BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozu osób w autobusowej komunikacji miejskiej na l

organizowanej przez Zamawiającego według ustalonego rozkładu jazdy o parametrach określonych w załączniku nr 1 i 1A do SIWZ. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.22.00 (CPA/NACE/CPC): 71211, 71213SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W postępowaniu o wartości przedmiotu zamówienia od 60 000 do 211.000 Euro – usługi.

Podstawa prawna: art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych tekst jednolity (Dz.U. z 2006 roku Nr 164, poz. 1163) – zwanej dalej pzp.

Informacje ogólne

Zamawiający: Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju

Adres zamawiającego: 44 – 335 Jastrzębie Zdrój ul. Przemysłowa 1

tel./fax: 0 32 47 634 74

e-mail: sekretariat_mzk@wp.pl adres strony internetowej : www.mzkjastrzebie.com


Informacje na temat zamówienia publicznego

Temat przetargu: świadczenie usług przewozowych w miejskiej komunikacji autobusowej na linii 132 w relacji Wodzisław Śl. – Mszana – Jastrzębie Zdrój.

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.


1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozu osób w autobusowej komunikacji miejskiej na linii 132 w relacji Wodzisław Śl. – Mszana – Jastrzębie Zdrój organizowanej przez Zamawiającego według ustalonego rozkładu jazdy o parametrach określonych w załączniku nr 1 i 1A do SIWZ.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.22.00 (CPA/NACE/CPC): 71211, 71213

2. Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia: od dnia 01 lipca 2007r. do dnia 30 kwietnia 2010r.

3. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

3.1 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, a ponadto spełniający następujące warunki dodatkowe:

a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania usługi, wynikające z ustawy z dnia 06 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2001r. Nr 125, poz. 1371)z późniejszymi zmianami.

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonej przez Wykonawcę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób w zakresie przewozu osób autobusem.

b) wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania usługi w zakresie przewozów regularnych odpowiadających przedmiotowi zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje).

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania usług w zakresie przewozów regularnych zgodnie z załącznikiem nr 1 do Oferty.

c) dysponują taborem autobusowym niezbędnym do realizacji niniejszego zamówienia oraz spełniającym następujące wymagania:
        1. dla realizacji zamówienia wymagane są minimum 2 autobusy typu „B” o pojemności powyżej 81      miejsc i roku produkcji 2000 i powyżej
 
    2. jeden autobus rezerwowy o tych samych parametrach

    3. stan techniczny autobusów – aktualne badania techniczne wszystkich pojazdów

    4. wszystkie autobusy powinny spełniać co najmniej normę czystości spalin EURO 2; Dla potwierdzenia  tego wymogu Wykonawca winien przedłożyć stosowny dokument (certyfikat),

    5. wszystkie autobusy do realizacji zamówienia powinny być wyposażone w elektroniczne tablice kierunkowe :

  •  tablicę umieszczoną z przodu pojazdu (min. 1 szt.) umożliwiającą wyświetlenie następujących informacji: numer linii, przystanek końcowy i ważniejsze przystanki pośrednie;
  •  tablicę boczną (min.1 szt.), umożliwiającą wyświetlanie następujących informacji
  • numer linii, przystanek początkowy i końcowy;
  •  tablicę tylną (1 szt.), umożliwiającą wyświetlenie co najmniej numeru linii.
  • Tablice powinny być sporządzone i oświetlone w sposób zapewniający ich czytelność
  • dla wszystkich pasażerów w każdych warunkach pogodowych w dzień i w nocy.

    6. wszystkie autobusy winne być oznakowane zgodnie z projektem graficznym, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

7. wszystkie autobusy powinny mieć elektroniczne kasowniki o minimum dziesięciocyfrowym systemie kasowania, w ilości co najmniej równej liczbie drzwi w autobusie,

8. wszystkie autobusy powinny posiadać łączność telefoniczną lub radiową z punktem dyspozytorskim Wykonawcy,

Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia przez Wykonawcę wybranego w drodze niniejszego postępowania Zamawiający przeprowadzi oględziny autobusów zaproponowanych do realizacji zamówienia w pierwszym tygodniu po wyborze oferty.

4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

4.1 Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24. ust. 1 i 2 tej ustawy (załącznik nr 2 do Oferty).

4.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działania wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz wskazujące osoby upoważnione do dokonywania czynności prawnych, spółki cywilne załączają umowy spółki.

4.3 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób autobusem, wydana na podstawie ustawy z dnia 06 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2001r. Nr 125, poz. 1371) obejmująca obszar zamówienia.


4.4 Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług w zakresie przewozów regularnych z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.(załącznik nr 1 do Oferty).

4.5 Dokumenty potwierdzające, że usługi wymienione w załączniku nr 1 do Oferty zostały wykonane należycie.

4.6 Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

4.7 Zobowiązanie Wykonawcy do posiadania tytułu prawnego do dysponowania taborem przeznaczonym do obsługi linii objętych postępowaniem, czyli wypełniony załącznik nr 3 do Oferty.

4.8 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4.9 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

4.10 Aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

4.11 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2, 4.7 i 4.9 niniejszej SIWZ, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju,w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

c)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4.12 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4.6 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wraz
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

4.13 Dokument potwierdzający wniesienie wadium.
UWAGI :

1.W przypadku, gdy składane przez Wykonawcę oryginalne dokumenty lub ich kopie zostały sporządzone w języku obcym, Zamawiający wymaga, aby były one złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.
2.Dokumenty wymienione w punktach 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9., 4.10 powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby podpisujące ofertę (formularz ofertowy).
3.Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie któregokolwiek dokumentu w niewłaściwej formie (dokument niepodpisany lub kopia niepoświadczona za zgodność z oryginałem) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
4.Ujawnienie nieprawdziwości informacji dostarczonych przez Wykonawcę spowoduje jego wykluczenie (art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych).


5 Oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych musi spełniać następujące warunki:

1) zawierać pełnomocnictwo dla osób reprezentujących Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i ewentualnie w czynnościach zawarcia umowy. Z pełnomocnictwa powinna wynikać wola Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo winno być zgodne z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej z dnia 09.09.2000 r. tekst jednolity (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 ze zmianami).

2) zawierać oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy pzp złożone przez każdego wykonawcę oddzielnie.

3) zawierać dokumenty wymienione w punkcie 4 ppkt. 2, 8, 9 i 10 od każdego podmiotu, natomiast dokumenty wymienione w punkcie 4 ppkt. 1, 3, 4, 5, 6 i 7 winien złożyć co najmniej jeden z podmiotów,

4) Zamawiający przy ocenie spełniania warunków będzie rozpatrywał podane informacje łącznie,
5) musi być podpisana tak, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony,

6) podmioty gospodarcze występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

7) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, to przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, należy przedłożyć zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.6. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Zamawiający dopuszcza prowadzenie korespondencji zawierającej oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje w sprawie zamówienia publicznego, w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli korespondencja przekazana będzie faksem lub drogą elektroniczną, to Zamawiający żąda w każdym przypadku, potwierdzenia otrzymania wiadomości.

Korespondencję należy kierować na adres:

Międzygminny Związek Komunikacyjny 44 – 335 Jastrzębie Zdrój ul. Przemysłowa 1
Telefon i fax: 0 32 476 34 74, e-mail: sekretariat_mzk@wp.pl

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji do 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający udzieli odpowiedzi zainteresowanemu Wykonawcy niezwłocznie.

Analogiczna w treści odpowiedź, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29. stycznia 2004 r. tekst jednolity (Dz.U. z 2006 roku Nr 164, poz. 1163) udzielona będzie wykonawcom, którzy pobrali specyfikację bezpośrednio od Zamawiającego oraz będzie ona opublikowana na stronie www.mzkjastrzebie.bip-e.pl

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Piotr Pruciak i Krystyna Fila.

Dokumentacja przetargowa będzie udostępniana uczestnikom postępowania w siedzibie Zamawiającego w godzinach od 1000 do 1400 w każdym dniu roboczym.
Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 10.00 do 14.00 telefonicznie lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.


7. Wymagania dotyczące wadium.

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 11 000,00 złotych. (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100). Gwarancja ubezpieczeniowa, gwarancja bankowa i poręczenie złożone jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp.
Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona z postępowania bez rozpatrywania.

Informacje dodatkowe:

1.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.
2.Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na konto:
Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój nr 04 8470 0001 2001 0014 4094 0004

3.Wadium wniesione w innej formie niż pieniężnej można zdeponować w siedzibie Zamawiającego w pokoju 38 (w kasie).

4.Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ust. 1 ustawy pzp. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu zwrot nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na piśmie przez Wykonawcę, a wniesione w innej formie zostanie zwrócone zgodnie z zapisem np. w gwarancji.


8. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert lub po podpisaniu umowy.9. Opis sposobu przygotowania ofert

a)oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, czytelnie, zgodnie z załączonym formularzem ofertowym w języku polskim i podpisana wraz z załącznikami przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy (Wykonawców), uprawnionego do reprezentowania firmy na zewnątrz,

b)dołączone do oferty dokumenty winny być aktualne, mogą być przedstawione w formie oryginału lub czytelnej kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy,
c)poprawki winne być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej,

d)cena oferty musi być podana cyframi i słownie w walucie polskiej wraz z informacją o podatku VAT,

e)oferta musi zawierać oświadczenie o formie wniesienia wadium,

f)ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu w nieprzejrzystej kopercie lub opakowaniu, zaadresowaną do zamawiającego: Międzygminny Związek Komunikacyjny 44 – 335 Jastrzębie Zdrój ul. Przemysłowa 1 i zatytułowaną: "Przetarg nieograniczony – świadczenie usług przewozowych w miejskiej komunikacji autobusowej na linii 132 w relacji Wodzisław Śl. – Mszana – Jastrzębie Zdrój wraz z podaniem adresu Wykonawcy (Wykonawców),

g)niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty,

h)Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji,

i)Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

j)jeżeli Wykonawca zastrzega sobie prawo utajnienia dokumentów stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji winien dokładnie określić w ofercie - sporządzić wykaz tych dokumentów, tak przygotować ofertę, by uniemożliwić wgląd do tych dokumentów pozostałym uczestnikom postępowania,

k)złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją w całości warunków zawartych w niniejszej Specyfikacji, jako wyłącznej podstawy przetargu,

l)Zamawiający wykluczy Wykonawcę lub odrzuci ofertę niespełniającą wymagań niniejszej specyfikacji i ustawy pzp.10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1.Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego 44 – 335 Jastrzębie Zdrój ul. Przemysłowa 1 w terminie do dnia 17.04.2007r. do godziny 1000.

2.Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem dostarczenia przez pocztę do siedziby zamawiającego do dnia 17.04.2007r. do godziny 10.00

3.Wykonawca może otrzymać pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia.

4.Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

5.Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w dniu 17.04.2007r. o godz. 11.00

6.Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcy protokół z publicznego otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.11. Opis sposobu obliczenia ceny

11.1 Przewidywana łączna praca eksploatacyjna w czasie trwania umowy na linii 132 objętej zamówieniem wyniesie około 153 000 wozokilometrów realizowanych taborem typu „B” według następującego podziału:
rok 2007 – 26 900 km
rok 2008 – 54 000 km
rok 2009 – 54 100 km
rok 2010 – 18 000 km

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszania lub zwiększania wielkości zadań przewozowych w trakcie realizacji zamówienia w przypadkach zmiany potoków pasażerskich, zmiany liczby gmin członkowskich Związku bądź w innych uzasadnionych ekonomicznie przypadkach.

11.2 Do obliczania ceny oferty należy podać cenę jednostkową netto CB za wozokilometr usług wykonanych taborem typu „B”. Następnie wartość jednostkową należy waloryzować począwszy od drugiego roku kalendarzowego o wskaźnik inflacji rocznej w wysokości 2,5 % przez kolejne lata.
Wartością ostateczną jest suma wartości otrzymanych z 4 lat kalendarzowych tj.: 1 rok bez waloryzacji + wartości 3 waloryzowanych narastająco lat.
Tak obliczona wartość stanowi ostateczną cenę oferty netto.
Ostateczną ceną oferty brutto jest cena oferty netto powiększona o podatek od towarów
i usług (VAT) według stawki 7%.

Cena ta będzie przyjęta wyłącznie do oceny oferty.

11.3 Podstawą rozliczeń za wykonanie usługi będzie cena netto za jeden wozokilometr powiększona o podatek od towarów i usług VAT ustalony wg stawki obowiązującej
w momencie rozliczenia.

12. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą w tym postępowaniu przetargowym prowadzone będą tylko w walucie PLN.

13. Opis wszystkich kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

13.1 Zamawiający ustala jedno kryterium oceny ofert i jego znaczenie;

Cena 100 %


13.2 Ocena oferty.

Ocenie podlegać będzie cena wyliczona zgodnie z punktem 11.2 SIWZ. Ceny poszczególnych ofert zostaną porównane. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów, zaś oferta z ceną wyższą liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą. Punkty obliczone będą z dokładnością do trzech miejsc
po przecinku według wzoru:
CN
CX = -------- x 100%
CBOgdzie:
Cx - ilość punktów dla badanej oferty
CN - najniższa cena spośród cen wszystkich ofert
CBO - cena badanej oferty

13.3 Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą to jest ofertę z najniższą ceną.

13.4 Jeżeli w postępowaniu zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

13.5 Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych tekst jednolity (Dz.U. z 2006 roku Nr 164, poz. 1163) i w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą, tzn. uzyskała największą ilość punktów w oparciu o podane kryteria wyboru ofert.

13.6 Oceny ofert będzie dokonywała komisja, w pierwszej kolejności oceniane będą warunki formalne złożonych ofert, czy są ważne.

13.7 W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki, komisja dokona oceny ofert na podstawie kryteriów określonych w SIWZ.

14. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

14.1 Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy
poda Zamawiającemu:
  •  aktualny numer konta
  •  nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie zamówień publicznych
  •  adres poczty elektronicznej i strony internetowej (o ile taką posiada)
  • Zamawiający powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich wykonawców, biorących udział w postępowaniu. Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców protestu. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjno-odwoławczego.
Niezwłocznie po wyborze oferty zamawiający zamieści informację na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń.15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. Istotne dla stron postanowienia zawarte w projekcie umowy Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosownie do przedstawionych istotnych jej warunków, zawartych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt Umowy.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej, przysługującej wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Zgodnie z art. 180 ustawy z 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych -tekst jednolity (Dz.U. z 2006 roku Nr 164, poz. 1163) protest przysługuje wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, z jednoczesnym obowiązkiem powiadomienia zamawiającego.
Odwołanie można wnieść w terminie 5 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu.

18. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Oferta powinna obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

19. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

20. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na zasadzie art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

21. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakimi muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę, nie dopuszcza się możliwości składania oferty alternatywnej lub wariantowej pod rygorem odrzucenia oferty.

22. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną,

e-mail: sekretariat_mzk@wp.pl adres strony: www.mzkjastrzebie.com

23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Cena oferty musi zostać wyrażona w złotych polskich. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN.

24. Aukcję elektroniczną.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

25. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

26. Podwykonawcy.

Żadna część zamówienia nie może zostać powierzona podwykonawcom.

27. Załączniki do SIWZ.


ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYKAZ LINII
ZAŁĄCZNIK NR 1A – ROZKŁADY JAZDY
ZAŁĄCZNIK NR 2 – FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁĄCZNIK NR 3 – PROJEKT GRAFICZNY OZNAKOWANIA AUTOBUSÓW
ZAŁĄCZNIK NR 4 – PROJEKT UMOWYZ A T W I E R D Z A M


Jastrzębie Zdrój, dnia ............. ................................
(podpis)
Zawiadomienie o zapytaniu do SIWZ.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług przewozowych w miejskiej komunikacji autobusowej na linii 132 w relacji Wodzisław Śl. – Mszana – Jastrzębie Zdrój (Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 41 z dnia 22.02.2007 pozycja 14089).

Międzygminny Związek Komunikacyjny na zasadzie Art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 roku Nr 19, poz. 177) zawiadamia o wniesieniu zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zapytanie wpłynęło 13.04.2007r., czyli na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Jednakże z uwagi na treść zapytania Zamawiający udziela wyjaśnienia.

Zapytanie Wykonawcy.
Jak należy rozumieć pojęcie roku kalendarzowego do obliczania ceny oferty podanej w punkcie 11.2 SIWZ tzn. czy rok kalendarzowy liczony jest od 1 stycznia do 31 grudnia czy od 1 dnia realizacji zamówienia tj. od 1 lipca 2007r. i jak w związku z tym należy obliczać waloryzację wartości oferty?

Wyjaśnienie.
Rok kalendarzowy liczony jest od 1 stycznia do 31 grudnia. W związku z tym waloryzację wartości oferty należy obliczać dokładnie według opisu sposobu obliczenia ceny oferty zawartym w punkcie 11 SIWZ.

Dokumenty

Załącznik nr 1 do SIWZ   Pobierz plik

Załącznik nr 1 A   Pobierz plik

Załącznik nr 2 do SIWZ   Pobierz plik

Załącznik nr 3 do SIWZ   Pobierz plik

Załącznik nr 4 do SIWZ   Pobierz plik


Meta dane

Data publikacji: 2007-02-23
Data modyfikacji: 2007-05-09

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Pruciak
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek POK