BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

2019

» Uchwała Zarządu MZK Nr 1/I/2019 z dnia 22.01.2019

w sprawie układu wykonawczego budżetu MZK na 2019 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 2/I/2019 z dnia 22.01.2019

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu MZK

» Uchwała Zarządu MZK Nr 3/I/2019 z dnia 22.01.2019

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK dotyczącej zmiany budżetu MZK Jastrzębie na 2019 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 4/I/2019 z dnia 22.01.2019

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej MZK na lata 2019 - 2022

» Uchwała Zarządu MZK Nr 5/II/2019 z dnia 04.02.2019 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Związku na 2019 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 6/II/2019 z dnia 04.02.2019 r.

w sprawie przekazanie środków na dopłaty do udziałów PKM Jastrzębie

» Uchwała Zarządu MZK Nr 7/II/2019 z dnia 25.02.2019 r.

w sprawie powołania Dyrektora Biura Związku

» Uchwała Zarządu MZK Nr 8/III/2019 z dnia 20.03.2019 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Związku na 2019 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 9/III/2019 z dnia 20.03.2019 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2018 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 10/III/2019 z dnia 20.03.2019 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Związku za 2018 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 11/III/2019 z dnia 20.03.2019 r.

w sprawie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 EURO na

» Uchwała Zarządu MZK Nr 12/III/2019 z dnia 27.03.2019 r.

w sprawie przyjęcia protokołu uchwały Zgromadzenia w sprawie zobowiązania Zarządu MZK do podjęcia działam zmierzających do uchylenia likwidacji PKM Jastrzębie oraz reorganizacji spółki umożliwiającej uznanie jej za podmiot wewnętrzny

» Uchwała Zarządu MZK Nr 13/III/2019 z dnia 27.03.2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK dotyczącej zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej MZK na lata 2019-2022

» Uchwała Zarządu MZK Nr 14/III/2019 z dnia 27.03.2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK dotyczącej zmiany budżetu MZK Jastrzębie na 2019 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 15/III/2019 z dnia 27.03.2019 r.

w sprawie zapewnienia bezpłatnej komunikacji na terenie Jastrzębia-Zdroju

» Uchwała Zarządu MZK Nr 16/III/2019 z dnia 29.03.2019 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Związku na 2019 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 17/III/2019 z dnia 29.03.2019 r.

w sprawie przekazania Środków na podwyższenie kapitału zakładowego PKM Jastrzębie

» Uchwała Zarządu MZK Nr 18/IV/2019 z dnia 10.04.2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie zobowiązania Zarządu MZK do podjęcia działań zmierzających do uchylenia likwidacji PKM Sp. z o.o. oraz reorganizacji spółki umożliwiającej uznanie jej za podmiot wewnętrzny

» Uchwała Zarządu MZK Nr 19/IV/2019 z dnia 10.04.2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK dotyczącej zmiany budżetu MZK Jastrzębie na 2019 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 20/IV/2019 z dnia 15.04.2019 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu MZK Jastrzębie

» Uchwała Zarządu MZK Nr 21/IV/2019 z dnia 30.04.2019 r.

w sprawie zawarcia umowy w trybie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

» Uchwała Zarządu MZK Nr 22/IV/2019 z dnia 30.04.2019 r.

w sprawie zawarcia umowy w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na

» Uchwała Zarządu MZK Nr 23/IV/2019 z dnia 30.04.2019 r.

w sprawie wszczęcia postępowania przetargowego w trybie art. 67 ust. 1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych na Świadczenie usług opieki serwisowej oraz udzielenie wsparcia technicznego mającego na celu zapewnienie utrzymania ciągłości oraz optymalnej pracy systemu

» Uchwała Zarządu MZK Nr 24/IV/2019 z dnia 30.04.2019 r.

w sprawie wszczęcia procedury naboru na wolne stanowisko Kierownicze - Dyrektor Biura MZK Jastrzębie oraz przyjęcia Regulaminu naboru na wolne stanowisko Kierownicze - Dyrektor Biura MZK Jastrzębie

» Uchwała Zarządu MZK Nr 25/V/2019 z dnia 27.05.2019 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji o wykonaniu budżetu MZK Jastrzębie

» Uchwała Zarządu MZK Nr 26/V/2019 z dnia 27.05.2019 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Zarządu MZK Nr 27/V/2019 z dnia 27.05.2019 r.

