BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przetarg nieograniczony na dystrybucję biletów jednorazowych i okresowych komunikacji miejskiej


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI POWYŻEJ 60.000 EURO1. OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.


Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Przemysłowa 1, woj. śląskie
TEL. 032 476 – 34 – 74; FAX.: 032 476 – 34 – 74
STRONA INTERNETOWA: www.mzkjastrzebie.com
ADRES E-MAIL: sekretariat_mzk@wp.pl


2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dystrybucja biletów jednorazowych i okresowych komunikacji miejskiej.


2.1. DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.

2.2. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.

2.3. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT RÓWNOWAŻNYCH

2.4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 01 STYCZNIA 2006 r. - 31 GRUDNIA 2008 r.


3. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY W SPEŁNIANIU TYCH WARUNKÓW.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., a ponadto spełniający warunki dodatkowe określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dokonywanie oceny spełniania warunków odbywać się będzie w oparciu o dokumenty wymagane specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


4. WYMAGANE WADIUM

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 58.500,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych 00/100). W przypadku składania ofert częściowych wysokość wadium jest proporcjonalna do wartości zadania.


5. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE.

CENA 100 %


6. MIEJSCE I SPOSÓB ODBIORU SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

Formularz SIWZ można odebrać w siedzibie zamawiającego w pokoju 35 lub za zaliczeniem pocztowym na pisemny wniosek Wykonawcy.


7. PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTÓW.

IMIĘ I NAZWISKO: GRAŻYNA POCHEĆ; tel.: 032 476-34-74 w godz. 8.00 – 14.00.


8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

8.1. Siedziba zamawiającego: Międzygminny Związek Komunikacyjny, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Przemysłowa 1

8.2. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24.11.2005 r. godz. 9.00


9. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

9.1. Siedziba zamawiającego: Międzygminny Związek Komunikacyjny, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Przemysłowa 1

9.2. TERMIN OTWARCIA OFERT: 24.11.2005 r. godz. 10.00


10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 60 DNI.


Meta dane

Data publikacji: 2005-09-15
Data modyfikacji: 2007-05-09

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek