BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 8/VI/2011 z dnia 21.06.2011 r.

w sprawie zmiany budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2011 rok


 

Uchwała Nr  8/VI/2011

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia  21 czerwca 2011 roku

w sprawie zmiany budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2011 rok

Na podstawie: art. 69, art. 73a ust. 1 w związku z art. 30 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.), oraz §14 pkt 2 Statutu Związku (Dz. Urz. Woj. Kat. z 1991 r., Nr 7, poz. 115. z późn. zm.),

 

Zgromadzenie Związkuuchwala:

§1

Dokonać zmian planu dochodów budżetu Związku na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Dokonać zmian planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego w budżecie Związku na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Planowane kwoty dotacji z budżetu Związkupozostają w wysokości pierwotnie planowanej.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§5

Uchwałę niniejszą ogłasza się przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin/Miast należących do Związku.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1 do Uchwały Zgromadzenia Nr 8/VI/2011
z dnia 21 czerwca 2011 r.

DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

Kwota planu
(w złotych)

1

2

3

 

 

4

 

 

 

DOCHODY OGÓŁEM

 

4.199,60

 

1.312,00

 

39.502.112,40

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

4.199,60

1.312,00

39.502.112,40

 

 

Dochody bieżące:

4.199,60

1.312,00

39.502.112,40

 

 

Wpływy z usług

4.199,60

0,00

17.401.906,40

 

 

Wpłaty gmin na rzecz Związku

 

 

20.751.894,00

 

 

Inne: grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych,

 

 

 

1.297.000,00

 

 

Pozostałe odsetki

 

 

50.000,00

 

 

Wpływy z różnych dochodów

0,00

1.312,00

1.312,00

 

 

Dochody majątkowe:

 

 

0,00

 

 

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

 

 

0,00

 

 

 

WYDATKI OGÓŁEM

 

0,00

 

0,00

 

39.735.000,00

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 

 

36.650.000,00

 

60004

Lokalny transport zbiorowy

 

 

36.650.000,00

 

 

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

 

 

35.506.713,00

 

 

     wydatki związane z realizacją
     zadań statutowych

 

 

35.506.713,00

 

 

Dotacje na zadania bieżące

 

 

1.093.287,00

 

 

Wydatki majątkowe w tym na:

 

 

50.000,00

 

 

     Zakupy inwestycyjne

 

 

50.000,00

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

 

3.045.000,00

 

75095

Pozostała działalność

 

 

3.045.000,00

 

 

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

 

 

2.915.600,00

 

 

      wynagrodzenia i składki od    
      nich naliczane

 

 

2.467.000,00

 

 

     wydatki związane z realizacją
      zadań statutowych

 

 

448.600,00

 

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 

 

129.400,00

 

 

Wydatki majątkowe w tym na:

 

 

0,00

 

 

     Zakupy inwestycyjne

 

 

0,00

758

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

 

 

40.000,00

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

 

 

40.000,00

 

 

Rezerwy

 

 

40.000,00


Załącznik nr 2 do Uchwały Zgromadzenia Nr  8/VI/2011
z dnia 21 czerwca 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO

 

Paragraf

 

Wyszczególnienie

Kwota planu na 2011 rok

(w złotych)

 

 

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

 

232.887,60

 

957

 

Nadwyżki z lat ubiegłych

 

232.887,60

 

 

Nadwyżka z lat ubiegłych

 

232.887,60


Meta dane

Data publikacji: 2011-06-24
Data modyfikacji: 2014-01-14

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek referat Finansowo-Księgowy
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz