BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

2009

Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 2/V/2010 z dnia 15.04.2010 r.


 

Uchwała Nr 2/V/2010

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
 z dnia 15 kwietnia  2010 roku

sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju za 2009 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu

Na podstawie art. 69 oraz art. 73 a ust.1  ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 199  ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami.)  oraz § 18 ust. 3  Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju (Dz. Urz. Woj. Katowickiego z 1991 r. nr 7 poz. 115)

 

na wniosek Komisji Rewizyjnej zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach, Zgromadzenie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju, uchwala:

 

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu MZK za  2009 rok  zgodnie z treścią załącznika do niniejszej uchwały

  1. Po stronie dochodów na kwotę:  36.069.084,89 zł
  2. Po stronie wydatków na kwotę:  36.053.516,65 zł

przyjąć sprawozdanie i udzielić  Zarządowi  absolutorium z tytułu wykonania budżetu MZK za  2009 r.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Uchwały Zgromadzenia Nr 2/V/2010
z dnia 15.04.2010 r.

 

Syntetyczne  zestawienie  budżetu oraz  wykonania  dochodów  i  wydatków

DZIAŁ

ROZDZ

TREŚĆ

PLAN  2009

WYKONANIE

WSKAŹNIK

 PLANOWANY

WYKONANY.

 

 

DOCHODY OGÓŁEM

36.994.367,16

36.069.084,89

100,00%

97,50%

Dz. 600

 

TRANSPORT  I ŁĄCZNOŚĆ

36.994.367,16

36.069.084,89

 

97,50%

 

60004

 Lokalny  Transport  Zbiorowy

36.994.367,16

36.069.084,89

 

97,50%

 

 WYDATKI  OGÓŁEM

37.565.584,00

36.053.516,65

100,00%

95,97%

 Dz. 600

 

 TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ

34.907.584,00

33.469.218,43

 

95,88%

 

60004

 Lokalny  Transport  zbiorowy

34.907.584,00

33.469.218,43

 

95,88%

 Dz. 750

 

 ADMINISTRACJA  PUBLICZNA

2.625.000,00

2.576.211,17

 

98,14%

 

75095

 Pozostała  Działalność

2.625.000,00

2.576.211,17

 

98,14%

 Dz. 757

 

 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

10.000,00

8.087,05

 

80,87%

 

75705

 Obsługa krajowych pożyczek i kredytów

10.000,00

8.087,05

 

80,87%

Dz. 758

 

 RÓŻNE  ROZLICZENIA

23.000,00

0,00

 

0,00%

 

75818

 Rezerwy  Ogólne  i  Celowe

23.000,00

0,00

 

0,00%

 

   WYNIK  FINANSOWY  ZA  OKRES:  I – XII  2009R.

Zrealizowane dochody:

36.069.084,89

Zrealizowane wydatki:

36.053.516,65

Wynik na dzień 31.12.2009 r.

15.568,24

 

 

 

 

 

  

DOCHODY  ZWIĄZKU

 DZ.

 ROZDZ

TREŚĆ 

 PLAN

WYKONANIE

 Wskaźnik

wykonania 

w %

Struktura

wykonania

w %

1

2

4

5

6

7

8

 

 

DOCHODY OGÓŁEM

36.994.367,16

36.069.084,89

97,50

100,00

 600

 

 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

36.994.367,16

36.069.084,89

97,50

100,00

 

 60004

Lokalny transport Zbiorowy

36.994.367,16

36.069.084,89

97,50

100,00

 

 

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności.

1.080.000,00

1.160.113,99

107,42

3,22

 

 

Grzywny i in. kary pieniężne od osób prawnych i in. jednostek organizacyjnych

92.000,00 

106.658,80

115,93

0,29

 

 

Wpływy ze sprzedaży biletów oraz innych usług

18.391.244,16

17.392.946,97

94,57

48,22

 

 

Pozostałe odsetki

75.000,00

77.677,32

103,57

0,22

 

 

 

Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących

17.356.123,00

17.331.687,81

99,86

48,05

 

WYDATKI ZWIĄZKU

 DZ.

 ROZDZ

TREŚĆ

 PLAN

WYKONANIE

 Wskaźnik

wykonania 

w %

Struktura

wykonania

w %

1

2

4

5

6

7

8

 

 

WYDATKI  OGÓŁEM

37.565.584,00

36.053.516,65

95,70

100,00

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

34.907.584,00 

33.469.218,43 

95,88

92,83

 

60004

Lokalny Transport Zbiorowy

34.907.584,00

33.469.218,43

95,88

100,00

 

 

Dotacja celowa na pomoc finansową

1.003.000,00

988.914,00

98,60

2,95

 

 

Zakup materiałów i wyposażenia - dot. tzw. Infrastruktury przystankowej

32.000,00

29.540,22

92,31

0,09

 

 

 Zakup usług pozostałych -

32.655.584,00

31.251.228,86

95,70

93,37

 

 

 Opłaty tyt.zakupu usł.telekom.

6.500,00

5.514,36

84,84

0,02

 

 

 Różne opłaty i składki

10.500,00

8.847,00

84,26

0,03

 

 

 Podatek od tow. i usług

1.200.000,00

1.185.173,99

98,76

3,54

 

 

 

 

 

 

 

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2.625.000,00

2.576.211,17

98,14

7,15

 

75095

Pozostała  działalność

2.625.000,00

2.576.211,17

98,14

100,00

 

 

 Wyn. osob. pracowników

1.533.000,00

1.521.029,00

99,22

59,04

 

 

 Dodatk. wynagr. roczne

96.500,00

96.019,35

99,50

3,73

 

 

Wydatki osob.nie zaliczone do wynagrodzeń

8.000,00

7.626,48

95,33

0,30

 

Data publikacji: 2010-04-19
Data modyfikacji: 2014-01-31

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek referat Finansowo-Księgowy
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz