BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Świadczenie usług przewozowych w miejskiej komunikacji autobusowej na terenie powiatu żorskiego oraz miast i gmin ościennych

27/06/2008    S123    Wspólnoty Europejskie – Usługi – Procedura otwarta

PL-Jastrzębie Zdrój: Usługi autobusowego transportu publicznego

2008/S 123-164792

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Miedzygminny Związek Komunikacyjny, ul. Przemysłowa 1, Do wiadomości Piotr Pruciak, PL-44-335 Jastrzębie Zdrój. Tel.  (48-32) 476 34 74. E-mail sekretariat_mzk@wp.pl. Faks  (48-32) 476 34 74.

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mzkjastrzebie.com.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:

Inne: Związek Jednostek Samorządu Terytorialnego.
Inne: Usługi Komunkacji Miejskiej.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Świadczenie usług przewozowych w miejskiej komunikacji autobusowej na terenie powiatu żorskiego oraz miast i gmin ościennych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:

Usługi.
Kategoria usług: nr 02.
Główne miejsce świadczenia usług: Teren powiatu żorskiego oraz miast i gmin ościennych.

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego.

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozu osób w autobusowej komunikacji miejskiej na terenie powiatu żorskiego oraz miast i gmin ościennych organizowanej przez Zamawiającego wg ustalonych rozkładów jazdy na liniach 105, 301A, 301B, 301C, 302, 303, 304, 305, 306A, 306B, 306C, 307, 308A, 308B, 308C, 309, 310, 311A, 311B, 311C, 312 i 313.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

60112200.

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):

Nie.

II.1.8) Podział na części:

Nie.

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:

Nie.

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Przewidywana łączna praca eksploatacyjna w ciągu 4 lat na wszystkich liniach objętych zamówieniem wyniesie około 5 606 800,0 wozokilometrów.

II.2.2) Opcje:

Nie.

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:

Rozpoczęcie: 1.2.2009. Zakończenie: 31.1.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

400 000,00 PLN.

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Rozliczenie świadczonych usług następować będzie w okresach miesięcznych.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Konsorcjum lub spółka potwierdzone umową konsorcjum lub spółki.

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:

Tak.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 r., a ponadto spełniający warunki dodatkowe określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Dokumenty wymagane rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.5.2006 r. szczegółowo określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

III.2.3) Zdolność techniczna:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób autobusem, wydana na podstawie ustawy z dnia 6.9.2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1371) obejmująca obszar zamówienia.

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone:

Nie.

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:

Tak.
Ustawa z dnia 6.9.2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1371).

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi:

Nie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury:

Otwarta.

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:

Najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:

Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

MZK/POK/01/08.

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:

Nie.

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 11.8.2008 - 15:00.
Dokumenty odpłatne: nie.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

12.8.2008 - 10:00.

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Data: 12.8.2008 - 12:00.
Miejsce: Siedziba Zamawiającego.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:

Nie.

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:

Nie.

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Krajowa Izba Odwoławcza.

VI.4.2) Składanie odwołań:

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

25.6.2008.

 


Meta dane

Data publikacji: 2008-06-27
Data modyfikacji: 2008-06-30

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Piotr
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek referat Planowania i Organizacji Komunikacji