BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

2007

Uchwała Zarządu MZK Nr 27/XI/2006 z dnia 08.11.2006 r.Uchwala Nr 27/XI/2006

Zarzadu Miedzygminnego Zwiazku Komunikacyjnego w Jastrzebiu-Zdroju
z dnia 08 listopada 2006 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego dotyczącego przyjęcia projektu budżetu Związku na 2007 rok

na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 1, art. 52 ust.1 w związku z art. 73 a ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2000 r.) oraz § 18 pkt 2 i 3 Statutu Związku, w wykonaniu Uchwały Nr 22/III/99 Zgromadzenia Związku z dnia 7 września 1999 r., w sprawie procedury uchwalania budżetu Zwiazku
 

Zarzad Zwiazku uchwala:

§ 1

Przyjac projekt uchwaly budzetowej na 2007 rok wraz z objasnieniami oraz informacja o stanie mienia Zwiazku, stanowiaca zalacznik do niniejszej uchwaly.

§ 2

Przedstawic projekt uchwaly budzetowej na 2007 rok Zgromadzeniu Miedzygminnego Zwiazku Komunikacyjnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Wykonanie uchwaly powierza sie Przewodniczacemu Zarzadu Miedzygminnego Zwiazku Komunikacyjnego.

§ 4

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
 


Zalacznik do Uchwaly Zarzadu Nr 27/XI/2006
z dnia 08.11.2006 r.

- PROJEKT -

Uchwala Nr ... /IV/2006

Zgromadzenia Międzygminnego Związku komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia ... 2006 roku

w sprawie budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2007 rok

Na podstawie: art. 73 a w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51, 57 i 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z poźn. zm.), art. 165, 166, 173, 184, 188 ust. 2 pkt 1, 195 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 2 i § 24 ust. 2 Statutu Związku.

 

Zgromadzenie Związku uchwala:

§ 1

  1. Prognozowane dochody Międzygminnego Związku Komunikacyjnego, zwanego dalej Związkiem, na 2007 rok w wysokości: 32.591.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
  2. Wydatki Związku na 2007 rok w wysokości: 32.591.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Tworzy się w budżecie Związku na 2007 r ogólną rezerwę w wysokości: 23.000,00 zł.

§ 3

Gminy - Członkowie Związku wnoszą dotacje wynikające ze Statutu Związku w terminie i według zasad określonych odrębną uchwałą Zgromadzenia.

§ 4

Zobowiązuje się Zarząd Związku do zapewnienia maksymalnej realizacji wpływów budżetowych oraz do oszczędnego i celowego gospodarowania środkami.

Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania zobowiązań oraz do spłat zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i terminy zapłaty upływają w latach następnych.

§ 5

Upoważnia się Zarząd Związku do:

  • Dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale budżetu Związku na 2007 rok,
  • Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Związku do kwoty: 1.000.000,00 zł.
  • Lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych w innych bankach oferujących najkorzystniejsze warunki oprocentowania lokat terminowych.

§ 6

Uchwałę niniejszą ogłasza się przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin/Miast należących do Związku oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r.


 

Załącznik nr 1 do Uchwały Zgromadzenia Nr ... /IV/2006/ r.
z dnia ... r.

DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW ORAZ WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota planu
(w złotych)

1

2

3

4

 

 

DOCHODY OGÓŁEM

32.591.000,00

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

32.591.000,00

 

60004

Lokalny transport zbiorowy

32.591.000,00

 

 

Wpływy z usług (ze sprzedaży biletów)

19.756.000,00

 

 

Dotacje celowe otrzymane z gmin

12.078.979,00

 

 

Inne: grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych , pozostałe odsetki

756.021,00

 

 

WYDATKI OGÓŁEM

32.591.000,00

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

30.329.500,00

 

60004

Lokalny transport zbiorowy

30.329.500,00

 

 

Wydatki bieżące

30.289.500,00

 

 

Wydatki majątkowe

40.000,00

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2.238.500,00

 

75095

Pozostała działalność

2.238.500,00

 

 

Wydatki bieżące:

w tym: 

2.218.500,00

 

 

                wynagrodzenia osobowe i
                uposażenia

1.550.800,00

 

 

                pochodne od wynagrodzeń

300.000,00

 

 

Wydatki majątkowe

20.000,00

758

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

23.000,00

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

23.000,00

 

 

Rezerwy

23.000,00


Meta dane

Data publikacji: 2006-11-14
Data modyfikacji: 2014-01-15

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Cisek
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz