BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 28/V/2007 z dnia 18.12.2007 r.

w sprawie założeń do budżetu na 2008 rok


 

Uchwała Nr 28/V/2007

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 18 grudnia 2007 r.

w sprawie założeń do budżetu na 2008 rok

Na podstawie art. 69 ust. 2 w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 179 – 184 i 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), w związku z § 14 pkt. 5 Statutu Związku,

 

Zgromadzenie Związku uchwala następujące założenia do budżetu na 2008 rok:

§ 1

Wysokość wpłat gmin na rzecz Związku w 2008 roku ustala się następująco:

  1. 2,00 zł do 1 wozokm dla gmin – członków Związku,
  2. 2,40 zł do 1 wozokm dla gmin – nie będących członkami Związku.

§ 2

W 2008 roku dopuszcza się możliwość wprowadzenia podwyżki cen biletów jednorazowych i okresowych do wysokości 20%.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku

§ 4

Traci moc Uchwała Zgromadzenia nr 20/V/2007 z dnia 10.10.2007 r.

§ 5

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.


Meta dane

Data publikacji: 2007-12-31
Data modyfikacji: 2007-12-31

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz referat Finansowo-Księgowy