BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

2005

Nabór na wolne stanowisko referenta w referacie Kontroli i Nadzoru Ruchu

 

Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju

 

na podstawie art.3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r.o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Dz 2001rr. Nr 142, poz.1593 z późniejszymi zmianami)

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

I.  Nazwa i adres jednostki

    MZK Jastrzębie Zdrój

    ul. Przemysłowa 1

    44-335 Jastrzębie Zdrój


 

II. Określenie stanowiska urzędniczego

     referent w referacie Kontroli i Nadzoru Ruchu 


III. Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące    

     wymagania:


1. niezbędne

    - średnie ekonomiczne

    - umiejętność obsługi komputera w zakresie wykorzystywania programów Microsoft

      Office.

2.  dodatkowe                       

   - umiejętność posługiwania się przepisami prawnymi

    - umiejętność pracy w zespole


IV. Wykaz zakresu zadań wykonywanych na stanowisku referenta w

     referacie Kontroli i Nadzoru Ruchu

 1. Prowadzenie  rozliczeń mandatowych w tym :

      - prowadzenie ewidencji dokumentacji mandatowej,

      - rozliczanie i ewidencja wpłat od pasażerów,

      - egzekwowanie należności (wysyłanie i ewidencja wezwań do zapłaty).

  2. Prowadzenie egzekucji komorniczej przeciwko dłużnikom w tym

      - sporządzanie wniosków o egzekucję do komornika,
      - bieżące nadzorowanie i rejestracja obiegu dokumentacji i ściągalności

        długów.

  3. Sporządzanie miesięcznych  sprawozdań dotyczących nałożonych i

       uregulowanych opłat  dodatkowych oraz listy premii dla podinspektorów

       ruchu.

  4. Opracowanie cenników opłat za przejazdy jednorazowe i okresowe

       w przypadku zmian cen   biletów.

  5.  Prowadzenie dokumentacji dotyczącej ściągalności  długów 

       przez firmę windykacyjną w tym :

     - przygotowanie i wysyłanie listy dłużników.

     - sporządzanie dekadowej informacji o zmianie zadłużenia,

     - miesięczne zestawienia uregulowanych należności.

 

V.   Dokumenty składane przez kandydata winny zawierać:

     - podanie

     - życiorys lub CV ( wraz opisem przebiegu praktyki zawodowej, dane kontaktowe)

     - oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

     - kserokopia dyplomu ukończenia szkoły średniej za zgodność z oryginałem przez 

       kandydata.

     - inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, referencje.


VI.  Dokumenty należy składać w MZK, pokój 35 w terminie do 30 września  2005r.

       Dokumenty winny być złożone w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem

       i  nazwiskiem kandydata z dopiskiem „ nabór na stanowisko urzędnicze referenta

       w Referacie Kontroli i Nadzoru Ruchu”


Meta dane

Data publikacji: 2005-09-15
Data modyfikacji: 2006-10-15

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Teresa Seremet
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek