BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przetarg nieograniczony na wykonanie, montaż i demontaż infrastruktury przystankowej na obszarze działania Związku


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO

 

1. OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Międzygminny Związek Komunikacyjny

44-335 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie

ul. Przemysłowa 1

TEL. 032 476–34–74; FAX: 032 476–34–74

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Wykonanie, montaż i demontaż infrastruktury przystankowej na obszarze działania Związku.

2.1. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

2.2. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

2.3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 03 wrzesień 2004r.– 02 wrzesień 2007r

 

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy pzp oraz udokumentują że:

wykonali w ostatnich 3 latach roboty, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom, stanowiącym przedmiot zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością.

Dokonywanie oceny spełnienia warunków odbywać się będzie w oparciu o dokumenty wymagane ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

 

4. WYMAGANE WADIUM:

wadium nie jest wymagane

 

5. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:

5.1. Wartość wykonania 1 szt. słupka wraz z malowaniem 65 %

5.2. Wartość wykonania 1 szt. tablicy wraz z malowaniem 15 %

5.3. Wartość montażu 1 szt. słupka 10 %

5.4. Wartość demontażu 1 szt. słupka 5 %

5.5. Wartość montażu i demontażu 1 szt. tablicy 5 %

 

6. MIEJSCE ODBIORU SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

Międzygminny Związek Komunikacyjny, ul. Przemysłowa 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój lub za zaliczeniem pocztowym

 

7. PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTÓW

7.1. IMIĘ I NAZWISKO: PIOTR PRUCIAK, tel. 032 476–34–74

7.2. IMIĘ I NAZWISKO: KRYSTYNA FILA, tel. 032 476–34–74

 

8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

8.1. Międzygminny Związek Komunikacyjny, ul. Przemysłowa 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

 

8.2. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27.07. 2004 r. godz. 9.00

 

9. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

9.1. Międzygminny Związek Komunikacyjny, ul. Przemysłowa 1, 44-335 Jastrzębie Zdrój

 

9.2. TERMIN OTWARCIA OFERT: 27.07. 2004 r. godz. 10.00

 

10. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ: 30 dni


Meta dane

Data publikacji: 2004-06-30
Data modyfikacji: 2014-01-31

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba udostępniająca informację:
POK
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz