BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

2010

Uchwała Zarządu MZK Nr 29/XI/2009 z dnia 04.11.2009 r.Uchwała Nr 29/XI/2009

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 4 listopada 2009 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego dotyczącego przyjęcia budżetu Związku na 2010 rok

na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 1, art. 52 ust.1 w związku z art. 73 a ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2000 roku.) oraz § 18 pkt 2 i 3 Statutu Związku, w wykonaniu Uchwały Nr 22/III/99 Zgromadzenia Związku z dnia 7 września 1999 roku, w sprawie procedury uchwalania budżetu Związku.


 

Zarząd Związku uchwala:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na 2010 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedstawić projekt uchwały budżetowej na 2010 rok Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Uchwały ZarządumNr 29/XI/2009
z dnia 04 listopada 2009 r.

- PROJEKT -

Uchwała Nr ... /V/2009

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia ... grudnia 2009 roku

w sprawie budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2010 rok

Na podstawie: art. 73 a w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51, 57 i 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z poźn. zm.), art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) art. 211, 212, 222, 258 ust. 1 pkt 1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240) oraz § 14 ust. 2 i § 24 ust. 2 Statutu Związku.


Zgromadzenie Związku uchwala:

§ 1

1. Planowane dochody budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego, zwanego dalej Związkiem w wysokości: 36.489.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1.

2. Planowana kwota dochodów, wymieniona w ust. 1 obejmuje:

1) dochody bieżące w wysokości 36.489.000,00 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 0,00 zł

§ 2

1. Planowane wydatki budżetu Związku w wysokości: 36.489.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1:

1) na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 36.424.000,00 zł

2) na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 65.000,00 zł

§ 3

Tworzy się w budżecie Związku na 2010 r. ogólną rezerwę w wysokości: 40.000,00 zł.

§ 4

Gminy - Członkowie Związku wnoszą wpłaty na rzecz Związku w terminie i według zasad określonych odrębną uchwałą Zgromadzenia.

§ 5

  1. Zobowiązuje się Zarząd Związku do zapewnienia maksymalnej realizacji wpływów budżetowych oraz do oszczędnego i celowego gospodarowania środkami.
  2. Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania zobowiązań oraz do spłat zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i terminy zapłaty upływają w latach następnych.

§ 6

Upoważnia się Zarząd Związku do:

  1. Do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
  2. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Związku do kwoty: 1.000.000,00 zł.
  3. Lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych w innych bankach oferujących najkorzystniejsze warunki oprocentowania lokat terminowych

§ 7

Uchwałę niniejszą ogłasza się przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin/Miast należących do Związku.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.


Załącznik nr 1 do Uchwały Zgromadzenia Nr ... /V/2009
z dnia ... grudnia 2009 r.

DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota planu
(w złotych)

1

2

3

4


 


 

DOCHODY OGÓŁEM

36.489.000,00

600


 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

36.489.000,00


 


 

Dochody bieżące:

36.489.000,00


 


 

Wpływy z usług

18.224.419,00


 


 

Wpłaty gmin na rzecz Związku

17.022.381,00


 


 

Inne: grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych,

1.192.200,00


 


 

Pozostałe odsetki

50.000,00


 


 

Dochody majątkowe:

0,00


 


 

WYDATKI OGÓŁEM

36.489.000,00

600


 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

33.583.000,00


 

60004

Lokalny transport zbiorowy

33.583.000,00


 


 

Wydatki bieżące

w tym: dotacje

33.528.000,00

0,00


 


 

Wydatki majątkowe

55.000,00

750


 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2.866.000,00


 

75095

Pozostała działalność

2.866.000,00


 


 

Wydatki bieżące

w tym:

2.856.000,00


 


 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2.282.000,00


 


 

Wydatki majątkowe

10.000,00

758


 

RÓŻNE ROZLICZENIA

40.000,00


 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

40.000,00


 


 

Rezerwy

40.000,00


Meta dane

Data publikacji: 2009-11-12
Data modyfikacji: 2014-02-13

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek referat Finansowo-Księgowy
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz