BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

przetarg nieograniczony na wykonanie biletów jednorazowych i okresowych komunikacji miejskiej


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI POWYŻEJ 60.000 EURO


1. OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Przemysłowa 1, woj. śląskie
TEL. 032 476 – 34 – 74; FAX.: 032 476 – 34 – 74
STRONA INTERNETOWA: www.mzkjastrzebie.com
ADRES E-MAIL: sekretariat_mzk@wp.pl

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie biletów jednorazowych i okresowych komunikacji miejskiej.

2.1. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.
2.2. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.
2.3. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT RÓWNOWAŻNYCH
2.4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 01 KWIETNIA 2005 r. – 31 MARCA 2008 r.

3. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY W SPEŁNIANIU TYCH WARUNKÓW.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
Dokonywanie oceny spełniania warunków odbywać się będzie w oparciu o dokumenty wymagane specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

4. WYMAGANE WADIUM

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100).

5. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE.

5.1. Cena druku jednego bloczka biletu jednorazowego: 45 %
5.2. Cena druku jednej sztuki biletu okresowego: 45 %
5.3. Dodatkowe zabezpieczenia biletów jednorazowych 5 %
5.4. Dodatkowe zabezpieczenia biletów okresowych 5 %

6. MIEJSCE I SPOSÓB ODBIORU SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

Formularz SIWZ można odebrać w siedzibie zamawiającego w pokoju 35 lub za zaliczeniem pocztowym na pisemny wniosek Wykonawcy.

7. PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTÓW.

IMIĘ I NAZWISKO: GRAŻYNA POCHEĆ; tel.: 032 476-34-74 w godz. 8.00 – 14.00

8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

8.1. Siedziba zamawiającego: Międzygminny Związek Komunikacyjny, 44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. Przemysłowa 1

8.2. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18.01.2005 r. godz. 9.00


9. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

9.1. Siedziba zamawiającego: Międzygminny Związek Komunikacyjny, 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Przemysłowa 1

9.2. TERMIN OTWARCIA OFERT: 18.01.2005 r. godz. 10.00


10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 DNI.


Meta dane

Data publikacji: 2004-10-28
Data modyfikacji: 2014-01-31

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz