BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie, montaż, demontaż i renowacja infrastruktury prz

Jastrzębie-Zdrój: Wykonanie, montaż, demontaż i renowacja infrastruktury przystankowej.

Numer ogłoszenia: 118724 - 2007; data zamieszczenia: 13.07.2007


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Międzygminny Związek Komunikacyjny, ul. Przemysłowa 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie, tel. 032 47-63-474, fax 032 4763474.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzkjastrzebie.com

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Związek Jednostek Samorządu Terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie, montaż, demontaż i renowacja infrastruktury przystankowej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
a/ wykonanie słupków przystankowych zgodnie z projektem technicznym stanowiącym Załącznik nr 2 , m. in. :
- tablica na nazwę przystanku przygotowana do dwustronnego wyklejania nazwy;
- znak drogowy D - 15 z logo MZK, informujący o miejscu przystanku ;
- dwustronna tablica na rozkład jazdy ( wymiary: 600 mm x 750 mm, 600 mm x 600 mm, 600 mm x 450 mm) z zabezpieczeniem z płaskownika stalowego
z otworami w kształcie odwróconej litery T do zabezpieczenia rozkładów jazdy ;
- malowanie wszystkich elementów ( z wyjątkiem znaku D - 15 ) czerwoną farbą antykorozyjną na uprzednio przygotowanym podłożu ;
b/ wykonanie tablicy jednostronnej na rozkład jazdy o wymiarach : 450 mm x 650 mm (montowana w wiatach), w technologii jak tablica na słupku, z malowaniem czerwoną farbą antykorozyjną na uprzednio przygotowanym podłożu;
c/ montaż słupków na zaprawie cementowej wraz z dowozem na miejsce montażu ;
d/ demontaż słupków wraz z odwozem na miejsce wskazane przez Związek ;
e/ montaż tablic na rozkłady jazdy w wiatach przy pomocy śrub
f/ demontaż tablic na rozkłady jazdy w wiatach;
g/ renowacja słupków, polegająca na oczyszczeniu słupka ze starej farby
i pomalowaniu słupka czerwoną farbą antykorozyjną na uprzednio przygotowanym podłożu.

2. Wykonawstwo słupków i tablic oraz związane z tym czynności będą realizowane
w miarę potrzeb na zlecenie lub zgłoszenie Zamawiającego. Przewidywana całkowita ilość słupków do wykonania w czasie trwania umowy wynosi 300 sztuk.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.33.11-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data rozpoczęcia: 03.09.2007.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: 2 000,00 złotych.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, a ponadto spełniający warunki dodatkowe określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Rozporządzenie z dnia 19 maja 2006r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich żądać może zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane szczegółowo określone w SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzkjastrzebie.bip-e.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Międzygminny Związek Komunikacyjny 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Przemysłowa 1.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.08.2007 godzina 09:00, miejsce: Międzygminny Związek Komunikacyjny 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Przemysłowa 1.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Dokumenty

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   Pobierz plik

Załącznik nr 1 do SIWZ - druk oferty   Pobierz plik

Załącznik nr 2 do SIWZ- schemat słupka przystankowego   Pobierz plik

Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór, projekt umowy   Pobierz plik


Meta dane

Data publikacji: 2007-07-16
Data modyfikacji: 2007-07-16

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Pruciak
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek referat Planowania i Organizacji Komunikacji