BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

2007

Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 5/V/2008 z dnia 23.04.2008 r.


 

Uchwała Nr 5/V/2008

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju 
z dnia 23 kwietnia 2008 roku.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju za 2007 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu

Na podstawie art. 69 oraz art. 73 a ust.1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 199 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami.) oraz § 18 ust. 3 Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju (Dz. Urz. Woj. Katowickiego z 1991 r. nr 7 poz. 115)

 

na wniosek Komisji Rewizyjnej zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach, Zgromadzenie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju, uchwala:

 

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu MZK za 2007 rok zgodnie z treścią załącznika do niniejszej uchwały.

  1. Po stronie dochodów na kwotę:  31.130.363,22 zł
  2. Po stronie wydatków na kwotę:  31.172.554,38 zł

przyjąć sprawozdanie i udzielić Zarządowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu MZK za 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Uchwały Zgromadzenia Nr 5/V/2008
z dnia 23.04.2008 r.

Syntetyczne zestawienie budżetu oraz wykonania dochodów i wydatków

DZIAŁ

ROZDZ

TREŚĆ

PLAN 2007

WYKONANIE

WSKAŹNIK

PLANOWANY

WYKONANY.

 

 

 DOCHODY OGÓŁEM

32.866.452,81

31.130.363,22

100,00%

94,72%

Dz. 600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

32.866.452,81

31.130.363,22

 

94,72%

 

60004

Lokalny Transport Zbiorowy

32.866.452,81

31.130.363,22

 

94,72%

 

WYDATKI OGÓŁEM

34.002.257,00

31.172.554,38

100,00%

91,68%

Dz. 600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

31.730.757,00

29.084.418,77

 

91,66%

 

60004

Lokalny Transport zbiorowy

31.730.757,00

29.084.418,77

 

91,66%

Dz. 750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2.248.500,00

2.088.135,61

 

92,87%

 

75095

Pozostała Działalność

2.248.500,00

2.088.135,61

 

92.87%

Dz. 758

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

23.000,00

0,00

 

0,00%

 

75818

Rezerwy Ogólne i Celowe

23.000,00

0,00

 

0,00%

 

WYNIK FINANSOWY ZA OKRES: I – XII 2007 R.

Zrealizowane dochody:

31.130.363,22

Zrealizowane wydatki:

31.172.554,38

Wynik na dzień 31.12.2007 r.

-42.191,16

 

DOCHODY ZWIĄZKU

DZ.

ROZDZ

TREŚĆ

PLAN

WYKONANIE

Wskaźnik

wykonania

w %

Struktura

wykonania

w %

1

2

4

5

6

7

8

 

 

DOCHODY

OGÓŁEM

32.866.452,81

31.130.363,22

94,72

100,00

600

 

TRANSPORT
I ŁĄCZNOŚĆ

32.866.452,81

31.130.363,22

94,72

100,00

 

 

60004

 

Lokalny transport Zbiorowy

32.866.452,81

31.130.363,22

94,72

100,00

 

 

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności.

Grzywny i in. kary pieniężne od osób prawnych i in. jednostek organizacyjnych

589.548,00

702.021,63

119,08

2,26

 

 

Wpływy ze sprzedaży biletów oraz innych usług

19.753.400,81

17.981.243,86

91,03

57,76

 

 

Pozostałe odsetki

56.000,00

18.898,33

33,75

0,06

 

 

 

Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących

12.467.504,00

12.428.199,40

99,68

39,92

 

WYDATKI ZWIĄZKU

DZ.

ROZDZ

TREŚĆ

PLAN

WYKONANIE

Wskaźnik

wykonania

w %

Struktura

wykonania

w %

1

2

4

5

6

7

8

 

 

WYDATKI OGÓŁEM

34.002.257,00

31.172.554,38

91,68

100,00

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

31.730.757,00

29.084.418,77

91,66

93,30

 

60004

Lokalny Transport Zbiorowy

31.730.757,00

29.084.418,77

91,66

100,00

 

 

 Zakup materiałów i wyposażenia – dotyczących tzw. Infrastruktury przystankowej

25.000,00

17.070,37

68,28

0,06

 

 

 Zakup usług pozostałych -

29.536.557,00

27.073.227,81

91,67

93,08

 

 

 Różne opłaty i składki

9.200,00

7.023,00

76,34

0,02

 

 

 Podatek od tow. i usług

2.090.000,00

1.918.468,27

91,79

6,60

 

 

 Pozostałe odsetki

70.000,00

68.629,32

98,04

0,24

 

 

 

 

 

 

 

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2.248.500,00

2.088.135,61

92,87

6,70

 

75095

Pozostała działalność

2.248.500,00

2.088.135,61

92,87

100,00

 

 

 Wyn. osob. pracowników

1.372.000,00

1.314.678,62

95,82

62,96

 

 

 Dodatk. wynagr. roczne

102.000,00

98.741,51

96,81

4,73

 

 

 Wydatki osob.nie zaliczone do wynagrodzeń

8.000,00

5.109,06

63,86

0,24

 

 

 Różne wyd.na rzecz os.fiz.

88.000,00

85.803,93

97,50

4,11

 

 

 Składki na ubezp. społecz.

322.500,00

293.412,51

90,98

14,05

 

 

 Wynagrodz. bezosobowe

76.800,00

75.582,84

98,42

3,62

 

 

 Zakup mat. i wyposażenia i energii

84.000,00

66.667,05

79,37

3,19

 

 

 Zakup usług pozostałych

87.200,00

72.678,96

83,35

3,48

 

 

 Podróże służbowe krajowe

8.000,00

4.943,21

61,79

0,24

 

 

 Odpisy na Z.F.Ś.S.

30.000,00

29.401,43

98,00

1,41

 

 

 Podatek od tow. i usług

40.000,00

27.754,49

69,39

1,33

 

 

 Wyd. na zak. inw. jed. bud.

30.000,00

13.362,00

44,54

0,64

 

 

 

 

 

 

 

758

 

 RÓŻNE ROZLICZENIA

23.000,00

0,00

0,00

0,00

 

75818

 Rezerwy ogólne i celowe

23.000,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 Rezerwy

23.000,00

0,00

0,00

0,00


Meta dane

Data publikacji: 2008-04-28
Data modyfikacji: 2014-01-31

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek referat Finansowo-Księgowy
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz