BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Świadczenie usług przewozowych w miejskiej komunikacji autobusowej na linii 132 w relacji Wodzisław Śl. - Mszana - Jastrzębie Zdrój

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

Jastrzębie-Zdrój: Świadczenie usług przewozowych w miejskiej komunikacji autobusowej na linii 132 w relacji Wodzisław Śl. - Mszana - Jastrzębie Zdrój

Publikacja obowiązkowa.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Międzygminny Związek Komunikacyjny, do kontaktów: Piotr Pruciak, Krystyna Fila, ul. Przemysłowa, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie, tel. 032 47-63-474, fax 032 4763474, e-mail: sekretariat_mzk@wp.pl.

Adresy internetowe

Ogólny adres zamawiającego (URL): www.mzkjastrzebie.com

Adres profilu nabywcy (URL):

2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Inny: Związek Jednostek Samorządu Terytorialnego; Inne:usługi komunikacji miejskiej.

Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak. Nr 41 poz. 14089 z 22.02.2007

Wartość zamówienia (bez VAT): 135425 EUR.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług przewozowych w miejskiej komunikacji autobusowej na linii 132 w relacji Wodzisław Śl. - Mszana - Jastrzębie Zdrój.

1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: usługi, kategoria usług: nr 2.

Główne miejsce świadczenia usług: Teren powiatów jastrzębskiego i wodzisławskiego..

1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.

1.4) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozu osób w autobusowej komunikacji miejskiej na linii 132 w relacji Wodzisław Śl. - Mszana - Jastrzębie Zdrój organizowanej przez Zamawiającego według ustalonego w SIWZ rozkładu jazdy taborem o parametrach określonych w SIWZ.

1.5) Wspólny słownik zamówień (CPV): 60.11.22.00.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część nr: Nazwa:

V. 1 Data udzielenia zamówienia: 14.05.2007.

2) Liczba otrzymanych ofert: 1.

3) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Rybniku., ul. Jankowicka 7, 44-200 Rybnik, woj. Polska/śląskie, tel. 032/4221476, fax 032/4221476, e-mail: sekretariat@pksrybnik.pl, www.pksrybnik.pl.

4) Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu ofertach z najtańszą i najdroższą ceną (bez VAT):

Cena wybranej oferty: 594109

Oferta z najniższą ceną: 594109 / oferta z najwyższą ceną: 594109

Waluta: PLN

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2) Informacje dodatkowe:

3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 16.05.2007.

Meta dane

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Pruciak
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek Ref. Planowania i Organizacji Komunikacji