BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 4/V/2008 z dnia 29.01.2008 r.

w sprawie przyjęcia zmiany w taryfie przewozowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju


 

Uchwała nr 4/V/2008

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdrój
z dnia 29 stycznia 2008 r.

w sprawie przyjęcia zmiany w taryfie przewozowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 97, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i art. 33a ust. 3c ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000r. Nr 50 poz. 601 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.) oraz § 9 i § 14 pkt. 5 Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 7 poz. 115 z 1991 r.) na wniosek Zarządu.

 

Zgromadzenie Związku uchwala:

§ 1

W taryfie przewozowej osób i bagażu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju wprowadza następujące zmiany:

W §3 pkt. 1:

  • podpunkt „c” otrzymuje brzmienie:

c) dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna oraz uczniowie szkół specjalnych przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka rehabilitacji, ośrodka rehabilitacyjno - wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej i w drodze powrotnej oraz ich opiekunowie także podczas podróży po uprawnionego lub po jego odwiezieniu - na podstawie odpowiednich dokumentów;

  • dopisuje się literę „i” o brzmieniu:

i) taryfa obowiązuje również w przypadku obywatela UE i członka rodziny obywatela UE, na podstawie dokumentów potwierdzających wyżej wymieniony status, wydanych w państwach członkowskich wraz z dokumentem podróży lub innym ważnym dokumentem potwierdzającym jego tożsamość i obywatelstwo (na przykład: dowód osobisty, karta identyfikacyjna, paszport).

W §4 pkt 1:

  • podpunkt „c” i otrzymuje brzmienie:

c) studenci szkół wyższych – na podstawie ważnej legitymacji studenckiej.*

* student – jest to osoba kształcąca się na studiach pierwszego (studia licencjackie lub inżynierskie) lub drugiego stopnia (studia magisterskie) – Prawo o szkolnictwie wyższym art.2 ust. 1 pkt 20 (Dz.U. z 2005r. Nr 164 poz. 1365).

  • dopisuje się literę „g” o brzmieniu:

g) taryfa obowiązuje również w przypadku obywatela UE i członka rodziny obywatela UE, na podstawie dokumentów potwierdzających wyżej wymieniony status, wydanych w państwach członkowskich wraz z dokumentem podróży lub innym ważnym dokumentem potwierdzającym jego tożsamość i obywatelstwo (na przykład: dowód osobisty, karta identyfikacyjna, paszport).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 29/V/2007 z dnia 18.12.2007 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Uchwała niniejsza podlega ponadto ogłoszeniu w Urzędach Gmin i Miast będących członkami Związku oraz w środkach komunikacji jednostek wykonujących usługi przewozowe na zlecenie Związku.


Meta dane

Data publikacji: 2008-02-01
Data modyfikacji: 2008-02-01

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Pietrzak
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz referat Kontroli i Nadzoru ruchu