BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Wyniki naboru

» 2024
» 2023
» 2022
» Informacja

Biuro MZK w procesie naboru przetwarza dane osobowe jedynie w zakresie i celu jego przeprowadzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy oraz ochrony danych osobowych, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Dane kandydata, który został wybrany do zatrudnienia, w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania są zamieszczone w Informacji o wyniku naboru, opublikowanej w BIP Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju oraz umieszczone na tablicy informacyjnej w siedzibie Biura MZK przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie terminu publicznego udostępnienia Informacja o wyniku naboru jest usuwana z BIP oraz z tablicy informacyjnej w siedzibie Biura MZK, a dane osobowe wybranego kandydata podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach odrębnych.