BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 29/V/2007 z dnia 18.12.2007 r.

w sprawie przyjęcia zmiany w taryfie przewozowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju


 

Uchwała Nr 29/V/2007

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 18 grudnia 2007 r.

w sprawie przyjęcia zmiany w taryfie przewozowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

Na podstawie art. 69 ust. 2 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j . z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 97 poz. 1050 z póź. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 10 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718) w związku z § 9 i § 14 pkt. 5 Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

 

Zgromadzenie Związku uchwala:

§ 1

W taryfie przewozowej osób i bagażu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju wprowadza następujące zmiany:

W § 3 pkt. 1:

  • podpunkt „c” otrzymuje brzmienie:

c) dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna oraz uczniowie szkół specjalnych przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka rehabilitacji, ośrodka rehabilitacyjno- wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej i w drodze powrotnej oraz ich opiekunowie także podczas podróży po uprawnionego lub po jego odwiezieniu - na podstawie odpowiednich dokumentów;

  • dopisuje się literę „i” o brzmieniu :

Taryfa obowiązuje również w przypadku obywatela UE i członka rodziny obywatela UE, na podstawie dokumentów potwierdzających wyżej wymieniony status, wydanych w państwach członkowskich wraz z dokumentem podróży lub innym ważnym dokumentem potwierdzającym jego tożsamość i obywatelstwo (na przykład: dowód osobisty, karta identyfikacyjna, paszport).

W § 4 pkt. 1:

  • podpunkt „c” otrzymuje brzmienie:

c) studenci szkół wyższych – na podstawie ważnej legitymacji studenckiej.*                                                                                 

* student – jest to osoba kształcąca się na studiach pierwszego ( studia licencjackie lub   inżynierskie ) lub drugiego stopnia ( studia magisterskie ) – Prawo o szkolnictwie wyższym art.2 ust. 1 pkt. 20 (Dz.U. z 2005r. Nr 164 poz. 1365).

  • dopisuje się literę „g” o brzmieniu:

g) Taryfa obowiązuje również w przypadku obywatela UE i członka rodziny obywatela UE, na podstawie dokumentów potwierdzających wyżej wymieniony status, wydanych w państwach członkowskich wraz z dokumentem podróży lub innym ważnym dokumentem potwierdzającym jego tożsamość obywatelstwo (na przykład: dowód osobisty, karta identyfikacyjna, paszport).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała niniejsza podlega ponadto ogłoszeniu w Urzędach Gmin i Miast będących członkami Związku oraz w środkach komunikacji jednostek wykonujących usługi przewozowe na zlecenie Związku.


Meta dane

Data publikacji: 2007-12-31
Data modyfikacji: 2007-12-31

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Pietrzak
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz referat Kontroli i Nadzoru Ruchu