w sprawie wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług przewozowych w lokalnej komunikacji autobusowej na terenie gminy Pawłowice wraz z przejęciem Gminy Pszczyna i Strumień prowadzenia zadań publicznych dotyczacych organizowania transportu zbiorowego w zakresie realizacji powiatowych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym na liniach organizowanych przez MZK Jastrzębie obejmujących obszar gminy Strumień i Pszczyna niewchodzących w skład Związku w zakresie dotyczącym tych gmin

» Uchwała Zarządu MZK Nr 28/V/2019 z dnia 27.05.2019 r.

w sprawie zawarcia umowy w trybie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych na opiekę serwisową Systemu zamontowanego w ramach projektu unijnego pn. Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi

» Uchwała Zarządu MZK Nr 29/V/2019 z dnia 27.05.2019 r.

w sprawie zawarcia umowy w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę 10 000 sztuk kart elektronicznych e-bilet (elektroniczna portmonetka) dla MZK Jastrzębie

» Uchwała Zarządu MZK Nr 30/VI/2019 z dnia 18.06.2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MZK za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu MZK Jastrzębie za 2018 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 31/VI/2019 z dnia 18.06.2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu MZK Jastrzębie

» Uchwała Zarządu MZK Nr 32/VI/2019 z dnia 18.06.2019 r.

w sprawie powołania Dyrektora Biura MZK Jastrzębie

» Uchwała Zarządu MZK Nr 33/VI/2019 z dnia 18.06.2019 r.

w sprawie pełnomocnictw Dyrektora Biura MZK Jastrzębie

» Uchwała Zarządu MZK Nr 34/VI/2019 z dnia 18.06.2019 r.

w sprawie zmiany zawartego porozumienia z Gminą Strumień dotyczącego przyjęcia do wykonania zadań własnych z zakresu transportu zbiorowego

» Uchwała Zarządu MZK Nr 35/VI/2019 z dnia 18.06.2019 r.

w sprawie rozpoczęcia procedury w trybie przetargu nieograniczonego na: świadczenie usług przewozowych w lokalnej komunikacji autobusowej na terenie gminy Pawłowice wraz z przejęciem od Gminy Pszczyna i Strumień prowadzenia zadań publicznych dotyczacych organizowania transportu zbiorowego w zakresie realizacji przewozów pasażerskich w transporcie drogowym na liniach organizowanych przez MZK Jastrzębie obejmujących obszar gmin ościennych niewchodzących w skład Związku w zakresie dotyczącym tych gmin

» Uchwała Zarządu MZK Nr 36/VI/2019 z dnia 18.06.2019 r.

w sprawie wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług przewozowych w lokalnej komunikacji autobusowej na terenie gminy Suszec dotyczących organizowania transportu zbiorowego w zakresie realizacji przewozów pasażerskich w transporcie drogowym na liniach organizowanych przez MZK Jastrzębie obejmujących obszar gminy Suszec

» Uchwała Zarządu MZK Nr 37/VII/2019 z dnia 02.07.2019 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu MZK na 2019 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 38/VII/2019 z dnia 02.07.2019 r.

w sprawie umorzenia i rozłożenia na raty należności MZK za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Zarządu MZK Nr 39/VII/2019 z dnia 16.07.2019 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu MZK Jastrzębie

» Uchwała Zarządu MZK Nr 40/VII/2019 z dnia 16.07.2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK Jastrzębie w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających MZK oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg

» Uchwała Zarządu MZK Nr 41/VII/2019 z dnia 31.07.2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Związku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2019 roku

» Uchwała Zarządu MZK Nr 42/VII/2019 z dnia 31.07.2019 r.

w sprawie rozłożenia na raty należności MZK Jastrzębie za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Zarządu MZK Nr 43/VII/2019 z dnia 31.07.2019 r.

w sprawie aneksowania zawartej umowy na obsługę komunikacji lokalnej poprzez wprowadzenie do obsługi linii L5 Sołectwa Bąków należącego do Miasta Strumień oraz aneksowania zawartego Porozumienia z Gminą Strumień w sprawie zwiększenia pomocy finansowej na realizację zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

» Uchwała Zarządu MZK Nr 44/VII/2019 z dnia 31.07.2019 r.

w sprawie rozpoczęcia procedury w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług przewozowych w komunikacji lokalnej gminy Suszec na liniach L-1, L-2, L-3

» Uchwała Zarządu MZK Nr 45/VIII/2019 z dnia 08.08.2019 r.

w sprawie Zmiany umowy nr 04/POK/02/2016 z dnia 07.04.2019 r. zawartej z Konsorcjum dwóch firm, którego Liderem jest firma PPUH Kłosok z Żor a Członkiem firma A21 Sp. z o.o. z Żor

» Uchwała Zarządu MZK Nr 46/VIII/2019 z dnia 08.08.2019 r.

w sprawie przyjęcia zmian w taryfie przewozowej MZK Jastrzębie

» Uchwała Zarządu MZK Nr 47/VIII/2019 z dnia 08.08.2019 r.

w sprawie ustalenia zasad odpłatności za przewóz na liniach Komunikacji Lokalnej w Gminie Pawłowice, Pszczyna, Strumień i Suszec

» Uchwała Zarządu MZK Nr 48/VIII/2019 z dnia 27.08.2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały MZK Jastrzębie w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających MZK oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg

» Uchwała Zarządu MZK Nr 49/VIII/2019 z dnia 27.08.2019 r.

w sprawie zmiany zapisów umowy 32/POK/27/2019 zawartej z firmą MIKRUS S.C.

» Uchwała Zarządu MZK Nr 50/VIII/2019 z dnia 27.08.2019 r.

w sprawie zmiany zapisów umowy nr 30/POK/25/2019 z dnia 30.04.2019 r. zawartej z PKM Sp. z o.o.

» Uchwała Zarządu MZK Nr 51/VIII/2019 z dnia 27.08.2019 r.

w sprawie zmiany zapisów umowy nr 31/POK/26/2019 z dnia 30.04.2019 r. zawartej z Konsorcjum dwóch firm, którego liderem jest P.P.U.H. Kłosok, a członkiem firma A21 Sp. z o.o.

» Uchwała Zarządu MZK Nr 52/VIII/2019 z dnia 27.08.2019 r.

w sprawie zawarcia bezpośredniej umowy z PKM Jastrzębie na obsługę nowo uruchomionej linii

» Uchwała Zarządu MZK Nr 53/VIII/2019 z dnia 27.08.2019 r.

w sprawie aneksowania zawartego Porozumienia nr RK.7140.2.2019 z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia MZK Jastrzębie zadania własnego Powiatu Rybnickiego polegającego na organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich na terenie Powiatu Rybnickiego

» Uchwała Zarządu MZK Nr 54/VIII/2019 z dnia 27.08.2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Związku nr 44/VII/2019 z dnia 31.07.2019 r. w sprawie rozpoczęcia procedury w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług przewozowych w komunikacji lokalnej gminy Suszec na liniach L-1, L-2, L-3.

» Uchwała Zarządu MZK Nr 55/VIII/2019 z dnia 27.08.2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 35/VI/2019 z dnia 18.06.2019 r. w sprawie rozpoczęcia procedury w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług przewozowych w lokalnej komunikacji autobusowej na terenie gminy Pawłowice wraz z przejęciem od Gminy Pszczyna i Strumień prowadzenia zadań publicznych dotyczących organizowania transportu zbiorowego w zakresie realizacji przewozów pasażerskich w transporcie drogowym na liniach organizowanych przez MZK Jastrzębie obejmujących obszar gmin ościennych niewchodzących w skład Związku w zakresie dotyczącym tych gmin

» Uchwała Zarządu MZK Nr 56/VIII/2019 z dnia 27.08.2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zakup terminali mobilnych do kontroli biletów

» Uchwała Zarządu MZK Nr 57/IX/2019 z dnia 05.09.2019 r.

w sprawie rozpoczęcia procedury w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie postępowania w sprawie o zamówienie publiczne o wartości powyżej 221.000 EURO, na: Świadczenie usług sprzedaży doładowań kontraktów na Elektronicznej Karcie (E-karcie) biletów okresowych i elektronicznej portmonetki"

» Uchwała Zarządu MZK Nr 58/IX/2019 z dnia 05.09.2019 r.

w sprawie zmiany zapisów umowy najmu nr 5/D-N/2012 z dnia 01.09.2012 r. zawartej pomiędzy MZK Jastrzębie, a PKM Sp. z o.o.

» Uchwała Zarządu MZK Nr 59/IX/2019 z dnia 05.09.2019 r.

w sprawie rozłożenia na raty należności MZK Jastrzębie za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Zarządu MZK Nr 60/IX/2019 z dnia 20.09.2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zakup systemu zarządzania obiegiem spraw i dokumentów eDOKUMENT

» Uchwała Zarządu MZK Nr 61/IX/2019 z dnia 24.09.2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK dotyczącej przyjęcia założeń do budżetu na 2020 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 62/IX/2019 z dnia 24.09.2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie kontynuowania działań zmierzających do reorganizacji PKM Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu umożliwiającej uznanie jej za podmiot wewnętrzny

» Uchwała Zarządu MZK Nr 63/X/2019 z dnia 04.10.2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności przez Firmę A21 Sp. z o.o.

» Uchwała Zarządu MZK Nr 64/X/2019 z dnia 24.10.2019 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu MZK Jastrzębie

» Uchwała Zarządu MZK Nr 65/X/2019 z dnia 24.10.2019 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu MZK na 2019 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 66/X/2019 z dnia 24.10.2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zakup systemu eDOKUMENT - do zarządzania obiegiem spraw i dokumentów w biurze MZK Jastrzębie

» Uchwała Zarządu MZK Nr 67/X/2019 z dnia 24.10.2019 r.

w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności w biurze MZK Jastrzębie

» Uchwała Zarządu MZK Nr 68/X/2019 z dnia 24.10.2019 r.

w sprawie Zmiany zapisów umowy nr 30/POK/25/2019 z dnia 30.04.2019 r. zawartej z PKM Sp. z o.o. z Jastrzębia-Zdroju

» Uchwała Zarządu MZK Nr 69/X/2019 z dnia 24.10.2019 r.

w sprawie zmiany umowy nr 31/POK/26/2019 z dnia 30.04.2019 r. zawartej z Konsorcjum dwóch firm, którego Liderem jest forma P.P.U.H. Kłosok Andrzej Kłosok, ul. Gajowa 62, 44-240 Żory, a Członkiem - firmą A21 Sp. z o.o. z Żor, ul. Jarzębinowa 58, 44-240 Żory

» Uchwała Zarządu MZK Nr 70/X/2019 z dnia 24.10.2019 r.

w sprawie zmiany zapisów umowy nr 32/POK/27/2019 z dnia 30.04.2019 r. zawartej z firmą MIKRUS S.C. Irena Matysek, Stanisław Matysek, ul. Osińska 66, 44-240 Żory

» Uchwała Zarządu MZK Nr 71/X/2019 z dnia 24.10.2019 r.

w sprawie naprawy Tablic Informacji Pasażerskiej

» Uchwała Zarządu MZK Nr 72/XI/2019 z dnia 08.11.2019 r.

w sprawie rozpoczęcia procedury w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług przewozowych w komunikacji lokalnej gminy Suszec na liniach L-1, L-3, L-3

» Uchwała Zarządu MZK Nr 73/XI/2019 z dnia 08.11.2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Biura MZK i Kierownikowi Działu Kontroli i Nadzoru Ruchu z zakresie podejmowania decyzji w przyznawaniu ulg, dotyczących rozkładania spłaty należności na raty oraz odraczania terminu spłaty

» Uchwała Zarządu MZK Nr 74/XI/2019 z dnia 08.11.2019 r.

w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania 07/MZK/KNR/04/2019 dotyczącego zakupu i dostawy czytników kontrolerskich do MZK Jastrzębie

» Uchwała Zarządu MZK Nr 75/XI/2019 z dnia 14.11.2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK dotyczącego przyjęcia budżetu Związku na 2020 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 76/XI/2019 z dnia 14.11.2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK dotyczącej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej MZK na lata 2020 - 2023

» Uchwała Zarządu MZK Nr 77/XI/2019 z dnia 14.11.2019 r.

w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Biura Związku w zakresie podejmowania wszelkich działań związanych z konkursem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, PODDZIAŁANIE 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - typ projektu 7: Wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych, w tym w szczególności do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu

» Uchwała Zarządu MZK Nr 78/XI/2019 z dnia 14.11.2019 r.

w sprawie zmiany zapisów umowy nr 3/POK/2/2014 zawartej z Firmą A21 Sp. z o.o. z Żor

» Uchwała Zarządu MZK Nr 79/XI/2019 z dnia 14.11.2019 r.

w sprawie zmiany zapisów umowy nr 03/POK/01/2016 z dnia 10 marca 2016 r. zawartej z Firmą V-Bus Sp. z o.o. z Żor

» Uchwała Zarządu MZK Nr 80/XI/2019 z dnia 29.11.2019 r.

w sprawie zmiany zapisów umowy nr 03/POK/01/2016 z dnia 10 marca 2016 r. zawartej z Firmą V-Bus Sp. z o.o. z Żor

» Uchwała Zarządu MZK Nr 81/XI/2019 z dnia 29.11.2019 r.

w sprawie zmiany zapisów umowy nr 3/POK/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. zawartej z Firmą A21 Sp. z o.o. z Żor

» Uchwała Zarządu MZK Nr 82/XI/2019 z dnia 29.11.2019 r.

w sprawie wszczęcia procedury na świadczenie usług przewozowych w autobusowej komunikacji lokalnej gminy Żory obsługującej miasto Żory i gminy ościenne

» Uchwała Zarządu MZK Nr 83/XI/2019 z dnia 29.11.2019 r.

w sprawie ustalenia wpłaty na rzecz MZK za bezpłatny przewóz dzieci, uczniów i studentów na trenie Miasta Jastrzębie-Zdrój zameldowanych na terenie Jastrzębia-Zdroju

» Uchwała Zarządu MZK Nr 84/XI/2019 z dnia 29.11.2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zakup platformy serwerowej z osprzętem oraz aktualizację oprogramowania Microsoft Windows 10 Professional

» Uchwała Zarządu MZK Nr 85/XI/2019 z dnia 29.11.2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zakup usługi do przeprowadzenia reorganizacji PKM Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju umożliwiającej uznanie jej za podmiot wewnętrzny, a to poprzez utworzenie nowej Spółki, której zadaniem będzie wykonywanie transportu jako podmiot wewnętrzny

» Uchwała Zarządu MZK Nr 86/XI/2019 z dnia 29.11.2019 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Związku na 2019 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 87/XII/2019 z dnia 12.12.2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonywanie zadań służby BHP dla Biura MZK Jastrzębie

» Uchwała Zarządu MZK Nr 88/XII/2019 z dnia 12.12.2019 r.

w sprawie zawarcia umowy w trybie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych na zlecenie przygotowania oprogramowania i przeprogramowania urządzeń kontrolerskich

» Uchwała Zarządu MZK Nr 89/XII/2019 z dnia 12.12.2019 r.

w sprawie zmiany zapisów umowy nr 03/POK/01/2016 z dnia 10 marca 2016 r. zawartej z firmą V-Bus Sp. z o.o. z Żor

» Uchwała Zarządu MZK Nr 90/XII/2019 z dnia 12.12.2019 r.

w sprawie zmiany zapisów umowy nr 3/POK/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. zawartej z Firmą A21 Sp. z o.o. z Żor

» Uchwała Zarządu MZK Nr 91/XII/2019 z dnia 12.12.2019 r.

w sprawie zmiany zapisów umowy nr 04/POK/02/2016 z dnia 07.04.2016 r. zawartej z Konsorcjum dwóch firm, którego Liderem jest firma P.P.U.H. "Kłosok" Andrzej Kłosok z Żor

» Uchwała Zarządu MZK Nr 92/XII/2019 z dnia 12.12.2019 r.

w sprawie zmiany zapisów umowy nr 14/POK/12/2019 z dnia 21.03.2019 r. zawartej z Konsorcjum trzech firm, którego Liderem jest firma P.P.U.H. "Kłosok" Andrzej Kłosok z Żor

» Uchwała Zarządu MZK Nr 93/XII/2019 z dnia 12.12.2019 r.

w sprawie zmiany zapisów umowy nr 14/POK/12/2019 r. z dnia 21.03.2019 r. zawartej z Konsorcjum trzech firm, którego Liderem jest firma P.P.U.H. "Kłosok" Andrzej Kłosok z Żor

» Uchwała Zarządu MZK Nr 94/XII/2019 z dnia 12.12.2019 r.

w sprawie zmiany zapisów umowy nr 12/POK/04/2016 z dnia 25.11.2016 r. zawartej z firmą NFU Krzysztof Kempny z Pawłowic

» Uchwała Zarządu MZK Nr 95/XII/2019 z dnia 12.12.2019 r.

w sprawie zmiany zapisów umowy nr 12/POK/04/2016 z dnia 25.11.2019 r. zawartej z firmą NFU Krzysztof Kempny z Pawłowic

» Uchwała Zarządu MZK Nr 96/XII/2019 z dnia 12.12.2019 r.

w sprawie skrócenia okresu trwania obowiązujących umów zawartych z PKM Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju i zawarcia nowych obowiązujących w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 28 lutego 2021 r.

