BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE BILETÓW JEDNORAZOWYCH I OKRESOWYCH KOMUNI

 

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 

W postępowaniu o wartości przedmiotu zamówienia poniżej 206.000 euro.

Podstawa prawna: Art. 36 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655).

Informacje ogólne:

Zamawiający:                         Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju

Adres zamawiającego:          44 – 335 Jastrzębie Zdrój

                                              ul. Przemysłowa 1

tel./fax:                                    0 32 47 634 74

e-mail:                        sekretariat_mzk@wp.pl

adres strony internetowej :    www.mzkjastrzebie.com

Temat przetargu: wykonanie biletów jednorazowych i okresowych komunikacji miejskiej.

Tryb zamówienia:    przetarg nieograniczony.

 1.  Opis  przedmiotu  zamówienia.

1.1 Przedmiotem zamówienia  jest wykonanie  biletów jednorazowych i okresowych komunikacji miejskiej.

      Przewidywana łączna ilość zamawianych biletów w ciągu 3 lat wynosi odpowiednio:

 bilety jednorazowe  - 246 000 bloczków

 bilety okresowe    - 594 000 sztuk

       Ilość wykonywanych biletów określona będzie zamówieniami cząstkowymi, które przekazywane będą z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

       W cenę wykonywanej usługi należy wkalkulować dostawę do siedziby zamawiającego.

1.2 Asortymenty, wzory i zabezpieczenia biletów jednorazowych i okresowych.

1.2.1   ASORTYMENTY:

-          biletów jednorazowych według załącznika nr 2

-          biletów okresowych według załącznika nr 3

1.2.2        WZORY:

-          biletów jednorazowych według załącznika nr 4

-          biletów okresowych według załącznika nr 5

1.2.3        ZABEZPIECZENIA:

 

a)      BILETY JEDNORAZOWE:

1.      Bilety normalne:

-          Na stronie czołowej:

nadruk, seria i mikrodruk w kolorze czarnym,

gilosz i strzałka w kolorze zielonym Green U,

nominał w kolorze czerwonym fluorescencyjnym 806 U,

nr bieżący czarny.

-          Na odwrocie:

nadruk: „TARYFA CZASOWA do 20 minut” – 2,30 zł albo

„TARYFA CZASOWA powyżej 20 minut” – 2,80 zł,

„Przesiadka unieważnia bilet”, „MZK” po prawej stronie biletu oraz tło (gilosz)  wykonane farbą w kolorze czerwonym 032 U.

2.      Bilety ulgowe:

-          Na stronie czołowej:

nadruk, seria i mikrodruk w kolorze czarnym,

gilosz i strzałka w kolorze czerwonym 032 U,

nominał w kolorze czerwonym fluorescencyjnym 806 U,

nr bieżący czarny.

 

-          Na odwrocie:

nadruk: „TARYFA CZASOWA do 20 minut” – 1,50 zł albo

„TARYFA CZASOWA strefa do 10 minut lub ulgowy powyżej 20 minut” – 1,70 zł,

„Przesiadka unieważnia bilet”, „MZK” po prawej stronie biletu oraz tło (gilosz) wykonane farbą w kolorze czerwonym 032 U.

     3. Bilety sprzedawane przez kierowców – normalne:

-          Na stronie czołowej:

w lewym górnym rogu logo „MZK” czerwone 032 U,

nadruk, mikrodruk w kolorze zielonym Green U,

seria w kolorze czarnym, gilosz + strzałka + lewy brzeg biletu szary,

nominał w kolorze czerwonym fluorescencyjnym 806 U,

nr bieżący czarny.

 

-          Na odwrocie:

nadruk „Przesiadka unieważnia bilet”, „MZK” po prawej stronie biletu oraz tło (gilosz) wykonane farbą w kolorze czerwonym 032 U.

     4. Bilety sprzedawane przez kierowców – ulgowe:

-          Na stronie czołowej:

w lewym górnym rogu logo „MZK” zielone Green U,

nadruk, mikrodruk w kolorze czerwonym 032 U,

seria w kolorze czarnym, gilosz + strzałka + lewy brzeg biletu szary,

nominał w kolorze czerwonym fluorescencyjnym 806 U,

nr bieżący czarny.

-          Na odwrocie:

nadruk „Przesiadka unieważnia bilet”, „MZK” po prawej stronie biletu oraz tło (gilosz) wykonane farbą w kolorze czerwonym 032 U.

 

PAPIER NA BILETY JEDNORAZOWE:  ofsetowy 80 g/m2  ze znakiem wodnym oraz z tzw.„paskiem irysowym”(jest to papier, na którym naniesiono (napylono) paski irysowe na etapie produkcji papieru).

Każdy rodzaj biletu będzie miał numerację 7-mio cyfrową

(wszystkie cyfry numeratora jednakowej wielkości), bez nazewnictwa „Nr”

 

b)     BILETY OKRESOWE:

Strona czołowa:

W prawym górnym rogu pasek 3 x 10 mm (pionowy) wykonany farbą chemiczną reagującą na pisak.

Hologram w górnym prawym rogu w kształcie paska.

W tabelce do wypełniania linie są równocześnie mikrodrukiem.

Numerator 6-cio cyfrowy wykonany farbą czerwoną fluorescencyjną 806 U.

Strona odwrotna:

Reklama firmy w trzech kolorach

PAPIER NA BILETY OKRESOWE:   karton  III kl. 250 g

 UWAGA:

W przypadku przedstawienia dodatkowego zabezpieczenia, które będzie punktowane dodatkowo, konieczne jest załączenie do oferty wzoru tego zabezpieczenia.

1.3. Wspólny słownik zamówień (CPV): 78152000-7

1.4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferta winna obejmować całość zamówienia .

1.5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 2.  Termin wykonania zamówienia.

 Termin realizacji zamówienia: od dnia 01 kwietnia 2008r. do dnia 31 marca 2011r.

 3.  Warunki  udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

 O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych:

 1)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

Ocena spełnienia ww. warunków nastąpi w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawców, wymienione w punkcie 4.

 4.  Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć  wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 Zgodnie z art. 26 ust. 1 i  2  ustawy z dnia 29. stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 - tekst jednolity ze zmianami)
w celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w punkcie 3 należy złożyć:

 1)  oświadczenie zawarte w druku oferty o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych (załącznik nr1);

2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (potwierdzające, że profil działania Wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia) oraz, wskazujące osoby upoważnione do dokonywania czynności prawnych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, spółki cywilne załączają umowy spółki,

3) oświadczenie o nie zaleganiu z uiszczaniem opłat lub składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, opatrzone datą sporządzania oferty,

4) oświadczenie o nie zaleganiu z uiszczaniem podatków, opatrzone datą sporządzania oferty,

 Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawca winien przedłożyć w postępowaniu zawiera również druk oferty - załącznik nr 1 do SIWZ.

 4 a. Oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych musi spełniać następujące warunki:

1) Zawierać pełnomocnictwo dla osób reprezentujących wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i ewentualnie w czynnościach zawarcia umowy. Z pełnomocnictwa powinna wynikać wola wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo winno być zgodne z przepisami Kodeksu Cywilnego.

2) Zawierać dokumenty wymienione w punkcie 4 od każdego podmiotu,

3) Zamawiający przy ocenie spełniania warunków będzie rozpatrywał podane informacje łącznie,

4) Musi być podpisana tak by zobowiązywała prawnie wszystkie strony,

5) Podmioty gospodarcze występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

6) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, to przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, należy przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

5. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Zamawiający dopuszcza prowadzenie korespondencji zawierającej oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje w sprawie zamówienia publicznego,
w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną.

Jeżeli korespondencja przekazana będzie faksem lub drogą elektroniczną, to Zamawiający żąda w każdym przypadku, potwierdzenia otrzymania wiadomości.

Korespondencję należy kierować na adres:

Międzygminny Związek Komunikacyjny 44 – 335 Jastrzębie Zdrój ul. Przemysłowa 1

Telefon i fax: 0 32 476 34 74, e-mail: sekretariat_mzk@wp.pl

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji do 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający udzieli odpowiedzi zainteresowanemu Wykonawcy niezwłocznie.

Analogiczna w treści odpowiedź, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29. stycznia 2004 r. tekst jednolity (Dz.U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 – tekst jednolity ze zmianami) udzielona będzie wykonawcom, którzy pobrali specyfikację bezpośrednio od Zamawiającego oraz będzie ona opublikowana na stronie www.mzkjastrzebie.bip-e.pl

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest: Grażyna Pocheć

Dokumentacja przetargowa będzie udostępniana uczestnikom postępowania w siedzibie Zamawiającego w godzinach od 1000 do 1400 w każdym dniu roboczym.

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 1000 do 1400 telefonicznie lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.

6. Wymagania dotyczące wadium.

 Oferta nie wymaga zabezpieczenia wadium.

 7. Termin związania ofertą.

 Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert lub po podpisaniu umowy.

 8. Opis sposobu przygotowania ofert.

1.      Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, czytelnie, zgodnie z załączonym drukiem oferty w języku polskim i podpisana wraz z załącznikami przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/Wykonawców, uprawnionego do reprezentowania firmy na zewnątrz,

2.      Dołączone do oferty dokumenty powinny być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy,

3.      Poprawki winne być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej,

4.      Cena oferty musi być podana cyframi i słownie w walucie polskiej,

5.      Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu w nieprzejrzystej kopercie lub opakowaniu, zaadresowaną do przeprowadzającego postępowanie przetargowe na adres:

Międzygminny Związek Komunikacyjny 44 – 335 Jastrzębie Zdrój
ul. Przemysłowa 1 i zatytułowaną: "Przetarg nieograniczony na wykonanie biletów jednorazowych i okresowych komunikacji miejskiej.” wraz z podaniem adresu Wykonawcy (Wykonawców),

6.      Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty,

7.      Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji,

8.      Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

9.      W przypadku, gdy Wykonawca zastrzega sobie prawo utajnienia dokumentów stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji winien dokładnie określić w ofercie - sporządzić wykaz tych dokumentów, tak przygotować ofertę, by uniemożliwić wgląd do tych dokumentów pozostałym uczestnikom postępowania.

10.  Od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się z dostarczoną „Specyfikacją istotnych warunków zamówienia”,

11.  Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją w całości warunków zawartych w niniejszej Specyfikacji, jako wyłącznej podstawy przetargu,

12.  Przeprowadzający postępowanie przetargowe wykluczy Wykonawcę lub odrzuci oferty niespełniające wymagań niniejszej specyfikacji i ustawy pzp.

9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1.      Oferty należy składać do dnia  17 marca 2008r. do godz. 9:00 w siedzibie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju,
ul. Przemysłowa 1 pok. nr 35.

2.      Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem dostarczenia do siedziby zamawiającego do dnia   17 marca 2008r. do godz. 9:00.

3.      Wykonawca może otrzymać pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia.

4.      Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego do wniesienia protestu.

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy   Pobierz plik

Załącznik nr 2 - asortyment biletów jednorazowych   Pobierz plik

Załącznik nr 3 - asortyment biletów okresowych   Pobierz plik

Załącznik nr 4 - wzór biletów jednorazowych   Pobierz plik

Załącznik nr 5 - wzór biletów okresowych   Pobierz plik

Załącznik nr 6 - projekt umowy   Pobierz plik


Meta dane

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek referat Finansowo-Księgowy