BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 10/VI/2011 z dnia 21.06.2011 r.

sprawie uchwalenia regulaminu Komisji Rewizyjnej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju


 

Uchwała Nr 10/VI/2011

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju 
z dnia 21 czerwca 2011 roku

sprawie uchwalenia regulaminu Komisji Rewizyjnej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju 

Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

 

Zgromadzenie Związku uchwala:

§ 1

Przyjąć Regulamin Komisji Rewizyjnej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.


 Załącznik do Uchwały Nr 10/VI/2011 Zgromadzenia MZK
z dnia 21 czerwca 2011 r.

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ

Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

§ 1.

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju (zwanego dalej „Związkiem”) powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Związku.

2. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o statut Związku oraz uchwalony przez Zgromadzenie Związku regulamin i uchwały Zgromadzenia Związku.

§ 2.

1. Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Zgromadzenie Związku na okres kadencji Zgromadzenia w głosowaniu jawnym. W skład Komisji wchodzi pięciu do siedmiu członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają  ze swego grona: przewodniczącego oraz sekretarza.

2. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem Zarządu Związku, ani Przewodniczącym  Zgromadzenia Związku.

§ 3.

Za pracę w  Komisji Rewizyjnej przysługuje wynagrodzenie w kwocie ustalonej przez Zgromadzenie.

§ 4.

Komisja Rewizyjna działa w oparciu o stałą siedzibę Związku, a jej obsługę w miarę możliwości  i przy zachowaniu stosownych przepisów zapewnia Biuro Związku.

§ 5.

Działalność Komisji kończy się z chwilą wyboru nowej Komisji Rewizyjnej przez Zgromadzenie Związku.

§ 6.

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1. Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej Zarządu Związku z uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z przepisami statutu i uchwał władz.

2. Kontrolowanie przestrzegania zasad prawidłowego gospodarowania funduszami
i majątkiem Związku.

3. Składanie sprawozdań ze swej działalności Zgromadzeniu Związku.

4. Opiniowanie wykonania budżetu Związku i występowanie z wnioskiem do Zgromadzenia o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi bądź w stosunku do każdego członka oddzielnie.

§ 7.

1. Zebrania Komisji  Rewizyjnej  zwołuje przewodniczący bądź osoba przez niego upoważniona.

2. Zebrania odbywają się w miarę potrzeby jednakże nie rzadziej niż raz na pół roku.

3. W zebraniach mogą brać udział osoby zaproszone przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 8.

Komisja Rewizyjna przy wykonywaniu swoich kontrolnych funkcji, w przypadku wyjątkowo skomplikowanej kwestii, może skorzystać z usług specjalisty z danej dziedziny wiedzy, również spoza Związku.

§ 9.

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów.

§ 10.

1. Z zebrań Komisji Rewizyjnej sporządzany jest protokół według ogólnie przyjętych zasad.

2. Komisja prowadzi rejestr swoich uchwał i wniosków.

3. Za prawidłowość dokumentacji odpowiada sekretarz.


Meta dane

Data publikacji: 2011-06-27
Data modyfikacji: 2012-08-30

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Koczar
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek radca prawny
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz