BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na wykonanie, montaż, demontaż i renowacja infrastruktury przysta

Jastrzębie-Zdrój: Wykonanie, montaż, demontaż i renowacja infrastruktury przystankowej
Numer ogłoszenia: 175566 - 2007; data zamieszczenia: 25.09.2007
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 118724 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Międzygminny Związek Komunikacyjny, ul. Przemysłowa, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie, tel. 032 47-63-474, fax 032 4763474.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Związek Jednostek Samorządu Terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie, montaż, demontaż i renowacja infrastruktury przystankowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: a/ wykonanie słupków przystankowych zgodnie z projektem technicznym stanowiącym Załącznik nr 2 , m. in. : - tablica na nazwę przystanku przygotowana do dwustronnego wyklejania nazwy; - znak drogowy D - 15 z logo MZK, informujący o miejscu przystanku ; - dwustronna tablica na rozkład jazdy ( wymiary: 600 mm x 750 mm, 600 mm x 600 mm, 600 mm x 450 mm) z zabezpieczeniem z płaskownika stalowego z otworami w kształcie odwróconej litery T do zabezpieczenia rozkładów jazdy ; - malowanie wszystkich elementów ( z wyjątkiem znaku D - 15 ) czerwoną farbą antykorozyjną na uprzednio przygotowanym podłożu ; b/ wykonanie tablicy jednostronnej na rozkład jazdy o wymiarach : 450 mm x 650 mm (montowana w wiatach), w technologii jak tablica na słupku, z malowaniem czerwoną farbą antykorozyjną na uprzednio przygotowanym podłożu; c/ montaż słupków na zaprawie cementowej wraz z dowozem na miejsce montażu ; d/ demontaż słupków wraz z odwozem na miejsce wskazane przez Związek ; e/ montaż tablic na rozkłady jazdy w wiatach przy pomocy śrub f/ demontaż tablic na rozkłady jazdy w wiatach; g/ renowacja słupków, polegająca na oczyszczeniu słupka ze starej farby i pomalowaniu słupka czerwoną farbą antykorozyjną na uprzednio przygotowanym podłożu. 2. Wykonawstwo słupków i tablic oraz związane z tym czynności będą realizowane w miarę potrzeb na zlecenie lub zgłoszenie Zamawiającego. Przewidywana całkowita ilość słupków do wykonania w czasie trwania umowy wynosi 300 sztuk.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.33.11-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 200000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.09.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy METAL-BUD, ul. Wolności 132, 44-300 Wodzisław Śląski, kraj/woj. śląskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 935,00 według cen jednostkowych
  • Oferta z najniższą ceną: 935,00 według cen jednostkowych / oferta z najwyższą ceną: 935,00 według cen jednostkowych
  • Waluta: PLN.

Meta dane

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Pruciak
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek referat Planowania i Organizacji komunikacji