BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

2008

Uchwała Zarządu MZK Nr 43/XI/2007 z dnia 07.11.2007 r.


 

Uchwała Nr 43/XI/2007

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 07 listopada 2007 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego dotyczącego przyjęcia projektu budżetu Związku na 2008 rok

na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 1, art. 52 ust.1 w związku z art. 73 a ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2000 r.) oraz § 18 pkt 2 i 3 Statutu Związku, w wykonaniu Uchwały Nr 22/III/99 Zgromadzenia Związku z dnia 7 września 1999 r., w sprawie procedury uchwalania budżetu Związku.

 

Zarząd Związku uchwala:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na 2008 rok wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia Związku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedstawić projekt uchwały budżetowej na 2008 rok Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 43/XI/2007
z dnia 07.11.2007 r.

- PROJEKT -

Uchwała Nr ... /V/2007

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia ... 2007 roku

w sprawie budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2008 rok

Na podstawie: art. 73 a w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51, 57 i 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z poźn. zm.), art. 165, 166, 173, 184, 188 ust. 2 pkt 1, 195 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 2 i § 24 ust. 2 Statutu Związku.

 

Zgromadzenie Związkum uchwala:

§ 1

  1. Prognozowane dochody Międzygminnego Związku Komunikacyjnego, zwanego dalej Związkiem, na 2008 rok w wysokości: 35.367.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
  2. Wydatki Związku na 2008 rok w wysokości: 34.867.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Spłatę kredytu bankowego zaciągniętego na wydatki bieżące w wysokości 500.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Tworzy się w budżecie Związku na 2008 r ogólną rezerwę w wysokości: 23.000,00 zł.

§ 4

Gminy - Członkowie Związku wnoszą wpłaty na rzecz Związku w terminie i według zasad określonych odrębną uchwałą Zgromadzenia.

§ 5

  1. Zobowiązuje się Zarząd Związku do zapewnienia maksymalnej realizacji wpływów budżetowych oraz do oszczędnego i celowego gospodarowania środkami.
  2. Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania zobowiązań oraz do spłat zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i terminy zapłaty upływają w latach następnych.

§ 6

Upoważnia się Zarząd Związku do:

  1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Związku do kwoty: 1.000.000,00 zł.
  2. Lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych w innych bankach oferujących najkorzystniejsze warunki oprocentowania lokat terminowych.
§ 7

Uchwałę niniejszą ogłasza się przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin/Miast należących do Związku oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.


Załącznik nr 1 do Uchwały Zgromadzenia Nr ... /V/2007/ r.
z dnia ... 2007 r.

DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW ORAZ WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota planu
(w złotych)

1

2

3

4

 

 

DOCHODY OGÓŁEM

35.367.000,00

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

35.367.000,00

 

60004

Lokalny transport zbiorowy

35.367.000,00

 

 

Wpływy z usług (ze sprzedaży biletów)

19.579.426,00

 

 

Wpłaty gmin na rzecz Związku

14.805.266,00

 

 

Inne: grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych, pozostałe odsetki

 

982.308,00

 

 

WYDATKI OGÓŁEM

34.867.000,00

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

32.478.000,00

 

60004

Lokalny transport zbiorowy

32.478.000,00

 

 

Wydatki bieżące

32.438.000,00

 

 

Wydatki majątkowe

40.000,00

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2.306.000,00

 

75095

Pozostała działalność

2.306.000,00

 

 

Wydatki bieżące:

w tym:

2.301.000,00

 

 

wynagrodzenia osobowe i uposażenia

1.603.000,00

 

 

pochodne od wynagrodzeń

301.000,00

 

 

Wydatki majątkowe

5.000,00

757

 

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

60.000,00

 

75705

Obsługa krajowych pożyczek i kredytów

60.000,00

 

 

Wydatki bieżące

60.000,00

758

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

23.000,00

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

23.000,00

 

 

Rezerwy

23.000,00


Meta dane

Data publikacji: 2007-11-20
Data modyfikacji: 2014-01-14

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek referat Finansowo-Księgowy
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz