BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SIWZ

Dystrybucja biletów jednorazowych i okresowych komunikacji miejskiej organizowanej przez MZK Jastrzębie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
W postępowaniu o wartości przedmiotu zamówienia powyżej 206.000 EURO
 
Podstawa prawna:
Art. 36 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 tekst jednolity).
 
Informacje ogólne:
Zamawiający:  Międzygminny Związek Komunikacyjny
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju
Adres zamawiającego:       44 – 335 Jastrzębie Zdrój
                                               ul. Przemysłowa 1
 
Temat przetargu:                  dystrybucja biletów jednorazowych i okresowych komunikacji miejskiej.
Tryb zamówienia:                 przetarg nieograniczony.
 
1. Opis przedmiotu zamówienia.
 
1.1.           Przedmiotem zamówienia jest:
1.1.1.     dystrybucja biletów jednorazowych komunikacji miejskiej na terenie: 
a)     miasta Jastrzębia Zdroju oraz gminy Pawłowice i Zebrzydowice;
b)     miasta Wodzisławia Śl., Pszowa, Rydułtów, Radlina, Mszany, Marklowic i Rybnika;
c)      miasta Żory, gminy Suszec i Czerwionka–Leszczyny ;
1.1.2. dystrybucja biletów jednorazowych komunikacji miejskiej rozprowadzanych przez kierowców obsługujących teren:
a)     miasta Jastrzębia Zdroju oraz gminy Pawłowice i Zebrzydowice;
b)     miasta Wodzisławia Śl., Pszowa, Rydułtów, Radlina, Mszany, Marklowic , Rybnika i Żor oraz gminy Suszec i Czerwionka–Leszczyny;
1.1.3.dystrybucja biletów miesięcznych i okresowych komunikacji miejskiej na terenie:
a)     miasta Jastrzębia Zdroju, Żor oraz gminy Czerwionka–Leszczyny, Pawłowice Suszec i Zebrzydowice;
b)     miasta Wodzisławia Śl., Pszowa, Rydułtów, Radlina, Mszany, Marklowic i Rybnika;
1.2.    Za sprzedaż biletów Oferent będzie otrzymywał prowizję w złotych określoną w  drodze przetargu:
-         dla biletów jednorazowych i sprzedawanych przez kierowców za jeden bloczek (100 sztuk) jednakową wartość prowizji, bez względu na nominał biletów w bloczku;
-         dla biletów miesięcznych i okresowych za 1 sztukę jednakową wartość prowizji, bez względu na nominał biletu.
1.3.   Oferent będzie się zaopatrywał w bilety przy pomocy własnego transportu i na własny koszt.
1.4.            Pobieranie biletów następować będzie w Biurze Zleceniodawcy. Podstawą wydania biletów będzie zamówienie oraz upoważnienie do odbioru biletów o ile nie dokonuje ich osobiście Zleceniobiorca.
1.5.           Planowana średnioroczna sprzedaż biletów:
1.5.1.     bilety jednorazowe odpowiednio w poszczególnych rejonach:
- odnośnie punktu 1.1.1.a)  planowana sprzedaż wynosi:   14 000 bl.
- odnośnie punktu 1.1.1.b) planowana sprzedaż wynosi:   35 000 bl.
- odnośnie punktu 1.1.1.c) planowana sprzedaż wynosi:     7 000 bl.
1.5.2.     bilety jednorazowe rozprowadzane przez kierowców odpowiednio
w poszczególnych rejonach:
- odnośnie punktu 1.1.2.a) planowana sprzedaż wynosi:     7 000 bl.
- odnośnie punktu 1.1.2.b)  planowana sprzedaż wynosi:     7 000 bl.
 
1.5.3.     bilety okresowe:
- odnośnie punktu 1.1.3.a) planowana sprzedaż wynosi: 110 000 szt.
- odnośnie punktu 1.1.3.b) planowana sprzedaż wynosi:   55 000 szt.
 
2. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 
Dopuszcza się składanie ofert cząstkowych. Każdy z oferentów może złożyć jedną ofertę na dowolną wymienioną w punkcie 1.1. część lub na całość Przedmiotu Zamówienia.
 
3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.
 
Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się możliwości składania oferty alternatywnej lub wariantowej pod rygorem wykluczenia
z przetargu.
 
5. Termin wykonania zamówienia.
 
Termin realizacji zamówienia: od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.
 
 
6. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania
     oceny spełnienia tych warunków.
 
6.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie  art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., a ponadto spełniający następujące warunki dodatkowe:
 
a)     posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
b)     znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
c) Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
          -  w przypadku sprzedaży biletów miesięcznych i okresowych (określonych
               w pkt.1.1.3. posiadanie stałych punktów sprzedaży tych biletów w pobliżu
               głównego dworca autobusowego lub w centrum miasta,
           - w przypadku biletów jednorazowych posiadanie co najmniej 50 punktów
              stałych sprzedaży, których adresy należy podać w ofercie.
 
UWAGA:
Ilość punktów stałych będzie kontrolowana, a wszelkie ich zmniejszenie będzie podstawą do rozwiązania umowy.
 
 
 
7. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu.
 
7.1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24.  ust. 1 i 2 tej ustawy (załącznik nr 2 do Oferty).
7.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.3.  Wykaz wykonanych w ostatnich 3 latach robót, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom, stanowiącym przedmiot zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.
        (załącznik nr 1 do Oferty).
7.4.  Informacja banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego     zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju
pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24  ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
7.7. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległe płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego urzędu skarbowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7.8. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,  lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.
7.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.2.
         i 7.6. niniejszej SIWZ, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju,  w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)     nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b)     nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
c)      nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
7.10.       Dokument potwierdzający wniesienie wadium.
 
 
UWAGI :
 
1.      W przypadku, gdy składane przez Wykonawcę oryginalne dokumenty lub ich kopie     zostały sporządzone w języku obcym, Zamawiający wymaga, aby były one złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.
2.      Dokumenty wymienione w punktach 7.2., 7.3., 7.4., 7.6., 7.7., 7.8. powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez osoby podpisujące ofertę (formularz ofertowy).
3.      Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie któregokolwiek dokumentu w niewłaściwej formie (dokument nie podpisany lub kopia nie poświadczona za zgodność z oryginałem) spowoduje wykluczenie Wykonawcy
z postępowania.
4.      Ujawnienie nieprawdziwości informacji dostarczonych przez Wykonawcę spowoduje jego wykluczenie (art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych).
5. Jeżeli wykonawca zastrzega sobie prawo utajnienia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, winien dokładnie określić w ofercie – sporządzić wykaz tych dokumentów – lub tak przygotować ofertę, by uniemożliwić wgląd do tych dokumentów pozostałym uczestnikom postępowania.
 
Dokumentacja przetargowa będzie udostępniana uczestnikom postępowania w siedzibie Zamawiającego w godzinach od 1200 do 1400 w każdym dniu roboczym.
 
8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
 
Zamawiający wymaga aby wszelkie oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane były do Zamawiającego w formie pisemnej w języku polskim (art. 9 ust. 1 i 2 oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy).
 
9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
 
Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Grażyna Pocheć, pokój nr 35 tel./fax.: (032) 47 63 474 w godz. od 800 do 1400.
 
10. Wymagania dotyczące wadium.
 
10.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości   66 000,00 zł. (słownie:
     pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych). Jeżeli Oferent składa ofertę częściową to wysokość  wadium wynosi odpowiednio:
- dla biletów jednorazowych w poszczególnych rejonach:
- odnośnie punktu 1.1.1.a)   8 000 zł
- odnośnie punktu 1.1.1.b)   20 000 zł
- odnośnie punktu 1.1.1.c)    4 000 zł
- dla biletów jednorazowych sprzedawanych przez kierowców w poszczególnych rejonach:
- odnośnie punktu 1.1.2.a)   9 500 zł
- odnośnie punktu 1.1.2.b)   9 500 zł
   
 - dla biletów okresowych:
- odnośnie punktu 1.1.3.a)  10 000 zł
- odnośnie punktu 1.1.3.b)    5 000 zł
 
10.2. Wadium może być wniesione w jednej z poniższych form:
 
 • w pieniądzu przelewem na konto: Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój
                                                                  nr 04 8470 0001 2001 0014 4094 0004
 •  w poręczeniach bankowych,
 •  w gwarancjach bankowych;
 •  w gwarancjach ubezpieczeniowych;
 •  w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b Ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824).
 
10.3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, czyli w terminie
         do dnia  25 listopada 2008 r.. przed godziną 1000.
 
Oznacza to, że w terminie wniesienia wadium, na koncie Zamawiającego muszą znaleźć się pieniądze (tzn. powinien być uznany rachunek zamawiającego na kwotę wadium) lub w kasie Zamawiającego winien znaleźć się oryginał dokumentu wadium wniesionego w innej formie. Kopia dokumentu wniesienia wadium musi być dołączona do oferty. Wykonawca, który nie wniesie wadium w formie, wysokości, w terminie i w sposób podany powyżej, zostanie wykluczony z postępowania.
 
10.4. Wadium wnoszone w innych formach niż w pieniądzu winno być wystawione na   czas nie krótszy niż termin związania z ofertą tj. 60 dni zgodnie z art. 85 ust.1 pkt 3 Ustawy – prawo zamówień publicznych.
 
10.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1, 2, 3 Ustawy –  Prawo o zamówieniach publicznych.
 
10.6. Złożenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego  z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne z zrzeczeniem się przez Wykonawcę prawa do wniesienia protestu.
 
10.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych art. 46 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 
 
11. Termin związania ofertą.
 
11.1. Wykonawca jest związany ofertą przez 60dni.
 
11.2. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
         ofert.
 
 
12. Opis sposobu przygotowania oferty.
 
12.1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej przy pomocy komputera lub na maszynie do pisania, oraz powinna być własnoręcznie  podpisana (czytelny podpis albo pieczęć imienna i podpis) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z wpisem w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Jeżeli oferta będzie podpisana przez osoby inne, niż wymienione w tym dokumencie, Wykonawca powinien dołączyć pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w jego imieniu dla osób podpisujących ofertę. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez osoby, o których mowa wyżej. Oferta powinna być umieszczona w trwale zaklejonej kopercie, uniemożliwiającej jej  bezśladowe otworzenie (np. opieczętowana na wszystkich połączeniach), oznaczonej napisem „Przetarg nieograniczony – na dystrybucję biletów jednorazowych
       i okresowych komunikacji miejskiej” W związku z możliwością składania ofert częściowych na kopercie należy zamieścić tytuł poszczególnego zadania. W
       przypadku składania ofert na więcej niż jedno zadanie kopertę
należy opatrzyć odpowiednią ilością tytułów:
 
12.1.1. "Przetarg nieograniczony na dystrybucję biletów jednorazowych na terenie miasta  Jastrzębia Zdroju oraz gminy Pawłowice i Zebrzydowice”  
12.1.2. "Przetarg nieograniczony na dystrybucję   biletów jednorazowych na terenie miasta Wodzisławia Śl., Pszowa, Rydułtów, Radlina, Mszany, Marklowic i Rybnika ”
12.1.3.  "Przetarg nieograniczony na dystrybucję biletów jednorazowych na terenie   miasta Żory, gminy Suszec    i Czerwionka – Leszczyny ”
12.1.4. "Przetarg nieograniczony na dystrybucję biletów jednorazowych rozprowadzanych przez kierowców obsługujących teren miasta Jastrzębia
             Zdroju oraz gminy  Pawłowice i Zebrzydowice”
12.1.5. "Przetarg nieograniczony na dystrybucję biletów jednorazowych  rozprowadzanych przez kierowców obsługujących teren miasta
               Wodzisławia Śl., Pszowa, Rydułtów, Radlina, Mszany, Marklowic, Rybnika Żor oraz gminy  Suszec i Czerwionka – Leszczyny”
12.1.6. "Przetarg nieograniczony na dystrybucję biletów miesięcznych i okresowych  na terenie miasta Jastrzębia Zdroju i Żor oraz gminy Pawłowice,
              Zebrzydowice, Suszec i Czerwionka – Leszczyny”      
12.1.7. "Przetarg nieograniczony na dystrybucję biletów miesięcznych i okresowych  na terenie miasta Wodzisławia Śl. , Pszowa, Rydułtów, Radlina, Mszany, Marklowic  i Rybnika ”
           
      Koperta powinna być opatrzona nazwą i adresem Zamawiającego, jak również 
      napisem „Nie otwierać przed dniem 25 listopada 2008 r., godzina 1200”.
 
12.2. Jeżeli koperta nie będzie opisana i oznakowana jak wyżej, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe lub przedwczesne otwarcie oferty.
 
12.3. Wszystkie oświadczenia i wykazy powinny być podpisane przez osoby, o których  mowa w punkcie 12.1.
 
12.4. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę. Zmiany mogą być dokonane jedynie przez czytelne przekreślenie istniejącego zapisu i wstawienie obok zapisu innego.
 
12.5. Wszystkie strony oferty włącznie z załącznikami powinny być trwale spięte w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek ze stron.
 
12.6. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
a)     spis treści;
b)     Formularz Ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ),
c)      dokumenty i oświadczenia wymagane w niniejszej specyfikacji.
 
12.7. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać  ofertę. Zmiana oferty lub jej wycofanie mogą nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy.
 
 
12.8. Zmiana oferty lub jej wycofanie powinny być złożone w kopercie zawierającej oprócz oznaczeń wymienionych w punkcie 12.1. również dopisek „Modyfikacja”  lub „Wycofanie”.
 
12.9. Oferty składane przez podmioty występujące wspólnie, pod postacią spółki bądź konsorcjum, założone w celu realizacji niniejszego zamówienia, winny spełniać następujące wymagania:
 
12.9.1.ofertę może złożyć spółka/konsorcjum, w skład których będzie wchodzić 
           przynajmniej jeden podmiot, który pobrał specyfikację bezpośrednio
           od Zamawiającego,
12.9.2. oferta winna zawierać dokumenty wymienione w pkt. 7 ppkt. 2, 5, 6, 7, 8
od każdego podmiotu, natomiast pozostałe dokumenty wymienione w pkt.7
od co najmniej jednego z podmiotów.
12.9.3. jeden z partnerów konsorcjum winien być wyznaczony jako wiodący,
             a pełnomocnictwo (na druku własnym) do pełnienia takiej funkcji łącznie
             ze wskazaniem upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów
             i załączone do oferty. Wszelkie czynności związane z procedurą niniejszego
             przetargu będą prowadzone ze strony Zamawiającego tylko z wyznaczonym
             pełnomocnikiem i Zamawiający będzie uważał za ważne tylko te czynności
             Wykonawcy, które wykona pełnomocnik (dotyczy to szczególnie zapytań
             i protestów),
12.9.4. oferta winna być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli spółki
             lub konsorcjum, tj. osoby wymienione w ppkt. 12.9.3.
12.9.5. pełnomocnik konsorcjum winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań
             w imieniu i na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania
             w realizacji kontraktu, dotyczy to także płatności,
12.9.6. Spółka lub wszyscy partnerzy konsorcjum będą odpowiedzialni solidarnie
za wypełnienie zobowiązań kontraktowych. Takie oświadczenie złożone przez
każdego z partnerów winno być załączone do pełnomocnictwa, o którym mowa
w ppkt. 12.9.3. W przypadku wygrania przetargu oświadczenia takie będą
jednym z dokumentów Umów (Kontraktu).
12.9.7. Dane i informacje dotyczące poszczególnych partnerów spółki lub konsorcjum
takie jak: finansowe, przeroby, posiadany sprzęt, dotyczące personelu, będą
sumowane.
12.10. Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne. W związku z jawnością postępowania zobowiązującą zamawiającego do udostępnienia ofert uczestnikom postępowania, Wykonawcy powinni zaznaczyć w ofercie, które z jej części stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
W związku z powyższym w nagłówku każdego z dokumentów uznanego
za niejawny należy umieścić duży, rzucający się w oczy napis „NIEJAWNE” (najlepiej pieczęć) oraz umieścić je w odrębnej kopercie oznaczonej napisem „NIEJAWNE” wraz ze spisem zawartości. Zakwalifikowanie dokumentu (-ów) jako niejawnych, które na podstawie innych przepisów są dokumentami jawnymi spowoduje odrzucenie oferty.
 
 
13. Miejsce oraz termin składania ofert.
 
13.1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
 z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, Jastrzębie Zdrój ulica Przemysłowa 1, pokój 35
w godzinach od 800 do 1400. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę a jej treść musi odpowiadać treści SIWZ.
 
13.2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień i godzina), a ofercie zostanie nadany kolejny numer.
 
13.3. Termin składania ofert upływa w dniu 25 listopada 2008 r. o godz. 1000
 
13.4. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą
          kurierską), to o terminie złożenia oferty decyduje termin jej dostarczenia 
          do Zamawiającego , a nie termin jej wysłania.
 
13.5. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie, zostaną zwrócone
         Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na złożenie
         protestu.
 
13.6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 listopada 2008 r. o godz. 1200 w siedzibie 
         Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju.
 
13.7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza
         przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
13.8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także
 informacje dotyczące ceny.
 
13.9. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert Zamawiający
         przekaże niezwłocznie informacje, o których mowa w punkcie 13.8.
 
14. Opis sposobu obliczania ceny oferty.
 
14.1. Przewidywana łączna sprzedaż biletów w ciągu 3 lat wyniesie
 
a)     bilety jednorazowe                                                  - około 168 000 bloczków
b)     bilety jednorazowe rozprowadzane przez kierowców     - około   42 000 bloczków
c)     bilety okresowe                                                        - około  495 000 sztuk
 
14.2. Do obliczenia ceny oferty należy podać wartość prowizji za jeden bloczek dla biletów jednorazowych, jednorazowych rozprowadzanych przez kierowców i jedną sztukę dla biletów okresowych. Następnie należy pomnożyć odpowiednio wartość prowizji przez ilości podane w punkcie 14.1 w przypadku składania oferty na całość zamówienia i zsumować poszczególne wielkości. W przypadku składania oferty na poszczególne części zamówienia należy pomnożyć odpowiednio wartość prowizji przez ilości podane w punkcie 1.5.1., 1.5.2. oraz 1.5.3. dotyczące poszczególnych części zamówienia oraz trzy lata obowiązywania umowy. Tak obliczona wartość stanowi ostateczną cenę oferty. Jeżeli Oferent będzie składał ofertę częściową wówczas porównywane będą odpowiednie części zamówienia.
 
Cena ta będzie przyjęta wyłącznie do oceny oferty.
 
 
14.3. Jeżeli oferta zawierać będzie omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie
         można poprawić na podstawie art. 88 ustawy – Prawo zamówień publicznych lub 
         błędy w obliczeniu ceny, oferta zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 punkt 6 ustawy).
 
15. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.
 
        Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą w tym postępowaniu przetargowym  
        prowadzone będą tylko w walucie PLN.
 
 
16. Opis wszystkich kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
 
 
16.1. Zamawiający  ustala jedno kryterium oceny oferty i jego znaczenie:
 
Cena      100 %
 
16.2. Ocena oferty
         Ocenie podlegać będzie cena wyliczona zgodnie z punktem 14.2 SIWZ. Ceny
         poszczególnych ofert zostaną porównane. Oferta z najniższą ceną otrzyma
         maksymalną ilość punktów, zaś z ceną wyższą liczbę punktów proporcjonalnie
         mniejszą.  Punkty obliczone będą z dokładnością do trzech miejsc po przecinku
         według wzoru:
 
                                                                       CN
               CX   = --------- x     100%
                                                                       CBO
 
         gdzie:
                        CX    -   ilość punktów dla badanej oferty
            CN      -    najniższa cena spośród cen wszystkich ofert
             CBO -    cena badanej oferty
 
16.3.       Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą to jest ofertę z najniższą ceną.
 
16.4. Jeżeli w postępowaniu zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający
          wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
          przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe
          nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 
17. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione
      po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.
 
17.1. Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy
         poda Zamawiającemu:
 
 • aktualny numer konta
 • nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie zamówień publicznych
 • adres poczty elektronicznej i strony internetowej (o ile taką posiada)
 
 
17.2. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania
         zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu
         związania z ofertą.
 
17.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy,
          Zamawiający wybiera ofertę spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich
          ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1
          ustawy.
 
18.    Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
          Zamawiający nie żąda składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 
19.    Istotne dla stron postanowienia zawarte w projekcie umowy.
 
19.1. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta na okres od dnia 01 stycznia 2009r. do dnia 31 grudnia 2011 r.
z wartością prowizji w złotych brutto zaproponowaną w przetargu przez Wykonawcę.
19.2. Szczegółowe zasady wyliczenia należności Wykonawcy, kar umownych oraz
          pozostałe warunki realizacji umowy zawiera załącznik nr 2 do SIWZ – Projekt
         Umowy.
 
20. Wykluczenie z postępowania, odrzucenie ofert i unieważnienie przetargu.
 
20.1. Przed szczegółową oceną ofert Zamawiający ustali, czy każda z ofert spełnia
          wymogi formalne tzn.:
 •  została prawidłowo podpisana;
 • jest kompletna zgodnie z wymogami SIWZ;
 • spełnia wymagania określone w SIWZ.
 
20.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
 
a) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania
    wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,
    a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania,
    chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności,
    za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
b) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość
     ogłoszono;
c) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
    ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, za wyjątkiem przypadków gdy uzyskali
    oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności
    lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
    z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
    przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
    osiągnięcia korzyści majątkowych ;
e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
    w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa,
    przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
    w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
f) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo – akcyjne, których komplementariusza
    prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
    o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
    gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
    majątkowych;
g) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
     skazano za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
     zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
     gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
     majątkowych;
h) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia,
    na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
    zabronione pod groźbą kary;
i) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
    w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 
20.3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy:
 
 a) wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania
       lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi
       w dokonywaniu tych czynności,
 b) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
 c) nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub
       dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków,
 d) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie
       zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
 
20.4. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę o wykluczeniu z postępowania
         o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 
20.5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
20.6. Oferta Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania nie jest rozpatrywana.
 
20.7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a)     jest niezgodna z ustawą;
b)     jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
c)      jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
d)     zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
e)     została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;
f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny;
g) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się
na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;
h)      jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
 
20.8. O odrzuceniu ofert Zamawiający niezwłocznie informuje wszystkich Wykonawców,   
 podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 
20.9. Zamawiający unieważni przetarg o udzielenie zamówienia jeżeli zaistnieje jedna
        z poniższych okoliczności:
a) jeżeli nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden 
     wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy nie podlegającego
     wykluczeniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może 
     przeznaczyć na finansowanie zamówienia,
c) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
        lub wykonania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
        przewidzieć,
d) postępowanie będzie dotknięte wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
 
20.10. O unieważnieniu przetargu Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców
           podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 
 
21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
21.1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może  
         doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy,
         przysługują środki odwoławcze przewidziane w dziale VI Ustawy – Prawo
         zamówień   publicznych.
21.2. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania
         o zamówienie publiczne Wykonawca może złożyć umotywowany, pisemny protest
         do Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia , w którym powziął lub mógł powziąć
          wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest
          wniesiony po terminie Zamawiający odrzuca bez rozpatrywania. Wniesienie
          protestu możliwe jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
          publicznego.
21.3. Protest musi być wniesiony na piśmie i umotywowany. Powinien zawierać: 
         wskazanie zapisu Ustawy, który zdaniem protestującego został naruszony przez
         Zamawiającego; wskazanie naruszenia interesu prawnego Wykonawcy; wskazanie   
         związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem Ustawy, przepisów wykonawczych
         a naruszeniem interesu prawnego protestującego Wykonawcy; żądanie
         protestującego; uzasadnienie.
21.4. Wniesienie protestu zgodnie z artykułem 181 ust.1 Ustawy, zawiesza bieg terminu
         związania z ofertą, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. W przypadku
         złożenia protestu przez Wykonawcę po terminie składania ofert lub otrzymania 
         od Zamawiającego zawiadomienia o złożeniu protestu przez innego Wykonawcę,
         może okazać się konieczne przedłużenie okresu ważności wadium lub wniesienie
         nowego wadium. W interesie Wykonawcy jest, aby w przypadku wniesienia 
         protestu, jak również w przypadku otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia
         o złożeniu protestu, przed upływem ważności wadium przedłużył jego ważność lub
         wniósł nowe wadium na (nowy) okres związania ofertą.
21.5. Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu
         Zamówień Publicznych z jednoczesnym obowiązkiem powiadomienia
         zamawiającego. Odwołanie można wnieść w terminie 5 dni od daty doręczenia
         rozstrzygnięcia protestu lub 7 dni od upływu terminu rozstrzygnięcia protestu.
 
22. Zawarcie Umowy.
22.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do zawarcia 
         Umowy według wzoru zawartego w SIWZ z Zamawiającym na warunkach
         wynikających z SIWZ. Umowa zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż 7 dni  
         od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed
         upływem terminu związania ofertą.
 
23. Załączniki do SIWZ.
Załącznik Nr 1           – formularz ofertowy
Załącznik Nr 2           – projekt umowy
 
 
 
 
Z A T W I E R D Z A M
 
Jastrzębie Zdrój, dnia    03.09.2008 r.                           

Meta dane

Data publikacji: 2008-10-07
Data modyfikacji: 2008-10-07

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek referat Finansowo-Księgowy