BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 15/V/2007 z dnia 20.06.2007 r.

w sprawie pzyjęcia zmiany w taryfie przewozowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju


 
Uchwała Nr 15/V/2007
 
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 20 czerwca 2007 r.


w sprawie przyjęcia zmiany w taryfie przewozowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju oraz uchylenia uchwały Nr 3/IV/2006 z dnia 10 października 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 97, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 11 ust. 1 i art. 33a ust. 3c ustawy z dnia 15.11.1984 r. prawo przewozowe ( Dz. U. z 2000r. Nr 50 poz. 601 z późn. zmianami), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn. zmianami) oraz § 9 i § 14 pkt. 5 Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 7 poz. 115 z 1991 r.) na wniosek Zarządu, po zapoznaniu się z opiniami związków zawodowych.

 

Zgromadzenie Związku uchwala:
 
§ 1


W taryfie przewozowej osób i bagażu MZK z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przyjętej Uchwałą Zgromadzenia Nr 9/IV/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. wprowadza następujące zmiany:

  1. Załącznik nr 1 do taryfy – cennik opłat za przejazdy jednorazowe w komunikacji miejskiej organizowanej przez Związek otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Załącznik nr 2 - do taryfy cennik opłat za przejazdy okresowe w komunikacji miejskiej organizowanej przez Związek otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

 

§ 3

Traci moc uchwała Nr 3/IV/2006 z dnia 10 października 2006 r.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 5

Uchwała niniejsza podlega ponadto ogłoszeniu w Urzędach Gmin i Miast będących członkami Związku oraz w środkach komunikacji jednostek wykonujących usługi przewozowe na zlecenie Związku.


Dokumenty

Załącznik nr1 do uchwały 15/V/2007   Pobierz plik

Załącznik nr2 do uchwały 15/V/2007   Pobierz plik


Meta dane

Data publikacji: 2007-06-22
Data modyfikacji: 2014-02-06

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Cisek
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz Referat Kontroli i Nadzoru Ruchu
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz