BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 14/VI/2011 z dnia 20.09.2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na lata 2011 – 2014


 

 Uchwała Nr 14/VI/2011

 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju 
z dnia 20 września 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na lata 2011 – 2014.

Na podstawie: art. 73 a ust. 1  ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (j.t. z 2001 r. Dz. U.  Nr 142  poz. 1591 z poźn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

 

Zgromadzenie  Związku uchwala:

§1

 W Wieloletniej Prognozie Finansowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na lata 2011 – 2014 wprowadza się następujące zmiany: 

1) „Wieloletnia Prognoza Finansowa Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na lata 2011 – 2014, w tym prognoza kwoty długu oraz relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

 2) „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na lata 2011 – 2014, w tym prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

 3) „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

 §2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dokumenty

Załącznik nr 1 do Uchwały Zgromadzenia Nr 14/VI/2011z dnia 20 września 2011 r   Pobierz plik

załącznik nr 2 do uchwały Zgromadzenia Nr 14/VI/2011z dnia 20 września 2011 r.   Pobierz plik

Załącznik nr 3 do Uchwały Zgromadzenia Nr14/VI/2011z dnia 20 września 2011 r.   Pobierz plik


Meta dane

Data publikacji: 2011-09-22
Data modyfikacji: 2012-08-30

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek referat Finansowo-Księgowy
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz