BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

2006

Uchwała Zarządu MZK Nr 40/XI/2005 z dnia 14.11.2005 r.


 

Uchwała Nr 40/XI/2005

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego 
z dnia 14 listopada 2005 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego dotyczącego przyjęcia projektu budżetu Związku na 2006 rok

na podstawie:art. 30 ust. 2 pkt 1, art. 52 ust.1 w związku z art. 73 a ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2000 r.) oraz § 18 pkt 2 i 3 Statutu Związku, w wykonaniu Uchwały Nr 22/III/99 Zgromadzenia Związku z nia 7 września 1999 r., w sprawie procedury uchwalania budżetu Związku.

 

Zarząd Związku uchwala:

§1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na 2006 rok wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia Związku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Przedstawić projekt uchwały budżetowej na 2006 rok Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 40/XI/2005
z dnia 14.11.2005 r.

- PROJEKT -

Uchwała Nr ... /IV/2005

Zgromadzenia Międzygminnego Związku komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia ... grudnia 2005 roku

w sprawie budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2006 rok

Na podstawie: art. 73 a w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51, 57 i 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z poźn. zm.), art. 109, 110, 116, 124, 128 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 15 poz. 148 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 2 Statutu Związku.

 

Zgromadzenie Związku uchwala:

§1

  1. Prognozowane dochody Międzygminnego Związku Komunikacyjnego, zwanego dalej Związkiem, na 2006 rok w wysokości: 32.007.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
  2. Wydatki Związku na 2006 rok w wysokości: 32.007.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Tworzy się w budżecie Związku na 2006r. ogólną rezerwę w wysokości: 23.000,00 zł.

§3

Gminy - Członkowie Związku wnoszą dotacje wynikające ze Statutu Związku w terminie i według zasad określonych odrębną uchwałą Zgromadzenia.

§4

  1. Zobowiązuje się Zarząd Związku do zapewnienia maksymalnej realizacji wpływów budżetowych oraz do oszczędności i celowego gospodarowania środkami.
  2. Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań.

§5

Upoważnia się Zarząd Związku do:

  1. Dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale budżetu Związku na 2006 rok,
  2. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu Związku do kwoty: 1.000.000,00 zł.
  3. Lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych w innych bankach oferujących najkorzystniejsze warunki oprocentowania lokat terminowych.

§6

Uchwałę niniejszą ogłasza się przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin/Miast należących do Związku oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r.


Dokumenty

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu MZK Nr 40/XI/2005   Pobierz plik


Meta dane

Data publikacji: 2005-11-21
Data modyfikacji: 2014-02-13

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz