BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 9/VI/2011 z dnia 21.06.2011 r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego taryfy przewozowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

 


 

Uchwała Nr 9/VI/2011    

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego taryfy przewozowej  Międzygminnego Związku  Komunikacyjnego  z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie  gminnym  (Dz. U. z 2001 r.  Nr  97,  poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 11 ust. 1 i art. 33a ust. 3c  ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe ( Dz. U. z 2000 r. Nr 50 poz. 601 z późniejszymi  zmianami), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej  (Dz. U. z 1997 r. Nr 9  poz. 43 z późniejszymi zmianami) oraz  §9 i § 14 pkt. 5 Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 7 poz. 115 z 1991 r.)  

 

na wniosek Zarządu Zgromadzenie Związku uchwala:

§ 1

Przyjąć tekst jednolity taryfy przewozu osób i bagażu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju uchwalonej Uchwałą Zgromadzenia z dnia 21 grudnia 2005 r. Nr 9/IV/2005 z późniejszymi zmianami, w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 września 2011 r.

§ 4

Traci moc Uchwała nr 9/IV/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r.

§ 5

Uchwała niniejsza podlega ponadto ogłoszeniu w Urzędach Gmin i Miast będących członkami Związku oraz w środkach komunikacji jednostek wykonujących usługi przewozowe na zlecenie Związku.


Dokumenty

Załącznik do Uchwały Zgromadzenia Nr 9/VI/2011 z dnia 21.06.2011 r.   Pobierz plik

Załącznik nr 1 do Taryfy MZK -cennik biletów jednorazowych   Pobierz plik

Załącznik nr1 do Taryfy MZK-cennik biletów miesięcznych   Pobierz plik

Załącznik nr 2 do Taryfy MZK -opłaty dodatkowe   Pobierz plik


Meta dane

Data publikacji: 2011-07-01
Data modyfikacji: 2012-08-30

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Benedykt Lanuszny
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek Dyrektor
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz