BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

2008

Nabór kandydatów na cztery wolne stanowiska urzędnicze

 Biuro Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy : Młodszy Referent Kontroli i Nadzoru Ruchu

I. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie minimum średnie,

- znajomość funkcjonowania MZK, taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej.

II. Wymagania dodatkowe :

- umiejętność pracy w zespole,

- wysoka kultura osobista,

- operatywność,

- odporność na stres,

- bezkonfliktowość,

- sumienność w wykonywaniu powierzonej pracy.

III. Wykaz zakresu zadań wykonywanych na stanowisku młodszego referenta w Referacie Kontroli i Nadzoru Ruchu

 1. Kontrola jakości wykonywanych usług :

- punktualność i regularność kursowania autobusów,

- czystość zewnętrzna i wewnętrzna autobusów,

- właściwe oznakowanie autobusów (napisy, tablice kierunkowe, kwadraty),

- wyposażenie autobusów (wywieszki z informacjami dla pasażerów, ilość i sprawność kasowników),

- realizacja rozkładu jazdy ustalonym w umowie taborem,

- obserwacja jazdy kierowców ze szczególnym uwzględnieniem zatrzymywania się na przystankach, zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom i przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym,

- obserwacja potoków pasażerskich, ustalenie napełnień – frekwencji w kursach,

- kontrola wyjazdów i zjazdów autobusów.

2. Kontrola przestrzegania postanowień umów z przewoźnikami.

- sprawdzanie kart drogowych i dokonywanie w nich zapisów dotyczących miejsca, zakresu i wyników przeprowadzonej kontroli, sprzedaży biletów przez kierowcę, kultury obsługi,

- kontrola dokumentacji przewozowej u przewoźników.

3. Kontrola jakości infrastruktury przystankowej obejmująca :

- stan rozkładów jazdy, słupków i tablic przystankowych.

4. Kontrola dystrybucji biletów.

5. Kontrola biletowa pasażerów:

- zgodność przejazdów z obowiązującą taryfą,

- sprawdzanie autentyczności biletów u pasażerów,

- ujawnianie przejazdów bezbiletowych oraz z biletami nieważnymi,

- nakładanie opłat dodatkowych lub wręczanie wezwań.

6.   Prowadzenie dokumentacji:

- wypełnianie raportu kontroli dziennej,

- sporządzanie raportów i protokołów z kontroli,

- ścisłe rozliczanie się z pobranych biletów, opłat dodatkowych oraz protokołów-wezwań w wyznaczonych terminach. 

IV. Dokumenty składane przez kandydata winny zawierać :

- list motywacyjny,

- życiorys (CV) wraz z opisem przebiegu praktyki zawodowej, dane kontaktowe,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

- kserokopia dyplomu ukończenia szkoły średniej za zgodność z oryginałem przez kandydata,

- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, referencje.

 Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Biurze Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju 44-335, ul. Przemysłowa 1, w terminie do 01.08.2008 r. w godzinach pracy Biura (od poniedziałku do piątku od godz. 700 do godz. 1500) lub pocztą na adres Związku jw.

Kopertę z wymaganymi dokumentami należy opisać :

Nabór na stanowisko Młodszego Referenta Kontroli i Nadzoru Ruchu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1593z późniejszymi zmianami).

 

 

                                                                                                          Dyrektor Biura Związku

                                                                                       

                                                                                                       mgr inż. Benedykt Lanuszny

 


Meta dane

Data publikacji: 2008-07-10
Data modyfikacji: 2008-07-10

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Pietrzak
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek referat Planowania i Organizacji Komunikacji