» Uchwała Zarządu MZK Nr 97/XII/2019 z dnia 12.12.2019 r.

w sprawie zawarcia umowy bezpośredniej z PK Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu na świadczenie usług przewozu osób linią L-14 na terenie miasta Rydułtowy

» Uchwała Zarządu MZK Nr 98/XII/2019 z dnia 12.12.2019 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu MZK na 2019 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 99/XII/2019 z dnia 12.12.2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Rybnik na realizację zadań z zakresu transportu zbiorowego

» Uchwała Zarządu MZK Nr 100/XII/2019 z dnia 12.12.2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Śląskim dotyczącego przyjęcia do wykonania zadań własnych Województwa Śląskiego z zakresu transportu zbiorowego

» Uchwała Zarządu MZK Nr 101/XII/2019 z dnia 12.12.2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Rybnickim dotyczącego przyjęcia do wykonania zadań własnych z zakresu transportu zbiorowego

» Uchwała Zarządu MZK Nr 102/XII/2019 z dnia 12.12.2019 r.

w sprawie przyjęcia Uchwały zgromadzenia w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Strumień dotyczącego przyjęcia do wykonania zadań własnych z zakresu transportu zbiorowego

» Uchwała Zarządu MZK Nr 103/XII/2019 z dnia 12.12.2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Pszczyna dotyczącego przyjęcia do wykonania zadań własnych z zakresu transportu zbiorowego

» Uchwała Zarządu MZK Nr 104/XII/2019 z dnia 12.12.2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Pszczyńskim dotyczącego przekazania mu do wykonania zadań własnych z zakresu transportu zbiorowego

» Uchwała Zarządu MZK Nr 105/XII/2019 z dnia 12.12.2019 r.

w sprawie przyjęcia autopoprawki projektu uchwały Zgromadzenia MZK dotyczącego przyjęcia budżetu MZK na 2020 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 106/XII/2019 z dnia 12.12.2019 r.

w sprawie przyjęcia autopoprawki projektu uchwały Zgromadzenia MZK dotyczącej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2020 - 2023

» Uchwała Zarządu MZK Nr 107/XII/2019 z dnia 20.12.2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK dotyczącej zmiany budżetu MZK Jastrzębie na 2019 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 108/XII/2019 z dnia 20.12.2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK dotyczącej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej MZK na lata 2019 - 2022

» Uchwała Zarządu MZK Nr 109/XII/2019 z dnia 20.12.2019 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Związku na 2019 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 110/XII/2019 z dnia 20.12.2019 r.

w sprawie zawarcia umowy w trybie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z PKM Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Zarządu MZK Nr 111/XII/2019 z dnia 20.12.2019 r.

w sprawie zawarcia umowy pomiędzy MZK Jastrzębie a Gminą Pawłowice na realizację Komunikacji Lokalnej

» Uchwała Zarządu MZK Nr 112/XII/2019 z dnia 20.12.2019 r.

w sprawie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 EURO, na świadczenie autobusowych usług przewozowych w systemie komunikacji miejskiej na liniach wchodzących w skład sieci komunikacyjnej obejmującej obszar MZK Jastrzębie - nr sprawy MZK/POK/05/2019 - dot. gminy Suszec

» Uchwała Zarządu MZK Nr 113/XII/2019 z dnia 20.12.2019 r.

w sprawie zawarcia umowy pomiędzy MZK Jastrzębie a Gminą Suszec na realizację Komunikacji Lokalnej

» Uchwała Zarządu MZK Nr 114/XII/2019 z dnia 20.12.2019 r.

w sprawie uchylenia dwóch uchwał podjętych w dniu 14 listopada 2019 r.

» Uchwała Zarządu MZK Nr 115/XII/2019 z dnia 20.12.2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zakup urządzenia STORMSHIELD SA 510 z pakietami serwisowymi do systemu bezpieczeństwa informacji

» Uchwała Zarządu MZK Nr 116/XII/2019 z dnia 20.12.2019 r.

w sprawie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 Euro, na świadczenie usług sprzedaży doładowań kontraktów na Elektronicznej Karcie (E-karcie) biletów okresowych i elektronicznej portmonetki - nr sprawy MZK/FK/04/2019

» Uchwała Zarządu MZK Nr 117/XII/2019 z dnia 31.12.2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej MZK Jastrzębie na 2019 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 118/XII/2019 z dnia 31.12.2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej MZK na lata 2019 - 2022

» Uchwała Zarządu MZK Nr 119/XII/2019 z dnia 31.12.2019 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Związku na 2019 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 120/XII/2019 z dnia 31.12.2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z wybraną kancelarią do przeprowadzenia reorganizacji PKM Sp. z o.o.