BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

2012

Uchwała Zarządu MZK Nr 44/XI/2011 z dnia 09.11.2011 r.


 

Uchwała Nr 44/XI/2011

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 09 listopada 2011 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK, dotyczącej przyjęcia budżetu Związku na 2012 rok

na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 1, art. w związku z art. 73 aust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2000 r.) oraz §18 pkt 2 i 3 Statutu Związku, w wykonaniu Uchwały Nr 10/V/2009 Zgromadzenia Związku z dnia 21 grudnia 2009 r, w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Związku.

 

Zarząd Związku uchwala:

§1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na  2012 rok wraz z uzasadnieniem,stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Przedstawić projekt uchwały budżetowej na 2012 rok  Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 44/XI/2011
z dnia 09.11.2011 r.

-  PROJEKT  -

Uchwała  Nr ... /VI/2011

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju
z dnia  ... grudnia 2011 roku

w sprawie budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2012 rok

Na podstawie: art. 73 aw związku z art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 i 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (j.t. z 2001 r. Dz. U.  Nr 142  poz. 1591 z poźn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235-239, 258 ust. 1 pkt 1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240) oraz § 14 ust. 2  i § 24 ust. 2  Statutu Związku.

 

Zgromadzenie Związku uchwala:

§1

1. Planowane dochody budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego, zwanego dalej Związkiem, w wysokości: 41.025.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2.   Planowana kwota dochodów, wymieniona w ust. 1 obejmuje:

      1)  dochody bieżące w wysokości           39.066.117,00 zł    
      2)  dochody majątkowe w wysokości        1.958.883,00 zł

 

§2

1.   Planowane wydatki budżetu Związku w wysokości: 41.025.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1.

2.   Z wydatków, o których mowa w ust. 1:

      1)   na wydatki bieżące przeznacza się kwotę              38.734.900,00 zł
      2)   na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę           2.290.100,00 zł

 

§3

Tworzy się w budżecie Związku na 2012 r. ogólną rezerwę w wysokości: 41.500,00 zł.

 

§4

Gminy - Członkowie Związku wnoszą wpłaty na rzecz Związku w terminie i według zasad określonych odrębną uchwałą Zgromadzenia.

 

§5

Zobowiązuje się Zarząd Związku do zapewnienia maksymalnej realizacji wpływów budżetowych oraz do oszczędnego i celowego gospodarowania środkami.

 

§6

Upoważnia się Zarząd Związku do:

  1. Do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
  2. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Związku do kwoty: 1.000.000,00 zł.
  3. Lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych w innych bankach oferujących najkorzystniejsze warunki oprocentowania lokat terminowych

 

 §7

Uchwałę niniejszą ogłasza się przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin/Miast należących do Związku. 

 

§8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

 

§9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.


Załącznik nr 1 do Uchwały Zgromadzenia MZK Nr ... /VI/2011
z dnia ... grudnia 2011 r.

 

DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota planu (w zł)

1

2

3

4

 

 

DOCHODY OGÓŁEM

41 025 000,00  

 

 

 

 

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

41 025 000,00  

 

 

Dochody bieżące:

39 066 117,00  

 

 

- Wpływy z usług

17 023 693,00  

 

 

- Wpłaty gmin na rzecz Związku na zadania bieżące

20 704 694,00  

 

 

-  Inne: grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych

1 301 730,00  

 

 

- Pozostałe odsetki

36 000,00  

 

 

Dochody majątkowe:

1 958 883,00  

 

 

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

1 604 868,00  

 

 

- Wpłaty gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

354 015,00  

 

 

 

 

 

 

WYDATKI OGÓŁEM

41 025 000,00  

 

 

 

 

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

37 890 000,00  

 

60004

Lokalny transport zbiorowy

37 890 000,00  

 

 

Wydatki bieżące:

35 599 900,00  

 

 

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

35 599 900,00  

 

 

-  wydatki związane z realizacją zadań statutowych

35 599 900,00  

 

 

Wydatki majątkowe w tym na:

2 290 100,00  

 

 

-  Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 2i3

2 290 100,00  

 

 

 

 

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

3 084 000,00  

 

75095

Pozostała działalność

3 084 000,00  

 

 

Wydatki bieżące:

3 084 000,00  

 

 

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

2 947 500,00  

 

 

-  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 570 000,00  

 

 

-  Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

377 500,00  

 

 

-  Świadczenia na rzecz osób fizycznych

136 500,00  

 

 

Wydatki majątkowe w tym na:

0,00  

 

 

-  Zakupy inwestycyjne

0,00  

 

 

 

 

757

 

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

9 500,00  

 

75705

Obsługa krajowych pożyczek i kredytów

9 500,00  

 

 

Odsetki i dyskonto

9 500,00  

 

 

 

 

758

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

41 500,00  

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

41 500,00  

 

 

Rezerwy

41 500,00  

do góry


Meta dane

Data publikacji: 2011-11-30
Data modyfikacji: 2014-02-13

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Gerażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek referat Planowania i Organizacji Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz