BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 3/VI/2011 z dnia 15.04.2011 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju za 2010 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu


 

Uchwała Nr 3/VI/2011

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 15 kwietnia 2011 roku

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju za 2010 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu

Na podstawie art. 69 oraz art. 73 a ust.1  ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 271  ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)  oraz §14 ust. 2  Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju (Dz. Urz. Woj. Katowickiego z 1991 r. nr 7 poz. 115 z późn. zm.)

 

na wniosek Komisji Rewizyjnej Zgromadzenie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju uchwala:

 

§1

Po rozpatrzeniu przyjąć sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu MZK za  2010 rok: 

  1. Dochody Związku w wysokości 36.059.591,68 zł
  2. Wydatki Związku w wysokości 36.413.489,16 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 1.

 

§2

Po rozpatrzeniu przyjąć zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego w 2010 roku, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

 

§3

Po rozpatrzeniu przyjąć zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Związku, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

 

§4

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu MZK za  2010 rok  udzielić  Zarządowi  absolutorium z tytułu wykonania budżetu MZK za 2010 rok.

 

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1 do Uchwały Zgromadzenia Nr 3/VI/2011
z dnia 15.04.2011 r.

DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota planu
(w złotych)

Wykonanie

(w złotych)

1

2

3

4

5

 

 

 DOCHODY OGÓŁEM

 38.232.214,92

 36.059.591,68

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

38.232.214,92

36.059.591,68

 

60004

Lokalny transport zbiorowy

38.232.214,92

36.059.591,68

 

 

Dochody bieżące:

38.225.214,92

36.052.591,67

 

 

Wpływy z usług

17.794.389,92

15.992.368,65

 

 

Wpłaty gmin na rzecz Związku

19.122.381,00

18.686.238,01

 

 

Inne: grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych,

 1.192.200,00

 1.264.305,91

 

 

Pozostałe odsetki

50.000,00

43.435,10

 

 

Wpływy z różnych dochodów

66.244,00

66.244,00

 

 

Dochody majątkowe:

7.000,00

7.000,01

 

 

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

7.000,00

7.000,01

 

 

 WYDATKI OGÓŁEM

 38.589.000,00

 36.413.489,16

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

35.683.000,00

33.671.681,98

 

60004

Lokalny transport zbiorowy

35.683.000,00

33.671.681,98

 

 

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

34.443.000,00

32.543.802,13

 

 

     wydatki związane z realizacją
     zadań statutowych

34.443.000,00

32.543.802,13

 

 

Dotacje na zadania bieżące

1.100.000,00

988.759,85

 

 

Wydatki majątkowe w tym na:

140.000,00

139.120,00

 

 

      Inwestycje

70.000,00

70.000,00

 

 

     Zakupy inwestycyjne

70.000,00

69.120,00

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2.866.000,00

2.741.807,18

 

75095

Pozostała działalność

2.866.000,00

2.741.807,18

 

 

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

2.735.500,00

2.618.198,65

 

 

 

      wynagrodzenia i składki od    
      nich naliczane

2.282.000,00

2.228.683,47

 

 

     wydatki związane z realizacją
      zadań statutowych

453.500,00

389.515,18

 

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

120.500,00

113.928,53

 

 

Wydatki majątkowe w tym na:

10.000,00

9.680,00

 

 

     Zakupy inwestycyjne

10.000,00

9.680,00

758

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

40.000,00

0,00

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

40.000,00

0,00

 

 

Rezerwy

40.000,00

0,00

 


Załącznik nr 2 do Uchwały Zgromadzenia Nr 3/VI/2011
z dnia 15.04.2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2010 ROKU

 Paragraf

 Wyszczególnienie

Kwota planu 
(w złotych)

Kwota wykonania 
(w złotych)

 

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

 356.785,08

 356.785,08

 957

 Nadwyżki z lat ubiegłych

 356.785,08

 356.785,08

 

 Nadwyżka z lat ubiegłych

 356.785,08

 356.785,08

 


 

Załącznik nr 3 do Uchwały Zgromadzenia Nr 3/VI/2011
z dnia 15.04.2011 r.

 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH  KWOT DOTACJI Z BUDŻETU ZWIĄZKU W 2010 ROKU

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania

Kwota dotacji

Podmiot.

Przedmiot

celowej 
plan

celowej wykonanie

I.

Jednostki sektora finansów publicznych

0,00

0,00

1.100.000,00

 

988.759,85

1.

 600

 60004

Miasto Rybnik – pomoc finansowa udzielana jest na dofinansowanie zadań bieżących

 0,00

 0,00

 1.100.000,00

 988.759,85

2.

 

 

 

 

 

 

 

II.

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

0,00

0,00

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 


Meta dane

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Budkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz POK