

Po upływie kadencji, wygaśnięciu mandatu (jako radnego) lub przypadku odwołania przez gminę jej przedstawiciel, pełni on w Zgromadzeniu względnie w innym organie związku swe obowiązki aż do wyboru w jego miejsce innej osoby.

§ 12

Wystąpienie członka ze związku skutkuje równocześnie pozbawieniem jego przedstawicieli funkcji w organach związku.

§ 13

Zgromadzenie w ustalonym przez siebie trybie, wybierze ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę.

§ 14

Do kompetencji Zgromadzenia związku należy:

 1. Ustalanie programów realizacji zadań związku,
 2. Uchwalanie budżetu związku i ocena jego wykonania,
 3. Decydowanie w sprawach tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych związku,
 4. Nadawanie tym jednostkom statutów lub regulaminów organizacyjnych ,
 5. Realizowanie w ramach związku kompetencji rady gminy w odniesieniu do zadań zleconych związkowi,
 6. Decydowanie o przyjmowaniu i występowaniu członków ze związku,
 7. Powoływanie i odwoływanie zarządu związku oraz kontrola i nadzór jego działalności,
 8. Decydowanie w sprawach płacowych członków zarządu,
 9. Uchwalanie projektu zmian statutu związku,
 10. Uchwalanie likwidacji związku oraz podziału jego mienia na skutek likwidacji.

§ 15

 1. Uchwały Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów statutowej liczby jego członków.
 2. Każda gmina posiada jeden głos.

§ 16

 1. Członek zgromadzenia może wnieść pisemny sprzeciw w stosunku do uchwały w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia.
 2. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwały i wymaga ponownego rozpatrzenia sprawy.
 3. Sprzeciw nie może być skuteczny do uchwały podjętej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy.

§ 17

 1. Zarząd związku jest powoływany i odwoływany przez zgromadzenie, jedna trzecia składu zarządu może pochodzić spoza przedstawicieli członków związku, pozostałe dwie trzecie składu zarządu zgromadzenie wybiera ze swojego składu.
 2. W skład zarządu wchodzą:

- przewodniczący zarządu
- jego zastępca
- dwóch członków
- oraz skarbnik

§ 18

Do kompetencji zarządu związku należy:

 1. realizacja zadań związku,
 2. wykonywanie uchwał zgromadzenia związku,
 3. opracowywanie projektów budżetów związku i jego realizowanie,
 4. opracowywanie projektów struktury organizacyjnej jednostek związku, projektów ich statutów lub regulaminów organizacyjnych, wyznaczanie tym jednostkom zadań do wykonania a także nadzorowanie i kontrolowanie ich działalności,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania kierowników jednostek organizacyjnych związku,
 6. decydowanie w sprawach zastrzeżonych na rzecz zgromadzenia związku.

§ 19

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jego składu.

§ 20

Do przewodniczącego zarządu stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące wójta lub burmistrza.

W szczególności do jego kompetencji należy:

1. Kierowanie pracą zarządu i jego biura.

2. Reprezentowanie związku na zewnątrz.

3. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z kierownikami jednostek organizacyjnych związku (na podstawie uchwał zarządu) oraz pracownikami biura zarządu.

- 5 -

Uprawnienia te łączą się z pozostałymi uprawnieniami kierownika zakładu pracy i zwierzchnika służbowego w rozumieniu m. in. Postanowień kodeksu pracy oraz ograniczeniami analogicznymi jak przy nawiązywaniu tego stosunku.

 

III. Mienie i gospodarka związku

§ 21

1. Mienie związku powstaje:

 1. w drodze przekazania przez Wojewodę Katowickiego mienia niepodzielnego określonego przez art. 5 ust. 3 p. 2 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z 10 maja 1990 r.
  p
  rzepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 , poz. 191),
 2. w drodze przekazania przez poszczególne gminy składników ich mienia służących realizacji zadań przejętych przez związek,
 3. z dochodów z działalności związku,
 4. z dochodów z majątku związku,
 5. z subwencji, darowizn, zapisów i innych źródeł.

2. Mienie komunalne przekazane związkowi staje się jego własnością.

 § 22

 1. Nieruchomości i inne niepodzielne składniki majątkowe wniesione przez członków do związku nie podlegają zwrotowi w przypadku wystąpienia członka ze związku - jeżeli związek nie mógłby bez nich prawidłowo wykonywać swoich zadań statutowych na rzecz pozostałych członków związku.
 2. W przypadku opisanym w p. 1 dopuszczalny będzie zwrot podzielnych składników mienia związku wniesionych przez gminę ze spłatą przez nią nakładów poniesionych na dane składniki przez związek z uwzględnieniem amortyzacji. Majątek niepodzielny nie podlega zwrotowi.

§ 23

Związek może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej, pod warunkiem pełnego wykonywania zadań statutowych.

§ 24

 1. Nadwyżka finansowa powstała w wyniku działalności związku nie podlega podziałowi między członków związku. Powstające nadwyżki winny być przeznaczone na cele statutowe związku.
 2. W przypadku działalności dodatkowej gminy wnoszą dotacje w proporcji do kosztów usług świadczonych przez związek na rzecz gmin, na zasadach określonych przez zgromadzenie związku.

§ 25

 1. Oświadczenie woli w imieniu związku w zakresie zwykłego zarządu jego mieniem składają dwaj członkowie zarządu. W pozostałym zakresie mają zastosowanie przepisy dotyczące mienia gminy.
 2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest również kontrasygnata skarbnika lub osoby przez niego upoważnionej.

§ 26

 1. Związek odpowiada za swoje zobowiązania do wysokości posiadanego majątku.
 2. Związek nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych komunalnych osób prawnych a te nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania związku.

 

IV. Zmiany w składzie i rozwiązywanie związku.

§ 27

O przyjęciu nowego członka decyduje zgromadzenie po uprzednim uzgodnieniu warunków tego przyjęcia.

§ 28

Gmina może wystąpić ze związku za co najmniej 6-miesięcznym wypowiedzeniem kończącym się z końcem roku budżetowego.

§ 29

Rozwiązanie związku następuje:

1)       na zgodny wniosek wszystkich członków związku uchwalony przez ich właściwe organy,

2)       na podstawie uchwały zgromadzenia związku, przy zgodnej akceptacji rad – gmin członków związku.


Zgodnie z uchwałą Zgromadzenia nr 17/VII/2007 oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 15 stycznia 2010 r. wpisano do Rejestru związków międzygminnych zmianę statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju polegającej na zmianie statutowej Członków Związku.

 • Jastrzębie-Zdrój
 • Żory
 • Pawłowice
 • Mszana
 • Czerwionka Leszczyny
 • Suszec
 • Rydułtowy
 • Świerklany
 • Wodzisław Śląski
 • Pszów
 • Radlin
 • Marklowice

W obwieszczeniu Wojewody Śląskiego z dnia 6 listopada 2015 r. ogłoszona została zmiana statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, wynikacjąca z uchwał:

 • Nr 26/VI/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. Zgromadzenia Związku w sprawie przyjęcia zmiany § 2 Statutu MZK Jastrzębie w związku z wystapieniem ze Związku gminy Wodzisław Śląski,
 • Nr 27/VI/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. Zgromadzenia Związku w sprawie przyjęcia zmiany § 2 Statutu MZK Jastrzębie w związku z wystapieniem ze Związku gminy Świerklany,
 • treści uchwał Rad Gmin uczestników Związku.

W statucie MZK Jastrzębie ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Wojewódxtwa katowickiego Nr 7 z dnia 29 czerwca 1991 r. poz. 115 oraz w Dzienniku Urzędowym Wojewódxtwa Śląskiego Nr 19 z dnia 8 lutego 2010 r. poz. 318 wprowadzono się zmianę § 2 Statutu, który otrzymał następujące brzmienie:

"Członkami Związku są Gminy:

 • Czerwionka-Leszczyny
 • Jastrzębie-Zdrój
 • Marklowice
 • Mszana
 • Pawłowice
 • Pszów
 • Radlin
 • Rydułtowy
 • Suszec
 • Żory"

Zmianę statutu MZK wpisano w dniu 26 października 2015 r. do Rejestru związków międzygminnych.


Meta dane

Data publikacji: 2007-05-10
Data modyfikacji: 2016-02-18

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz