BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

2006

Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 3/V/2007 z dnia 26.03.2007


 
Uchwała Nr 3/V/2007

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 26 marca 2007 roku.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju za 2006 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu

Na podstawie art. 69 oraz art. 73 a ust.1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 199 ustawy z dnia 30.06.2005 r.o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami.) oraz § 18 ust. 3 Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju (Dz. Urz. Woj. Katowickiego z 1991 r. nr 7 poz. 115)

 

na wniosek Komisji Rewizyjnej zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach, Zgromadzenie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju, uchwala: 

 § 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu MZK za 2006 rok zgodnie z treścią załącznika do niniejszej uchwały.
  1. Po stronie dochodów na kwotę:  30.970.814,94 zł
  2. Po stronie wydatków na kwotę:  31.497.131,90 zł

udzielić Zarządowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu MZK za 2006 r.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Uchwały Zgromadzenia Nr 3/V/2007
z dnia 26.03.2007 r.

 

Syntetyczne zestawienie budżetu oraz wykonania dochodów i wydatków

DZIAŁ

ROZDZ

TREŚĆ

PLAN 2006

WYKONANIE

WSKAŹNIK

PLANOWANY

WYKONANY.

 

 

 DOCHODY OGÓŁEM

 31.344.878,85

30.970.814,94

 100,00%

 98,81%

 Dz. 600

 

 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 31.344.878,85

 30.970.814,94

 

 98,81%

 

60004

Lokalny Transport Zbiorowy

31.344.878,85

30.970.814,94

 

98,81%

 

 WYDATKI OGÓŁEM

32.007.000,00

31.497.131,90

 100,00%

 98,41%

 Dz. 600

 

 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

29.802.000,00

29.358.629,96

 

 98,51%

 

60004

Lokalny Transport zbiorowy

29.802.000,00

29.358.629,96

 

98,51%

 Dz. 750

 

 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 2.182.000,00

 2.138.501,94

 

 98,01%

 

75095

Pozostała Działalność

2.182.000,00

2.138.501,94

 

98,01%

 Dz. 758

 

 RÓŻNE ROZLICZENIA

 23.000,00

 0,00

 

 0,00%

 

75818

Rezerwy Ogólne i Celowe

23.000,00

0,00

 

0,00%

 

WYNIK FINANSOWY ZA OKRES: I – XII 2006R.

Zrealizowane dochody:

30.970.814,94

Zrealizowane wydatki:

31.497.131,90

Wynik ma dzień 31.12.2006r.

-526.316,96

 

DOCHODY ZWIĄZKU

 DZ.

 ROZDZ

TREŚĆ

 PLAN

WYKONANIE

Wskaźnik

wykonania

w %

Struktura

wykonania

w %

1

2

4

5

6

7

8

 

 

DOCHODY OGÓŁEM

 31.344.878,85

 29.455.427,86

 99,98

 100,00

600

 

 TRANSPORT

I ŁĄCZNOŚĆ

 

31.344.878,85

 

29.455.427,86

 

99,98

 

100,00

 

 

60004

 

 Lokalny transport Zbiorowy

 31.344.878,85

 29.455.427,86

 99,98

 100,00

 

 

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności.

Grzywny i in. kary pieniężne od osób prawnych i in. jednostek organizacyjnych

499.000,00

559.432,17

112,11

1,80

 

 

Wpływy ze sprzedaży biletów oraz innych usług

19.185.178,85

18.878.325,12

98,40

60,96

 

 

Pozostałe odsetki

57.000,00

42.566,89

74,68

0,14

 

 

 

Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących

1.603.700,00

11.490.490,76

99,02

37,10

 

WYDATKI ZWIĄZKU

DZ.

ROZDZ

TREŚĆ

PLAN

WYKONANIE

Wskaźnik

wykonania

w %

Struktura

wykonania

w %

1

2

4

5

6

7

8

 

 

WYDATKI OGÓŁEM

32.007.000,00

31.497.131,90

98,41

100,00

600

 

TRANSPORT
I ŁĄCZNOŚĆ

29.802.000,00

29.358.629,96

98,51

93,21

 

60004

Lokalny Transport Zbiorowy

29.802.000,00

29.358.629,96

98,51

100,00

 

 

 Zakup materiałów i wyposażenia – dotyczących tzw. Infrastruktury przystankowej

30.000,00

27.315,97

91,05

0,09

 

 

 Zakup usług pozostałych -

27.719.000,00

27.329.731,17

98,60

93,09

 

 

 Różne opłaty i składki

8.000,00

8.000,00

100,00

0,03

 

 

 Podatek od tow. i usług

2.045.000,00

1.993.582,82

97,49

6,79

 

 

 

 

 

 

 

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2.182.000,00

2.138.501,94

98,01

6,79

 

 75095

Pozostała działalność

2.182.000,00

2.138.501,94

98,01

100,00

 

 

 Wyn. osob. pracowników

1.331.000,00

1.326.081,32

99,63

62,01

 

 

 Dodatk. wynagr. roczne

94.000,00

91.326,68

97,16

4,27

 

 

 Wydatki osob.nie zaliczone do wynagrodzeń

6.500,00

5.753,06

88,51

0,27

 

 

 Różne wyd.na rzecz os.fiz.

77.000,00

76.750,97

99,68

3,59

 

 

 Składki na ubezp. społecz.

303.000,00

290.860,82

95,99

13,60

 

 

 Wynagrodz. bezosobowe

67.000,00

66.924,33

99,89

3,13

 

 

 Zakup mat. i wyposażenia i energii

101.000,00

96.150,28

95,20

4,50

 

 

 Zakup usług pozostałych

106.500,00

95.987,14

90,13

4,49

 

 

 Podróże służbowe krajowe

6.500,00

5.029,89

77,38

0,24

 

 

 Odpisy na Z.F.Ś.S.

27.500,00

27.247,66

99,08

1,27

 

 

 Podatek od tow. i usług

40.000,00

37.739,51

94,35

1,76

 

 

 Wyd. na zak. inw. jed. bud.

22.000,00

18.650,28

84,77

0,87

 

 

 

 

 

 

 

758

 

 RÓŻNE ROZLICZENIA

23.000,00

0,00

0,00

0,00

 

75818

 Rezerwy ogólne i celowe

23.000,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 Rezerwy

23.000,00

0,00

0,00

0,00


Dokumenty


Meta dane

Data publikacji: 2007-03-28
Data modyfikacji: 2014-01-31

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek FK
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz