BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 20/VI/2011 z dnia 15.12.2011 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2012 - 2015


 

Uchwała Nr 20/VI/2011

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 15 grudnia 2011 roku

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2012 - 2015

Na podstawie: art. 73 a w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51, 57 i 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z poźn. zm.), art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240) oraz § 14 ust. 2 i § 24 ust. 2 Statutu Związku.

 

Zgromadzenie Związku uchwala:

§ 1

Przyjąć wieloletnią prognozę finansową na lata 2012 – 2015 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania zobowiązań oraz do spłat zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i terminy zapłaty upływają w latach następnych.

§ 3

Uchwałę niniejszą ogłasza się przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin/Miast należących do Związku.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5

Traci moc uchwała nr 11/V/2010 z dnia 17.12.2010 r.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2012 r.


Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2015 Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

Dochody

Dochody na 2012 rok zaplanowano na podstawie materiałów analitycznych przygotowanych do projektu budżetu.

Dochody na inwestycję planowaną na lata 2012 – 2013 będą pochodziły ze środków unijnych oraz z wpłat gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Dochody na lata następne ustalono na podstawie wytycznych ministerstwa finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych.

Wydatki

Wydatki na 2012 rok zaplanowano na podstawie materiałów analitycznych przygotowanych do projektu budżetu.

Wydatki na lata następne zaplanowano zgodnie z wytycznymi ministerstwa finansów. Wydatki inwestycyjne zostały przyjęte zgodnie z harmonogramem.

Przychody

Nie zaplanowano przychodów

Rozchody

MZK nie ma zaciągniętych kredytów.

Wynik budżetowy

Budżet na rok 2012 i lata następne zaplanowano zrównoważony, jednak inwestycja, która jest planowana może wpłynąć na realizację budżetów w latach następnych.


Dokumenty

Załącznik do WPF 2012   Pobierz plik


Meta dane

Data publikacji: 2011-12-19
Data modyfikacji: 2012-08-30

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek referat Planowania i Organizacji Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz