BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

2011

Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 3/VI/2012 z dnia 22.06.2012 r.


 

Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 3/VI/2012

 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
 z dnia 22 czerwca 2012 roku.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju za 2011 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi  z tego tytułu

Na podstawie art. 69 oraz art. 73 a ust.1  ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 271  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami.)  oraz §14 ust. 2  Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju (Dz. Urz. Woj. Katowickiego z 1991 r. nr 7 poz. 115 z późn. zm.)

 

na wniosek Komisji Rewizyjnej Zgromadzenie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju uchwala:

 

§1

Po rozpatrzeniu przyjąć sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu MZK za  2011 rok: 

  1. Dochody Związku w wysokości  38.028.919,00 zł
  2. Wydatki Związku w wysokości  38.259.747,77 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 1.

 

§2

Po rozpatrzeniu przyjąć zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego w 2011 roku, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

 

§3

Po rozpatrzeniu przyjąć zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Związku, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

 

§4

Po rozpatrzeniu przyjąć sprawozdanie finansowe MZK za  2011 rok, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

 

§5

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu MZK za  2011 rok  udzielić  Zarządowi  absolutorium z tytułu wykonania budżetu MZK za 2011 rok.

 

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1 do Uchwały Zgromadzenia Nr 3/VI/2012
z dnia 22.06.2012 r.

DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota planu
(w złotych)

Wykonanie
(w złotych)

1

2

3

4

5

 

 

DOCHODY OGÓŁEM

39.502.112,40

38.028.919,00

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

39.502.112,40

38.028.919,00

 

60004

Lokalny transport zbiorowy

39.502.112,40

38.028.919,00

 

 

Dochody bieżące:

39.502.112,40

38.028.919,00

 

 

Wpływy z usług

17.401.906,40

16.376.061,47

 

 

Wpłaty gmin na rzecz Związku

20.751.894,00

20.663.079,70

 

 

Inne: grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych,

1.297.000,00

955.522,14

 

 

Pozostałe odsetki

50.000,00

30.864,34

 

 

Wpływy z różnych dochodów

1.312,00

3.391,35

 

 

Dochody majątkowe:

00,00

0,00

 

 

WYDATKI OGÓŁEM

39.735.000,00

38.259.747,77

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

36.650.000,00

35.502.856,20

 

60004

Lokalny transport zbiorowy

36.650.000,00

35.502.856,20

 

 

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

35.506.713,00

34.394.521,44

 

 

     wydatki związane z realizacją
     zadań statutowych

35.506.713,00

34.394.521,44

 

 

Dotacje na zadania bieżące

1.093.287,00

1.091.334,76

 

 

Wydatki majątkowe w tym na:

50.000,00

17.000,00

 

 

      Inwestycje

50.000,00

17.000,00

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

3.045.000,00

2.752.966,44

 

75095

Pozostała działalność

3.045.000,00

2.752.966,44

 

 

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

2.915.600,00

2.633.327,59

 

 

      wynagrodzenia i składki od    
      nich naliczane

2.467.000,00

2.266.049,99

 

 

     wydatki związane z realizacją
      zadań statutowych

448.600,00

367.277,60

 

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

129.400,00

119.638,85

 

 

Wydatki majątkowe w tym na:

0,00

0,00

757

 

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

20.000,00

3.925,13

 

75705

Obsługa krajowych pożyczek

20.000,00

3.925,13

 

 

Odsetki i dyskonto od krajowych

20.000,00

3.92,13

758

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

20.000,00

0,00

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

20.000,00

0,00

 

 

Rezerwy

20.000,00

0,00


Załącznik nr 2 do Uchwały Zgromadzenia Nr 3 /VI/2012
z dnia 22.06.2012 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2011 ROKU

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota planu

(w złotych)

Kwota wykonania
(w złotych)

 

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

232.887,60

232.887,60

957

Nadwyżki z lat ubiegłych

232.887,60

232.887,60

 

Nadwyżka z lat ubiegłych

232.887,60

232.887,60


Załącznik nr 3 do Uchwały Zgromadzenia Nr 3/VI/2012
z dnia 22.06.2012 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU ZWIĄZKU W 2011 ROKU

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania

Kwota dotacji

Podmiot.

Przedmiot

celowej 
plan

celowej wykonanie

I.

Jednostki sektora finansów publicznych

0,00

0,00

1.093.287,00

1.091.334,76

1.

600

60004

Miasto Rybnik – pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie zadań bieżących

0,00

0,00

1.093.287,00

1.091.334,76

2.

 

 

 

 

 

 

 

II.

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

0,00

0,00

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

                 

Meta dane

Data publikacji: 2012-07-03
Data modyfikacji: 2014-01-31

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek referat Planowania i Organizacji Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz