BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dystrybucja biletów jednorazowych i okresowych komunikacji miejskiej organizowanej przez MZK Jastrzębie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PROWADZONYM  W  TRYBIE  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO  O  WARTOŚCI  POWYŻEJ  206.000 EURO

 1. OFICJALNA  NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO.

Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju

44-335 Jastrzębie  Zdrój   ul. Przemysłowa 1, woj. śląskie

TEL. 032 476 – 34 – 74; FAX.: 032 476 – 34 – 74

STRONA INTERNETOWA: www.mzkjastrzebie.com

ADRES E-MAIL: sekretariat_mzk@wp.pl

2. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  zamówienia  jest dystrybucja biletów jednorazowych i okresowych komunikacji miejskiej.

2.1.  DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.

2.2. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.

2.3. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT RÓWNOWAŻNYCH

2.4. TERMIN  REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 01 STYCZNIA 2009 r. – 31 GRUDNIA 2011 r.

3. OPIS  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU  DOKONYWANIA  OCENY  W  SPEŁNIANIU  TYCH  WARUNKÓW.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie  art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004r., a ponadto spełniający warunki dodatkowe określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dokonywanie oceny spełniania warunków odbywać się będzie w oparciu o dokumenty wymagane specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

4. WYMAGANE  WADIUM

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium
w wysokości 66.000,00 zł (słownie : sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100). W przypadku składania ofert częściowych wysokość wadium jest proporcjonalna do wartości zadania.

5. KRYTERIA  OCENY  OFERT  I  ICH  ZNACZENIE.

CENA              100 %

6. MIEJSCE I SPOSÓB ODBIORU SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

Formularz SIWZ można odebrać w siedzibie zamawiającego w pokoju  35 lub za zaliczeniem pocztowym na pisemny wniosek Wykonawcy.

7. PRACOWNICY  UPRAWNIENI  DO  KONTAKTÓW.

IMIĘ  I  NAZWISKO:  GRAŻYNA  POCHEĆ;  tel.: 032 476-34-74  w  godz.  8.00 – 14.00.

8. MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT.

8.1. Siedziba zamawiającego: Międzygminny Związek Komunikacyjny 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Przemysłowa 1

8.2. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25.11.2008 r. godz. 10.00

9. MIEJSCE  I  TERMIN  OTWARCIA  OFERT.

9.1. Siedziba zamawiającego: Międzygminny Związek Komunikacyjny 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Przemysłowa 1

9.2. TERMIN OTWARCIA OFERT: 25.11.2008 r. godz. 12.00

10. TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ:  60 DNI.


Meta dane

Data publikacji: 2008-10-07
Data modyfikacji: 2008-10-07

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek referat Finansowo-Księgowy