BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 13/VI/2011 z dnia 20.09.2011 r.

w sprawie przystąpienia do realizacji przez Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu-Zdroju programu Priorytet VIII „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe” Działanie 8.3 „Rozwój inteligentnych systemów trans


 

Uchwała Nr 13/VI/2011

 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju  
z dnia  20  września  2011 roku.

w sprawie  przystąpienia do realizacji przez Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu-Zdroju programu Priorytet VIII „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe” Działanie 8.3 „Rozwój inteligentnych systemów transportowych”.

Na podstawie: art. 73 a ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (j.t. z 2001 r. Dz. U.  Nr 142  poz. 1591 z poźn. zm.)

 

Zgromadzenie Związku uchwala:

 §1

Wyrazić zgodę na przystąpienie i współfinansowanie przez Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu-Zdroju programu Priorytet VIII „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe” Działanie 8.3 „Rozwój inteligentnych systemów transportowych”. Okres realizacji programu określa się na lata 2012 – 2013.

§2 

Zobowiązania finansowe Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju wynikające z realizacji programu określonego w § 1 obejmują wkład własny w wysokości 1.785.465,00 złotych (15 % kosztów inwestycji) i pokryte zostaną z wpłat dokonanych przez gminy członkowskie w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały. Zobowiązania te będą realizowane w kolejnych budżetach Związku w latach 2012 – 2013. 

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

 §4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dokumenty

Załącznik do Uchwały Zgromadzenia Nr 13/VI/2011 z dnia 20.09.2011 r.   Pobierz plik


Meta dane

Data publikacji: 2011-09-22
Data modyfikacji: 2012-08-30

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek referat Finansowo-Księgowy
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz