BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zawiadamiamy o uzupełnieniu treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieogranic

Niniejszym zawiadamiamy o uzupełnieniu treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na wykonanie, montaż, demontaż i renowację infrastruktury przystankowej na obszarze działania Związku.

W punkcie, czyli:

IV. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć dostawcy i wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

wprowadza się podpunkty:

5.  wykaz wykonanych w ostatnich 3 latach robót, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom, stanowiącym przedmiot zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością.

6.  dokument potwierdzający wniesienie wadium.

W załączniku nr 1 do SIWZ, czyli w ofercie w punkcie 6, wprowadza się podpunkt:

6.5  dokument potwierdzający wniesienie wadium.

W załączniku nr 3 do SIWZ, czyli wzorze oferty, uzupełnia się treść § 4 o zdanie:

Maksymalna nominalna wartość zobowiązania, o którym mowa w art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych jest równoznaczna z kwotą zabezpieczoną w budżecie na każdy rok trwania umowy.

 

 


Meta dane

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Pruciak
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek referat Planowania i Organizacji Komunikacjii