BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

2011

Uchwała Zarządu MZK Nr 41/XI/2010 z dnia 05.11.2010


 

Uchwała nr 41/XI/2010

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 05 listopada 2010 roku


w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego dotyczącego przyjęcia budżetu Związku na 2011 rok

na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 1, art. w związku z art. 73 a ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2000 r.) oraz § 18 pkt 2 i 3 Statutu Związku, w wykonaniu Uchwały Nr 10/V/2009 Zgromadzenia Związku z dnia 21 grudnia 2009 r., w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Związku.

 

Zarząd Związku uchwala:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na 2011 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedstawić projekt uchwały budżetowej na 2011 rok Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 41/XI/2010
z dnia 05.11. 2010 r.

- PROJEKT-

Uchwała Nr ... /V/2010

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia ... grudnia 2010 roku

w sprawie budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2011 rok

Na podstawie: art. 73 a w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 i 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z poźn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235-239, 258 ust. 1 pkt 1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240) oraz § 14 ust. 2 i § 24 ust. 2 Statutu Związku.

 

Zgromadzenie Związku uchwala:

§ 1

1. Planowane dochody budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego, zwanego dalej Związkiem w wysokości: 39.238.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Planowana kwota dochodów, wymieniona w ust. 1 obejmuje:

1) dochody bieżące w wysokości 39.238.000,00 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 0,00 zł

§ 2

1. Planowane wydatki budżetu Związku w wysokości: 39.735.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1:

1) na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 39.685.000,00 zł

2) na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 50.000,00 zł

§ 3

1. Deficyt budżetu Związku w wysokości 497.000,00 zł

2. Źródłem pokrycia deficytu o którym mowa w pkt. 1 jest nadwyżka z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

Tworzy się w budżecie Związku na 2011 r. ogólną rezerwę w wysokości: 40.000,00 zł.

§ 5

Planowane kwoty dotacji z budżetu Związku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6

Gminy - Członkowie Związku wnoszą wpłaty na rzecz Związku w terminie i według zasad określonych odrębną uchwałą Zgromadzenia.

§ 7

  1. Zobowiązuje się Zarząd Związku do zapewnienia maksymalnej realizacji wpływów budżetowych oraz do oszczędnego i celowego gospodarowania środkami.

  2. Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania zobowiązań oraz do spłat zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i terminy zapłaty upływają w latach następnych.

§ 8

Upoważnia się Zarząd Związku do:

  1. Do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
  2. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Związku do kwoty: 1.000.000,00 zł.
  3. Lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych w innych bankach oferujących najkorzystniejsze warunki oprocentowania lokat terminowych

§ 9

 Uchwałę niniejszą ogłasza się przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin/Miast należących do Związku.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.


Załącznik nr 1 do Uchwały Zgromadzenia Nr ... /V/2010
z dnia ... grudnia 2010 r.

DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota planu
(w złotych)

1

2

3

4

 

 

DOCHODY OGÓŁEM

39.238.000,00

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

39.238.000,00

 

 

Dochody bieżące:

38.238.000,00

 

 

Wpływy z usług

17.139.106,00

 

 

Wpłaty gmin na rzecz Związku

20.751.894,00

 

 

Inne: grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych,

1.297.000,00

 

 

Pozostałe odsetki

50.000,00

 

 

Dochody majątkowe:

0,00

 

 

WYDATKI OGÓŁEM

39.735.000,00

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

36.650.000,00

 

60004

Lokalny transport zbiorowy

36.650.000,00

 

 

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

35.506.713,00

 

 

wydatki związane z realizacją zadań
statutowych

35.506.713,00

 

 

Dotacje na zadania bieżące

1.093.287,00

 

 

Wydatki majątkowe w tym na:

50.000,00

 

 

Zakupy inwestycyjne

50.000,00

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

3.045.000,00

 

75095

Pozostała działalność

3.045.000,00

 

 

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

2.915.600,00

 

 

wynagrodzenia i składki od nich
naliczane

2.467.000,00

 

 

wydatki związane z realizacją zadań
statutowych

448.600,00

 

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

129.400,00

 

 

Wydatki majątkowe w tym na:

0,00

 

 

Zakupy inwestycyjne

0,00

758

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

40.000,00

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

40.000,00

 

 

Rezerwy

40.000,00


Załącznik nr 2 do Uchwały Zgromadzenia Nr ... /V/2010
z dnia ... grudnia 2010 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota planu na 2011 rok (w zł)

 

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

497 000,00

957

Nadwyżki z lat ubiegłych

497 000,00

 

Nadwyżka z lat ubiegłych

497 000,00


Załącznik nr 3 do Uchwały Zgromadzenia Nr ... /V/2010
z dnia ... grudnia 2010 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU ZWIĄZKU W 2011 ROKU

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania

Kwota dotacji

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

I.

Jednostki sektora finansów publicznych

0,00

0,00

1.093.287,00

1.

600

60004

Miasto Rybnik – pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie zadań bieżących

0,00

0,00

1.093.287,00

2.

 

 

 

 

 

 

II.

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

0,00

0,00

0,00

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 


Meta dane

Data publikacji: 2010-11-12
Data modyfikacji: 2011-05-25

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek referat Finansowo-Księgowy