BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 4/VI/2011 z dnia 15.04.2011 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju


 

Uchwała Nr 4/VI/2011

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju  
z dnia 15 kwietnia 2011 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

Na podstawie art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z §14 pkt 7S tatutu Związku

 

Zgromadzenie Związku stwierdza co następuje:

§ 1

 

W wyniku tajnego głosowania bezwzględną większością głosów Przewodniczącym Zarządu MZK wybrany został

  Pan Krzysztof Baradziej

Protokół Komisji Skrutacyjnej z tajnego głosowania stanowi załącznik do uchwały.

 § 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zgromadzenia.

 § 3

 Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.


Meta dane

Data publikacji: 2011-05-06
Data modyfikacji: 2012-08-30

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jadwiga Banasiak
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek referat Organizacyjno-Kadrowy
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz