BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

2009

Uchwała Zarządu MZK Nr 41/XI/2008 z dnia 14.11.2008 r.


 

Uchwała Nr 41/XI/2008

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 14 listopada 2008 roku

w sprawie przyjęcia  projektu  uchwały Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego dotyczącego przyjęcia projektu budżetu Związku na 2009 rok

na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 1, art. 52 ust.1 w związku z art. 73 aust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2000 r.) oraz §18 pkt 2 i 3 Statutu Związku, w wykonaniu Uchwały Nr 22/III/99 Zgromadzenia Związku z dnia 7 września 1999 r., w sprawie procedury uchwalania budżetu Związku.

 

Zarząd Związku uchwala:

§1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na 2009 rok wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia Związku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Przedstawić projekt uchwały budżetowej na 2009 rok Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 41/XI/2008
z dnia 14.11.2008 r.

-  PROJEKT  -

Uchwała Nr ... /V/2008

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia .... grudnia 2008 roku

w sprawie budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2009 rok

Na podstawie: art. 73 aw związku z art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51, 57 i 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142  poz. 1591 z poźn. zm.), art. 165, 166, 173, 184, 188 ust. 2 pkt 1, 195 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 2 i § 24 ust. 2 Statutu Związku.

 

Zgromadzenie Związku uchwala:

 §1

  1. Prognozowane dochody Międzygminnego Związku Komunikacyjnego, zwanego dalej Związkiem, na 2009 rok w wysokości: 35.543.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
  2. Wydatki Związku na 2009 rok w wysokości: 35.543.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

  1. Deficyt budżetu Związku w wysokości 444.444,40 zł.
  2. Źródło pokrycia deficytu o którym mowa w pkt. 1 stanowi nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości  444.444,40 zł. W całości przeznaczona na spłatę kredytu bankowego zaciągniętego w 2008 r. na wydatki bieżące zgodnie z załącznikiem nr 2.

 §3

Tworzy się w budżecie Związku na 2009 r. ogólną rezerwę w wysokości: 23.000,00 zł.

§4

Gminy - Członkowie Związku wnoszą wpłaty na rzecz Związku w terminie według zasad określonych odrębną uchwałą Zgromadzenia. 

§5

  • Zobowiązuje się Zarząd Związku do zapewnienia maksymalnej realizacji wpływów budżetowych oraz do oszczędnego i celowego gospodarowania środkami.
  • Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania zobowiązań oraz do spłat zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i terminy zapłaty upływają w latach następnych.

§6

Upoważnia się Zarząd Związku do:

  1. Do dokonywania zmian w planie wydatków z  wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
  2. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Związku do kwoty: 1.000.000,00 zł.
  3. Lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych w innych bankach oferujących najkorzystniejsze warunki oprocentowania lokat terminowych

 §7

Uchwałę niniejszą ogłasza się przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin/Miast należących do Związku oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§9

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.


Załącznik nr 1 do Uchwały Zgromadzenia Nr ... /V/2008
z dnia ... grudnia 2008 r.

DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW ORAZ WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota planu
(w złotych)

1

2

3

4

 

 

DOCHODY OGÓŁEM

35.543.000,00

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

35.543.00,00

 

 

Dochody bieżące:

35.543.000,00

 

 

Wpływy z usług

19.237.461,00

 

 

Wpłaty gmin na rzecz Związku

15.333.539,00

 

 

Inne: grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych,

972.000,00

 

 

Dochody majątkowe:

0,00

 

 

WYDATKI OGÓŁEM

35.543.000,00

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

32.965.000,00

 

60004

Lokalny transport zbiorowy

32.965.000,00

 

 

Wydatki bieżące

32.965.000,00

 

 

Wydatki majątkowe

0,00

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2.530.000,00

 

75095

Pozostała działalność

2.530.000,00

 

 

Wydatki bieżące:

w tym:

2.475.000,00

 

 

          Wynagrodzenia osobowe i uposażenia

          pochodne od wynagrodzeń

1.730.000,00

295.000,00

 

 

Wydatki majątkowe

55.000,00

757

 

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

25.000,00

 

75705

Obsługa krajowych pożyczek i kredytów

25.000,00

 

 

Wydatki bieżące

 w tym:

25.000,00

 

 

            obsługa długu publicznego

25.000,00

758

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

23.000,00

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

23.000,00

 

 

Rezerwy

23.000,00


Załącznik nr 2 do Uchwały Zgromadzenia Nr ... /V/2008
z dnia ... grudnia 2008 r.

  

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota planu na 2009 rok (w zł)

 

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

444 444,40

957

Nadwyżki z lat ubiegłych

444 444,40

 

Nadwyżka z lat ubiegłych

444 444,40

 

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

444 444,40

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

444 444,40

 

Kredyt w banku komercyjnym

444 444,40


Meta dane

Data publikacji: 2011-05-16
Data modyfikacji: 2014-02-13

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek referat Finansowo-Księgowy
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz