BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na obsługę prawną Biura MZK w Jastrzębiu Zdroju

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO


1. OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju

44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Przemysłowa 1, woj. śląskie

TEL. 032476 - 34 - 74; FAX.: 032476 - 34 - 74

STRONA INTERNETOWA: WWW.MZKJASTRZEBIE.COM ,

ADRES E-MAIL: SEKRETARIAT_MZK@WP.PL

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest obsługa prawna Biura MZK w Jastrzębiu Zdroju


2.1. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.

2.2. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.

2.3. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT RÓWNOWAŻNYCH.

2.4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 01.07.2006r. do dnia 30.06.2009r.

3. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁANIANIU TYCH WARUNKÓW:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający warunki określone wart. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., a ponadto spełniający warunki dodatkowe określone Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dokonywanie oceny spełnienia warunków odbywać się będzie w oparciu o dokumenty wymagane specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


4. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE: CENA 100 %


5. MIEJSCE I SPOSÓB ODBIORU SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

Formularz SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego w pokoju 35

lub za zaliczeniem pocztowym na pisemny wniosek Wykonawcy.


6. PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTÓW:

6.1. IMIĘ I NAZWISKO: JADWIGA BANASIAK, tel. 032476-34-74 w godz. 7.00 - 15.00

7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

siedziba zamawiającego:

Międzygminny Związek Komunikacyjny

44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Przemysłowa 1

7.1. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 23.05.2006r o godz. 9.00


8. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

siedziba zamawiającego: Międzygminny Związek Komunikacyjny

44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Przemysłowa 1

8.1. TERMIN OTWARCIA OFERT: : 23.05.2006r o godz. 10.00


9. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ: 30 dni.


Meta dane

Data publikacji: 2006-04-06
Data modyfikacji: 2007-05-09

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jadwiga Banasiak
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek