BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

2011

 Nabór kandydatów na  wolne stanowisko urzędnicze

 Biuro Międzygminnego Związku Komunikacyjnego  z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy :

Młodszy Referent  Kontroli i Nadzoru Ruchu

 I.  Wymagania niezbędne:
-  obywatelstwo polskie,

-   wykształcenie minimum średnie,

-  znajomość funkcjonowania MZK, taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej.
 

II. Wymagania dodatkowe :
       - umiejętność pracy w zespole,
       -  wysoka kultura osobista,
       - operatywność,
       - odporność na stres,
       -  bezkonfliktowość,
       - sumienność w wykonywaniu powierzonej pracy.
 

III. Wykaz zakresu zadań wykonywanych na stanowisku młodszego referenta w Referacie Kontroli i Nadzoru Ruchu

  1. Kontrola jakości wykonywanych usług :

- punktualność i regularność kursowania autobusów,

- czystość zewnętrzna i wewnętrzna autobusów,

- właściwe oznakowanie autobusów (napisy, tablice kierunkowe, kwadraty),

- wyposażenie autobusów (wywieszki z informacjami dla pasażerów, ilość i sprawność kasowników),

- realizacja rozkładu jazdy ustalonym w umowie taborem,

- obserwacja jazdy kierowców ze szczególnym uwzględnieniem zatrzymywania się na przystankach, zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom i przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym,

- obserwacja potoków pasażerskich, ustalenie napełnień – frekwencji w kursach,

          - kontrola wyjazdów i zjazdów autobusów.

      2. Kontrola przestrzegania postanowień umów z przewoźnikami.
         - sprawdzanie kart drogowych i dokonywanie w nich zapisów dotyczących miejsca, zakresu i wyników przeprowadzonej kontroli, sprzedaży biletów przez kierowcę, kultury obsługi,


    -  kontrola dokumentacji przewozowej u przewoźników.

      3.  Kontrola jakości infrastruktury przystankowej obejmująca :

          - stan rozkładów jazdy, słupków i tablic przystankowych.

 

    4. Kontrola dystrybucji biletów.

 

   5.  Kontrola biletowa pasażerów:
    
- zgodność przejazdów z obowiązującą taryfą,
     - sprawdzanie autentyczności biletów u pasażerów,

     - ujawnianie przejazdów bezbiletowych oraz z biletami nieważnymi,

     - nakładanie opłat dodatkowych lub wręczanie wezwań.

   6.   Prowadzenie dokumentacji:

        - wypełnianie raportu kontroli dziennej,

        - sporządzanie raportów i protokołów z kontroli,

        - ścisłe rozliczanie się z pobranych biletów, opłat dodatkowych oraz protokołów-wezwań w wyznaczonych terminach. 
 

 

 

 

IV. Dokumenty składane przez kandydata winny zawierać :

 

 

- list motywacyjny,

- życiorys (CV) wraz z opisem przebiegu praktyki zawodowej, dane kontaktowe,

      - oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

      - kserokopia dyplomu ukończenia szkoły średniej potwierdzona za zgodność z  oryginałem

       - inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, referencje.

 Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Biurze Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju 44-335,  ul. Przemysłowa 1, w terminie  do 05.12.2011 r. w godzinach pracy Biura (od poniedziałku do piątku od godz. 700 do godz. 1430) lub pocztą na adres Związku jw.

Kopertę z wymaganymi dokumentami należy opisać :

  Nabór na stanowisko Młodszego  Referenta Kontroli i Nadzoru Ruchu.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne tj. list motywacyjny oraz szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą :

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. nr 223, poz. 1458 z późniejszymi zmianami).

 

 

                                                                                                          Dyrektor Biura Związku

                                                                                       

                                                                                                       mgr inż. Benedykt Lanuszny

                                                                            


Meta dane

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Cisek
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek referat Planowania i Organizacji Komunikacji