BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 206.000 E


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 206.000 EURO

 

1. OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju
44-335 Jastrzębie Zdrój   ul. Przemysłowa 1, woj. śląskie

TEL. 032 476 – 34 – 74; FAX.: 032 476 – 34 – 74

STRONA INTERNETOWA: www.mzkjastrzebie.com

ADRES E-MAIL: sekretariat_mzk@wp.pl

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie biletów jednorazowych i okresowych komunikacji miejskiej.

 

2.1. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.

2.2. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.

2.3. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT RÓWNOWAŻNYCH

2.4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 01 KWIETNIA 2008 r. – 31 MARCA 2011 r.

 

3. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY W SPEŁNIANIU TYCH WARUNKÓW.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., a ponadto spełniający warunki dodatkowe określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dokonywanie oceny spełniania warunków odbywać się będzie w oparciu o dokumenty wymagane specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

 

4. WYMAGANE WADIUM

Nie jest wymagane

5. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE.

5.1. Cena druku jednego bloczka biletu jednorazowego:                 45 %

5.2. Cena druku jednej sztuki biletu okresowego:                            45 %

5.3. Dodatkowe zabezpieczenia biletów jednorazowych:                5 %

5.4. Dodatkowe zabezpieczenia biletów okresowych:                     5 %

6. MIEJSCE I SPOSÓB ODBIORU SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

Formularz SIWZ można odebrać w siedzibie zamawiającego w pokoju 35 lub za zaliczeniem pocztowym na pisemny wniosek Wykonawcy oraz na stronie internetowej www.mzkjastrzebie.bip-e.pl

 

7. PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTÓW.

IMIĘ I NAZWISKO: GRAŻYNA POCHEĆ; tel.: 032 476-34-74 w godz. 8.00 – 14.00.

 

8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

8.1. Siedziba zamawiającego: Międzygminny Związek Komunikacyjny

                                                    44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Przemysłowa 1

8.2. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17.03.2008 r. godz. 9.00

 

9. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

9.1. Siedziba zamawiającego: Międzygminny Związek Komunikacyjny

                                                    44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Przemysłowa 1

9.2. TERMIN OTWARCIA OFERT: 17.03.2008 r. godz. 10.00

 

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 DNI.


Meta dane

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek referat Finansowo-Księgowy