BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 15/VI/2011 z dnia 13.10.2011 r.

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze roku budżetowego

 


 

Uchwała Nr 15/VI/2011

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 13 października 2011 roku

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze roku budżetowego

Na podstawie: art. 73 a ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (j.t. z 2001 r. Dz.U.  Nr 142  poz. 1591 z poźn. zm.), art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

 

Zgromadzenie Związku uchwala:

§ 1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Związku za pierwsze półrocze roku budżetowego powinna być sporządzona w formie pisemnej, w szczegółowości nie mniejszej niż uchwała budżetowa i zawierać dane w zakresie:

  1.  wykonanie planu dochodów w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej,
  2.  wykonanie planu wydatków budżetowych w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej,
  3.  wykonanie planu przychodów i rozchodów Związku,
  4.  zestawienie otrzymanych dotacji (forma tabelaryczna),
  5.  zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Związku (forma tabelaryczna),
  6.  zestawienie wydatków majątkowych wraz z informacją o stopniu ich realizacji.

§ 2

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powinna obejmować część tabelaryczną zawierającą zestawienie wykonania wieloletniej prognozy finansowej w zakresie danego roku budżetowego, w układzie:

1) plan na dzień 30 czerwca roku budżetowego,

2) wykonanie na dzień 30 czerwca roku budżetowego,

3) wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu,

4) omówienie rozbieżności w wykonaniu oraz ich przyczyn.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Meta dane

Data publikacji: 2011-10-14
Data modyfikacji: 2012-08-30

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grazna Pochec
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek referat Finansowo-Ksiegowy
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz