BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

2005

Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 1/IV/2006 z dnia 11.04.2006 r.


 
Uchwała Nr 1/IV/2006
 
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 11 kwietnia 2006 r.
 
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju za 2005 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu
 
Na podstawie art. 69 oraz art. 73 a ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 18 ust. 3 Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju (Dz. Urz. Woj. Katowickiego z 1991 r. nr 7 poz. 115).
 
 
na wniosek Komisji Rewizyjnej zaopiniowany przez Regionalną Izbę obrachunkową w Katowicach, Zgromadzenie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju, uchwala:
 
§ 1
 
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu MZK za 2005 rok zgodnie z treścią załącznika do niniejszej uchwały:
  1. Po stronie dochodów na kwotę: 29.455.427,86 zł.
  2. Po stronie wydatków na kwotę: 29.861.010,22 zł.
udzielić Zarządowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu MZK za 2005 r.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Zgromadzenia Nr 1/IV/2006
z dnia 11.04.2006 r.
- 1 -
 
Syntetyczne zestawienie budżetu oraz wykonania dochodów i wydatków
 
DZIAŁ
ROZDZ
TREŚĆ
PLAN 2005
WYKONANIE
WSKAŹNIK
PLANOWANY
WYKONANY.
 
 
DOCHODY OGÓŁEM
29.460.296,49
29.455.427,86
100,00%
99,98%
Dz. 600
 
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
29.460.296,49
29.455.427,86
 
99,98%
 
60004
Lokalny Transport Zbiorowy
29.460.296,49
29.455.427,86
 
99,98%
 
WYDATKI OGÓŁEM
30.528.000,00
29.861.010,22
100,00%
97,82%
Dz. 600
 
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
28.472.000,00
27.875.814,99
 
97,91%
 
60004
Lokalny Transport zbiorowy
28.472.000,00
27.875.814,99
 
97,91%
Dz. 750
 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
2.033.000,00
1.985.195,23
 
97,65%
 
75095
Pozostała Działalność
2.033.000,00
1.985.195,23
 
97,65%
Dz. 758
 
RÓŻNE ROZLICZENIA
23.000,00
0,00
 
0,00%
 
75818
Rezerwy Ogólne i Celowe
23.000,00
0,00
 
0,00%
 
 
WYNIK FINANSOWY ZA OKRES: I – XII 2005R.
 
Zrealizowane dochody:
29.455.427,86
Zrealizowane wydatki:
29.861.010,22
Wynik ma dzień 31.12.2005r.
-405.582,36
 
 
DOCHODY ZWIĄZKU
 
 
DZ.
 
 
ROZDZ
 
§
 
T R E Ś Ć
 
 
PLAN
 
WYKONANIE
Wskaźnik
wykonania
w %
Struktura
wykonania
w %
1
2
3
4
5
6
7
8
 
 
 
DOCHODY OGÓŁEM
29.460.296,49
29.455.427,86
99,98
100,00
 
600
 
 
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
29.460.296,49
29.455.427,86
99,98
100,00
 
60004
 
Lokalny transport Zbiorowy
29.460.296,49
29.455.427,86
99,98
100,00
 
 
0570
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne....
373.000,00
445.447,80
119,42
1,51
 
 
0580
Grzywny i inne kary pieniężne....
14.000,00
12.697,00
90,69
0,04
 
 
0830
Wpływy z usług
18.097.196,49
17.924.610,84
99,05
60,86
 
 
0920
Pozostałe odsetki
57.000,00
59.848,21
105,00
0,20
 
 
 
2310
Dotacje celowe otrzymane z gminy.....
10.919.100,00
11.012.824,01
100,86
37,39
 
 
WYDATKI ZWIĄZKU
 
DZ.
ROZDZ
§
TREŚĆ
PLAN
WYKONANIE
Wskaźnik
wykonania
w %
Struktura
wykonania
w %
1
2
3
4
5
6
7
8
 
 
 
WYDATKI OGÓŁEM
30.528.000,00
29.861.010,22
97,82
100,00
600
 
 
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
28.472.000,00
27.875.814,99
97,91
93,35
 
60004
 
Lokalny Transport Zbiorowy
28.472.000,00
27.785.814,99
97,91
100,00
 
 
4210
Zakup materiałów i wypos.
33.000,00
26.235,97
79,50
0,09
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
26.388.000,00
26.004.325,88
98,55
93,29
 
 
4430
Różne opłaty i składki
10.000,00
7.139,00
71,39
0,03
 
 
4530
Podatek od tow. i usług
2.041.000,00
1.838.114,14
90,06
6,59
 
 
6060
Wydatki na zak.inwest.j.b.
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
750
 
 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
2.033.000,00
1.985.195,23
97,65
6,65
 
75095
 
Pozostała działalność
2.033.000,00
1.985.195,23
97,65
100,00
 
 
3020
Wydatki osob.nie zal...
6.500,00
4.884,11
75,14
0,25
 
 
3030
Różne wyd.na rzecz os.fiz.
72.000,00
70.466,51
97,87
3,55
 
 
4010
Wyn. osob. pracowników
1.263.000,00
1.241.435,32
98,29
62,53
 
 
4040
Dodatk. wynagr. roczne
89.000,00
88.380,06
99,30
4,45
 
 
4110
Składki na ubezp. społecz.
230.000,00
216.468,66
94,12
10,90
 
 
4120
Składki na Fund. Pracy
34.500,00
32.824,89
95,14
1,65
 
 
4140
Wpłaty na PFRON
12.000,00
11.765,00
98,04
0,59
 
 
4170
Wynagrodz. bezosobowe
40.000,00
38.127,06
95,32
1,92
 
 
4210
Zakup mat. i wyposażenia
85.000,00
84.280,48
99,15
4,25
 
 
4260
Zakup energii
17.000,00
15.463,46
90,96
0,78
 
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
1.500,00
1.015,00
67,67
0,05
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
100.000,00
99.933,70
99,93
5,04
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
8.000,00
7.420,02
92,75
0,37
 
 
4430
Różne opłaty i składki
2.000,00
1.905,00
95,25
0,10
 
 
4440
Odpisy na Z.F.Ś.S.
25.500,00
25.205,48
98,85
1,27
 
 
4530
Podatek od tow. i usług
40.000,00
38.620,48
96,55
1,95
 
 
6060
Wyd. na zak. inw. jed. bud.
7.000,00
7.000,00
100,00
0,35
 
 
 
 
 
 
 
 
758
 
 
RÓŻNE ROZLICZENIA
23.000,00
0,00
0,00
0,00
 
75818
 
Rezerwy ogólne i celowe
23.000,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4810
Rezerwy
23.000,00
0,00
0,00
0,00

Meta dane

Data publikacji: 2006-04-11
Data modyfikacji: 2014-02-13

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek FK
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz