BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 16/V/2007 z dnia 20.06.2007 r.

w sprawie zmiany budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2007 rok


 

Uchwała Nr 16/V/2007

Zgromadzenia Międzygminnego Związku komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 20 czerwca 2007 roku

w sprawie zmiany budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2007 rok

Na podstawie: art. 69, art. 73a ust. 1 w związku z art. 30 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 165, 184, 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm), oraz § 18 pkt 3 Statutu Związku (Dz. Urz. Woj. Kat. Z 1991 roku, Nr 7, poz. 115.),

 

Zgromadzenie Związku uchwala:

§ 1

Dokonać zmian planu dochodów i wydatków budżetu Związku na 2007 rok zgodnie z załącznikiem nr 1do niniejszej uchwały.

 
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

 

§ 3

Uchwałę niniejszą ogłasza się przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin/Miast należących do Związku.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1 do Uchwały Zgromadzenia Nr 16/V/2007
z dnia 20.06.2007 r.

 

DZIAŁ

ROZDZ.

       WYSZCZEGÓLNIENIE

ZMNIEJSZENIA

ZWIĘKSZENIA

PLAN PO ZMIANACH

 

 

 

zł, gr

zł, gr

zł, gr

 

 

DOCHODY          

135.804,19

0,00

32.455.195,81

600

 

Transport i Łączność

135.804,19

0,00

32.455.195,81

 

60004

Lokalny Transport Zbiorowy

135.804,19

0,00

32.455.195,81

 

 

Wpływy z usług (ze sprzedaży biletów)

135.804,19

 

19.620.195,81

 

 

Wpłaty gmin na rzecz Związku

0,00

0,00

12.078.979,00

 

 

Inne: grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych, pozostałe odsetki

0,00

0,00

756.021,00

 

 

                 WYDATKI

40.000,00

40.000,00

32.591.000,00

600

 

Transport i Łączność

40.000,00

30.000,00

30.319.500,00

 

60004

Lokalny Transport Zbiorowy

40.000,00

30.000,00

30.319.500,00

 

 

Wydatki bieżące

0,00

30.000,00

30.319.500,00

 

 

Wydatki majątkowe

40.000,00

0,00

0,00

750

 

Administracja publiczna

0,00

10.000,00

2.248.500,00

 

75095

Pozostała działalność

0,00

10.000,00

2.248.500,00

 

 

       Wydatki bieżące:

0,00

0,00

2.218.500,00

 

 

w tym: wynagrodzenia osobowe i uposażenia

pochodne od wynagrodzeń

0,00

0,00

0,00

0,00

1.550.800,00

300.000,00

 

 

      Wydatki majątkowe

0,00

10.000,00

30.000,00

758

 

Różne rozliczenia

0,00

0,00

23.000,00

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

0,00

0,00

23.000,00

 

 

Rezerwy

0,00

0,00

23.000,00

 

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego

§

Wyszczególnienie

Wysokość deficytu    budżetowego

 

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

135.804.19

957

Nadwyżki z lat ubiegłych

135.804,19


Meta dane

Data publikacji: 2007-06-25
Data modyfikacji: 2007-06-25

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz referat Finansowo Księgowy