BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług przewozowych w miejskiej komunikacji aut

                         

 
 
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Jastrzębie-Zdrój: świadczenie usług przewozowych w miejskiej komunikacji autobusowej na linii 132 w relacji Wodzisław Śl. - Mszana - Jastrzębie Zdrój

Publikacja obowiązkowa.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Międzygminny Związek Komunikacyjny, do kontaktów: Piotr Pruciak, Krystyna Fila, ul. Przemysłowa 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie, tel. 032 47-63-474, fax 032 4763474, e-mail: sekretariat_mzk@wp.pl.

Adresy internetowe

Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.mzkjastrzebie.com

Adres profilu nabywcy (URL):

Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL):

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Inny: Związek Jednostek Samorządu Terytorialnego; Inne:usługi komunikacji miejskiej.

Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usług przewozowych w miejskiej komunikacji autobusowej na linii 132 w relacji Wodzisław Śl. - Mszana - Jastrzębie Zdrój.

1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: usługi, kategoria usług: nr 2.

Główne miejsce świadczenia usług: Teren powiatów jestrzębskiego i wodzisławskiego..

1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.

1.4) Informacje na temat umowy ramowej:

Czas trwania umowy ramowej:

Wartość umowy ramowej:

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone:

1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozu osób w autobusowej komunikacji miejskiej na linii 132 w relacji Wodzisław Śl. - Mszana - Jastrzębie Zdrój organizowanej przez Zamawiającego według ustalonego w SIWZ rozkładu jazdy taborem o parametrach określonych w SIWZ.

1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, a ponadto spełniający warunki dodatkowe określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): 60.11.22.00.

1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

Całkowita wielkość lub zakres: Przewidywana łączna praca eksploatacyjna w czasie realizacji zamówienia wyniesie około 153 000 kilometrów.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany; data rozpoczęcia: 01.07.2007; lub data zakończenia: 30.04.2010

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

Informacja na temat wadium: 11 000,00 zł

2) Warunki udziału

Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne

Opis warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, a ponadto spełniający warunki dodatkowe określone w SIWZ.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Szczegółowy sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu określony w SIWZ.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Rozporządzenie z dnia 19 maja 2006r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich żądać może zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane szczegółowo określone w SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia

1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:

2) Kryteria oceny ofert

2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

3) Informacje administracyjne

3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzkjastrzebie.bip-e.pl.

Opłata:

Warunki i sposób płatności:

3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu:

3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.04.2007 godzina 10:00.

3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.

3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 17.04.2007, godzina 11:00, siedziba zamawiającego 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Przemysłowa 1.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie.

2) Informacje dodatkowe:

3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 20.02.2007.


Zawiadomienie o zapytaniu do SIWZ.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług przewozowych w miejskiej komunikacji autobusowej na linii 132 w relacji Wodzisław Śl. – Mszana – Jastrzębie Zdrój (Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 41 z dnia 22.02.2007 pozycja 14089).

Międzygminny Związek Komunikacyjny na zasadzie Art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 roku Nr 19, poz. 177) zawiadamia o wniesieniu zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zapytanie wpłynęło 13.04.2007r., czyli na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Jednakże z uwagi na treść zapytania Zamawiający udziela wyjaśnienia.

Zapytanie Wykonawcy.
Jak należy rozumieć pojęcie roku kalendarzowego do obliczania ceny oferty podanej w punkcie 11.2 SIWZ tzn. czy rok kalendarzowy liczony jest od 1 stycznia do 31 grudnia czy od 1 dnia realizacji zamówienia tj. od 1 lipca 2007r. i jak w związku z tym należy obliczać waloryzację wartości oferty?

Wyjaśnienie.
Rok kalendarzowy liczony jest od 1 stycznia do 31 grudnia. W związku z tym waloryzację wartości oferty należy obliczać dokładnie według opisu sposobu obliczenia ceny oferty zawartym w punkcie 11 SIWZ.


Meta dane

Data publikacji: 2007-02-21
Data modyfikacji: 2007-05-09

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Pruciak
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek POK