BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

2019

» Uchwała Zarządu MZK Nr 1/I/2019 z dnia 22.01.2019

w sprawie układu wykonawczego budżetu MZK na 2019 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 2/I/2019 z dnia 22.01.2019

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu MZK

» Uchwała Zarządu MZK Nr 3/I/2019 z dnia 22.01.2019

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK dotyczącej zmiany budżetu MZK Jastrzębie na 2019 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 4/I/2019 z dnia 22.01.2019

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej MZK na lata 2019 - 2022

» Uchwała Zarządu MZK Nr 5/II/2019 z dnia 04.02.2019 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Związku na 2019 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 6/II/2019 z dnia 04.02.2019 r.

w sprawie przekazanie środków na dopłaty do udziałów PKM Jastrzębie

» Uchwała Zarządu MZK Nr 7/II/2019 z dnia 25.02.2019 r.

w sprawie powołania Dyrektora Biura Związku

» Uchwała Zarządu MZK Nr 8/III/2019 z dnia 20.03.2019 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Związku na 2019 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 9/III/2019 z dnia 20.03.2019 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2018 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 10/III/2019 z dnia 20.03.2019 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Związku za 2018 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 11/III/2019 z dnia 20.03.2019 r.

w sprawie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 EURO na

» Uchwała Zarządu MZK Nr 12/III/2019 z dnia 27.03.2019 r.

w sprawie przyjęcia protokołu uchwały Zgromadzenia w sprawie zobowiązania Zarządu MZK do podjęcia działam zmierzających do uchylenia likwidacji PKM Jastrzębie oraz reorganizacji spółki umożliwiającej uznanie jej za podmiot wewnętrzny

» Uchwała Zarządu MZK Nr 13/III/2019 z dnia 27.03.2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK dotyczącej zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej MZK na lata 2019-2022

» Uchwała Zarządu MZK Nr 14/III/2019 z dnia 27.03.2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK dotyczącej zmiany budżetu MZK Jastrzębie na 2019 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 15/III/2019 z dnia 27.03.2019 r.

w sprawie zapewnienia bezpłatnej komunikacji na terenie Jastrzębia-Zdroju

» Uchwała Zarządu MZK Nr 16/III/2019 z dnia 29.03.2019 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Związku na 2019 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 17/III/2019 z dnia 29.03.2019 r.

w sprawie przekazania Środków na podwyższenie kapitału zakładowego PKM Jastrzębie

» Uchwała Zarządu MZK Nr 18/IV/2019 z dnia 10.04.2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie zobowiązania Zarządu MZK do podjęcia działań zmierzających do uchylenia likwidacji PKM Sp. z o.o. oraz reorganizacji spółki umożliwiającej uznanie jej za podmiot wewnętrzny

» Uchwała Zarządu MZK Nr 19/IV/2019 z dnia 10.04.2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK dotyczącej zmiany budżetu MZK Jastrzębie na 2019 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 20/IV/2019 z dnia 15.04.2019 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu MZK Jastrzębie

» Uchwała Zarządu MZK Nr 21/IV/2019 z dnia 30.04.2019 r.

w sprawie zawarcia umowy w trybie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

» Uchwała Zarządu MZK Nr 22/IV/2019 z dnia 30.04.2019 r.

w sprawie zawarcia umowy w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na

» Uchwała Zarządu MZK Nr 23/IV/2019 z dnia 30.04.2019 r.

w sprawie wszczęcia postępowania przetargowego w trybie art. 67 ust. 1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych na Świadczenie usług opieki serwisowej oraz udzielenie wsparcia technicznego mającego na celu zapewnienie utrzymania ciągłości oraz optymalnej pracy systemu

» Uchwała Zarządu MZK Nr 24/IV/2019 z dnia 30.04.2019 r.

w sprawie wszczęcia procedury naboru na wolne stanowisko Kierownicze - Dyrektor Biura MZK Jastrzębie oraz przyjęcia Regulaminu naboru na wolne stanowisko Kierownicze - Dyrektor Biura MZK Jastrzębie

» Uchwała Zarządu MZK Nr 25/V/2019 z dnia 27.05.2019 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji o wykonaniu budżetu MZK Jastrzębie

» Uchwała Zarządu MZK Nr 26/V/2019 z dnia 27.05.2019 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Zarządu MZK Nr 27/V/2019 z dnia 27.05.2019 r.

w sprawie wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług przewozowych w lokalnej komunikacji autobusowej na terenie gminy Pawłowice wraz z przejęciem Gminy Pszczyna i Strumień prowadzenia zadań publicznych dotyczacych organizowania transportu zbiorowego w zakresie realizacji powiatowych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym na liniach organizowanych przez MZK Jastrzębie obejmujących obszar gminy Strumień i Pszczyna niewchodzących w skład Związku w zakresie dotyczącym tych gmin

» Uchwała Zarządu MZK Nr 28/V/2019 z dnia 27.05.2019 r.

w sprawie zawarcia umowy w trybie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych na opiekę serwisową Systemu zamontowanego w ramach projektu unijnego pn. Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi

» Uchwała Zarządu MZK Nr 29/V/2019 z dnia 27.05.2019 r.

w sprawie zawarcia umowy w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę 10 000 sztuk kart elektronicznych e-bilet (elektroniczna portmonetka) dla MZK Jastrzębie

» Uchwała Zarządu MZK Nr 30/VI/2019 z dnia 18.06.2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MZK za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu MZK Jastrzębie za 2018 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 31/VI/2019 z dnia 18.06.2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu MZK Jastrzębie

» Uchwała Zarządu MZK Nr 32/VI/2019 z dnia 18.06.2019 r.

w sprawie powołania Dyrektora Biura MZK Jastrzębie

» Uchwała Zarządu MZK Nr 33/VI/2019 z dnia 18.06.2019 r.

w sprawie pełnomocnictw Dyrektora Biura MZK Jastrzębie

» Uchwała Zarządu MZK Nr 34/VI/2019 z dnia 18.06.2019 r.

w sprawie zmiany zawartego porozumienia z Gminą Strumień dotyczącego przyjęcia do wykonania zadań własnych z zakresu transportu zbiorowego

» Uchwała Zarządu MZK Nr 35/VI/2019 z dnia 18.06.2019 r.

w sprawie rozpoczęcia procedury w trybie przetargu nieograniczonego na: świadczenie usług przewozowych w lokalnej komunikacji autobusowej na terenie gminy Pawłowice wraz z przejęciem od Gminy Pszczyna i Strumień prowadzenia zadań publicznych dotyczacych organizowania transportu zbiorowego w zakresie realizacji przewozów pasażerskich w transporcie drogowym na liniach organizowanych przez MZK Jastrzębie obejmujących obszar gmin ościennych niewchodzących w skład Związku w zakresie dotyczącym tych gmin

» Uchwała Zarządu MZK Nr 36/VI/2019 z dnia 18.06.2019 r.

w sprawie wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług przewozowych w lokalnej komunikacji autobusowej na terenie gminy Suszec dotyczących organizowania transportu zbiorowego w zakresie realizacji przewozów pasażerskich w transporcie drogowym na liniach organizowanych przez MZK Jastrzębie obejmujących obszar gminy Suszec

» Uchwała Zarządu MZK Nr 37/VII/2019 z dnia 02.07.2019 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu MZK na 2019 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 38/VII/2019 z dnia 02.07.2019 r.

w sprawie umorzenia i rozłożenia na raty należności MZK za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Zarządu MZK Nr 39/VII/2019 z dnia 16.07.2019 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu MZK Jastrzębie

» Uchwała Zarządu MZK Nr 40/VII/2019 z dnia 16.07.2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK Jastrzębie w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających MZK oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg

» Uchwała Zarządu MZK Nr 41/VII/2019 z dnia 31.07.2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Związku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2019 roku

» Uchwała Zarządu MZK Nr 42/VII/2019 z dnia 31.07.2019 r.

w sprawie rozłożenia na raty należności MZK Jastrzębie za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Zarządu MZK Nr 43/VII/2019 z dnia 31.07.2019 r.

w sprawie aneksowania zawartej umowy na obsługę komunikacji lokalnej poprzez wprowadzenie do obsługi linii L5 Sołectwa Bąków należącego do Miasta Strumień oraz aneksowania zawartego Porozumienia z Gminą Strumień w sprawie zwiększenia pomocy finansowej na realizację zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

» Uchwała Zarządu MZK Nr 44/VII/2019 z dnia 31.07.2019 r.

w sprawie rozpoczęcia procedury w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług przewozowych w komunikacji lokalnej gminy Suszec na liniach L-1, L-2, L-3

» Uchwała Zarządu MZK Nr 45/VIII/2019 z dnia 08.08.2019 r.

w sprawie Zmiany umowy nr 04/POK/02/2016 z dnia 07.04.2019 r. zawartej z Konsorcjum dwóch firm, którego Liderem jest firma PPUH Kłosok z Żor a Członkiem firma A21 Sp. z o.o. z Żor

» Uchwała Zarządu MZK Nr 46/VIII/2019 z dnia 08.08.2019 r.

w sprawie przyjęcia zmian w taryfie przewozowej MZK Jastrzębie

» Uchwała Zarządu MZK Nr 47/VIII/2019 z dnia 08.08.2019 r.

w sprawie ustalenia zasad odpłatności za przewóz na liniach Komunikacji Lokalnej w Gminie Pawłowice, Pszczyna, Strumień i Suszec

» Uchwała Zarządu MZK Nr 48/VIII/2019 z dnia 27.08.2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały MZK Jastrzębie w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających MZK oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg

» Uchwała Zarządu MZK Nr 49/VIII/2019 z dnia 27.08.2019 r.

w sprawie zmiany zapisów umowy 32/POK/27/2019 zawartej z firmą MIKRUS S.C.

» Uchwała Zarządu MZK Nr 50/VIII/2019 z dnia 27.08.2019 r.

w sprawie zmiany zapisów umowy nr 30/POK/25/2019 z dnia 30.04.2019 r. zawartej z PKM Sp. z o.o.

» Uchwała Zarządu MZK Nr 51/VIII/2019 z dnia 27.08.2019 r.

w sprawie zmiany zapisów umowy nr 31/POK/26/2019 z dnia 30.04.2019 r. zawartej z Konsorcjum dwóch firm, którego liderem jest P.P.U.H. Kłosok, a członkiem firma A21 Sp. z o.o.

» Uchwała Zarządu MZK Nr 52/VIII/2019 z dnia 27.08.2019 r.

w sprawie zawarcia bezpośredniej umowy z PKM Jastrzębie na obsługę nowo uruchomionej linii

» Uchwała Zarządu MZK Nr 53/VIII/2019 z dnia 27.08.2019 r.

w sprawie aneksowania zawartego Porozumienia nr RK.7140.2.2019 z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia MZK Jastrzębie zadania własnego Powiatu Rybnickiego polegającego na organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich na terenie Powiatu Rybnickiego

» Uchwała Zarządu MZK Nr 54/VIII/2019 z dnia 27.08.2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Związku nr 44/VII/2019 z dnia 31.07.2019 r. w sprawie rozpoczęcia procedury w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług przewozowych w komunikacji lokalnej gminy Suszec na liniach L-1, L-2, L-3.

» Uchwała Zarządu MZK Nr 55/VIII/2019 z dnia 27.08.2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 35/VI/2019 z dnia 18.06.2019 r. w sprawie rozpoczęcia procedury w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług przewozowych w lokalnej komunikacji autobusowej na terenie gminy Pawłowice wraz z przejęciem od Gminy Pszczyna i Strumień prowadzenia zadań publicznych dotyczących organizowania transportu zbiorowego w zakresie realizacji przewozów pasażerskich w transporcie drogowym na liniach organizowanych przez MZK Jastrzębie obejmujących obszar gmin ościennych niewchodzących w skład Związku w zakresie dotyczącym tych gmin

» Uchwała Zarządu MZK Nr 56/VIII/2019 z dnia 27.08.2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zakup terminali mobilnych do kontroli biletów

» Uchwała Zarządu MZK Nr 57/IX/2019 z dnia 05.09.2019 r.

w sprawie rozpoczęcia procedury w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie postępowania w sprawie o zamówienie publiczne o wartości powyżej 221.000 EURO, na: Świadczenie usług sprzedaży doładowań kontraktów na Elektronicznej Karcie (E-karcie) biletów okresowych i elektronicznej portmonetki"

» Uchwała Zarządu MZK Nr 58/IX/2019 z dnia 05.09.2019 r.

w sprawie zmiany zapisów umowy najmu nr 5/D-N/2012 z dnia 01.09.2012 r. zawartej pomiędzy MZK Jastrzębie, a PKM Sp. z o.o.

» Uchwała Zarządu MZK Nr 59/IX/2019 z dnia 05.09.2019 r.

w sprawie rozłożenia na raty należności MZK Jastrzębie za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Zarządu MZK Nr 60/IX/2019 z dnia 20.09.2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zakup systemu zarządzania obiegiem spraw i dokumentów eDOKUMENT

» Uchwała Zarządu MZK Nr 61/IX/2019 z dnia 24.09.2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK dotyczącej przyjęcia założeń do budżetu na 2020 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 62/IX/2019 z dnia 24.09.2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie kontynuowania działań zmierzających do reorganizacji PKM Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu umożliwiającej uznanie jej za podmiot wewnętrzny