BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 19/VI/2011 z dnia 15.12.2011 r.

w sprawie budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2012 rokUchwała Nr 19/VI/2011

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 15 grudnia 2011 roku 

w sprawie budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2012 rok

na podstawie: art. 73 a w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 i 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z poźn. zm.), art. 211, 212, 214, 215,217, 222, 235-239, 258 ust. 1 pkt 1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240) oraz § 14 ust. 2 i § 24 ust. 2 Statutu Związku.

 

Zgromadzenie Związku uchwala:

§ 1

1.  Planowane dochody budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego, zwanego dalej Związkiem w wysokości: 43.596.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2.  Planowana kwota dochodów, wymieniona w ust. 1 obejmuje:

     1) dochody bieżące w wysokości                43.241.985,00 zł
     2) dochody majątkowe w wysokości               354.015,00 zł

§ 2

1. Planowane wydatki budżetu Związku w wysokości: 43.596.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1:

    1) na wydatki bieżące przeznacza się kwotę               41.305.900,00 zł
    2) na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę            2.290.100,00 zł

§ 3

Tworzy się w budżecie Związku na 2012 r. ogólną rezerwę w wysokości: 44.000,00 zł.

§ 4

Planowane kwoty dotacji z budżetu Związku na udzielenie pomocy finansowej Miastu Rybnik w kwocie 1.365.393,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5

Gminy - Członkowie Związku wnoszą wpłaty na rzecz Związku w terminie i według zasad określonych odrębną uchwałą Zgromadzenia.

§ 6

Zobowiązuje się Zarząd Związku do zapewnienia maksymalnej realizacji wpływów budżetowych oraz do oszczędnego i celowego gospodarowania środkami.

§ 7

Upoważnia się Zarząd Związku do:

1. Do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Związku do kwoty: 1.000.000,00 zł.
3. Lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych w innych bankach oferujących najkorzystniejsze warunki oprocentowania lokat terminowych

§ 8

Uchwałę niniejszą ogłasza się przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin/Miast należących do Związku.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.


Załącznik nr 1 do Uchwały Zgromadzenia Nr 19/VI/2011
z dnia 15 grudnia 2011 r.

DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota planu (w zł)

1

2

3

4

 

 

DOCHODY OGÓŁEM

43 596 000,00

 

 

 

 

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

43 596 000,00

 

 

Dochody bieżące:

43 241 985,00

 

 

- Wpływy z usług

17 023 380,00

 

 

- Wpłaty gmin na rzecz Związku na zadania bieżące

23 276 007,00

 

 

-  Inne: grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych

1 301 730,00

 

 

- Pozostałe odsetki

36 000,00

 

 

Dochody majątkowe:

1 958 883,00

 

 

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

1 604 868,00

 

 

- Wpłaty gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

354 015,00

 

 

 

 

 

 

WYDATKI OGÓŁEM

43 596 000,00

 

 

 

 

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

40 458 500,00

 

60004

Lokalny transport zbiorowy

40 458 500,00

 

 

Wydatki bieżące:

38 168 400,00

 

 

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

36 803 007,00

 

 

-  wydatki związane z realizacją zadań statutowych

36 803 007,00

 

 

- dotacje na zadania bieżące

1 365 393,00

 

 

Wydatki majątkowe w tym na:

2 290 100,00

 

 

-  Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 2i3

2 290 100,00

 

 

 

 

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

3 084 000,00

 

75095

Pozostała działalność

3 084 000,00

 

 

Wydatki bieżące:

3 084 000,00

 

 

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

2 947 500,00

 

 

-  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 570 000,00

 

 

-  Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

377 500,00

 

 

-  Świadczenia na rzecz osób fizycznych

136 500,00

 

 

Wydatki majątkowe w tym na:

0,00

 

 

-  Zakupy inwestycyjne

0,00

 

 

 

 

757

 

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

9 500,00

 

75705

Obsługa krajowych pożyczek i kredytów

9 500,00

 

 

Odsetki i dyskonto

9 500,00

 

 

 

 

758

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

44 000,00

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

44 000,00

 

 

Rezerwy

44 000,00

 

Załącznik nr 2 do Uchwały Zgromadzenia Nr 19/VI/2011
z dnia 15 grudnia 2011 r.

 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU ZWIĄZKUW 2012 ROKU

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania

Kwota dotacji

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

I.

Jednostki sektora finansów publicznych

0,00

0,00

1.365.393,00

1.

600

60004

Miasto Rybnik – pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie zadań bieżących

0,00

0,00

1.365.393,00

2.

 

 

 

 

 

 

II.

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

0,00

0,00

0,00

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 


Meta dane

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Budkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz POK